Zagadnienia egzaminacyjne do obrony prac dyplomowych na kierunku socjologia

b czerwonyZagadnienia egzaminacyjne do obrony prac licencjackich na kierunku SOCJOLOGIA

Zagadnienia kierunkowe:

 • Zbiorowości społeczne – definicje i typologie.
 • Koncepcje więzi społecznej.
 • Socjologiczne teorie interakcji społecznych
 • System aksjonormatywny w ujęciu socjologicznym.
 • Koncepcje osobowości w socjologii.
 • Socjologiczne ujęcia roli społecznej.
 • Problematyka postaw w socjologii.
 • Kultura w perspektywie socjologicznej
 • Socjalizacja – etapy, przebieg i znaczenie.
 • Problematyka zmiany społecznej w teoriach socjologicznych.
 • Instytucje społeczne – definicje i koncepcje.
 • Struktura społeczna – pojęcie, koncepcje, modele.
 • Społeczeństwo tradycyjne, przemysłowe i poprzemysłowe i ich charakterystyka.
 • Ruchliwość społeczna.
 • Przywództwo, władza w koncepcjach socjologicznych.
 • Socjologiczne koncepcje zróżnicowania i nierówności społecznych
 • Kultura masowa i popularna w społeczeństwie współczesnym.
 • Naród w ujęciu socjologicznym
 • Wewnętrzne zróżnicowanie socjologii
 • Procesy ludnościowe we współczesnym społeczeństwie
 • Praca w ujęciu socjologicznym
 • Kontrola społeczna – formy i mechanizmy 
 • Konformizm i dewiacja jako kategorie socjologiczne

Klasyczne i współczesne teorie socjologiczne:

 • Pozytywizm i socjologia w koncepcji A. Comte'a.
 • Teorie klas społecznych.
 • Socjologizm E. Durkheima.
 • Socjologia rozumiejąca M. Webera.
 • Socjologia humanistyczna F. Znanieckiego.
 • Funkcjonalizm R.K. Mertona
 • Funkcjonalna koncepcja społeczeństwa T. Parsonsa.
 • Funkcjonalna teoria stratyfikacji K. Davisa i W. Moore’a.
 • Teorie konfliktu R. Dahrendorfa i L. Cosera.
 • Teorie wymiany G. Homansa, P. Blau i R. Collinsa.
 • Symboliczny interakcjonizm G. H. Meada.
 • Teoria dramatugiczna E. Goffmana.
 • Teoria kapitału społecznego P. Bourdieu
 • Teoria strukturacji A.Giddensa.
 • Społeczeństwo sieciowe M. Castellsa.
 • Teorie społeczeństwa ponowoczesnego.

Metody badań społecznych:

 • Metody, techniki i narzędzia badawcze w socjologii
 • Zmienne i wskaźniki w badaniach empirycznych.
 • Etapy procesu badawczego
 • Metody ilościowe w badaniach socjologicznych.
 • Metody jakościowe w badaniach socjologicznych.
 • Pojęcie współzależności i korelacji statystycznej.
 • Sposoby doboru próby badawczej w badaniach socjologicznych. 
 • Rodzaje skal pomiarowych w badaniach społecznych i ich właściwości.
 • Zasady konstrukcji kwestionariuszy w badaniach surveyowych
 • Narzędzia stosowane w badaniach jakoścowych
 • Zagadnienia etyczne w badaniach społecznych.

fleche droite rouge kopiazagadnienia specjalnościowe SOCJOLOGIA MIASTA i REGIONU:

 • Miasto jako przedmiot studiów socjologicznych.
 • Miejska przestrzeń publiczna – sposoby rozumienia i jej najistotniejsze charakterystyki.
 • Proces urbanizacji – definicja, płaszczyzny, fazy.
 • Rewitalizacja i gentryfikacja w perspektywie socjologicznej.
 • Charakterystyka procesu rozwoju lokalnego. 
 • Założenia rozwoju zrównoważonego i ich realizacja na poziomie lokalnym i regionalnym.
 • Socjologiczne tradycje badań nad społecznościami lokalnymi i regionalnymi.
 • Socjologiczne rozumienie  regionu.
 • Region pogranicza w perspektywie socjologicznej.
 • Socjologiczne rozumienie społeczności lokalnej.
 • Działania lokalne: aktorzy, zasoby, organizacja.
 • Partycypacja obywatelska i społeczna na poziomie lokalnym.
 • Kapitał społeczny a rozwój lokalny i regionalny.
 • Tożsamość lokalna i regionalna.
 • Miasto i przestrzeń  w ujęciu Aleksandra Wallisa.
 • Socjologiczne ujęcie metropolii i procesów metropolizacyjnych.
 • Podstawowe założenia szkoły chicagowskiej.
 • Teoria społecznego wytwarzania przestrzeni.
 • Procesy percepcji i waloryzacji przestrzeni miasta.
 • Miejskie problemy społeczne.

fleche droite rouge kopiazagadnienia specjalnościowe  SOCJOLOGIA ORGANIZACJI i ZARZĄDZANIA:

 • Zakład pracy w teoriach socjologicznych.
 • Role i pozycje zawodowe pracowników.
 • Kultura organizacyjna – wybrane ujęcia.
 • Menedżer jako kategoria społeczno-zawodowa.
 • Socjologiczne pojęcie biurokracji.
 • Czynniki wpływające na stosunek pracowników do pracy.
 • Rynek pracy i kryteria jego podziału. 
 • Bezrobocie i jego rodzaje.
 • Pojęcie i funkcje zarządzania zasobami ludzkimi.
 • Zawód w perspektywie socjologicznej.
 • Marketing i public relations – charakterystyka narzędzi i działań. 
 • Kapitał ludzki a kapitał społeczny.
 • Źródło innowacji a przedsiębiorczość – charakterystyka zjawiska.
 • Zasady skutecznego przywództwa we współczesnych organizacjach.
 • Komunikacja w organizacji – rodzaje sieci komunikowania się w przedsiębiorstwie.
 • Style kierowania – charakterystyka wybranych koncepcji. 
 • Techniki rekrutacji i selekcji pracowników.
 • Outplacement i narzędzia wykorzystywane w działaniach outplacementowych.
 • Rola formalnej oceny pracownika w zarządzaniu zasobami ludzkimi oraz techniki formalnej oceny pracowniczej.
 • Problemy społeczne w organizacji.

zagadnienia specjalnościowe  WIEDZA o WSPÓŁCZESNYM SPOŁECZEŃSTWIE:

 • Struktura społeczna współczesnego społeczeństwa polskiego i kierunki jej zmian. 
 • Rodzina jako grupa społeczna i jako instytucja. Przemiany współczesnej rodziny
 • Religijność Polaków – charakterystyka i uwarunkowania zmian.
 • Społeczeństwo obywatelskie – pojęcie, ujęcia, koncepcje.
 • Kapitał społeczny i kompetencje obywatelskie współczesnych Polaków. 
 • Nowe technologie informacyjno-komunikacyjne i ich społeczne konsekwencje. 
 • Styl życia – pojęcie, rodzaje, uwarunkowania, style życia współczesnych Polaków.
 • Procesy migracyjne – wyjaśnienia, uwarunkowania, współczesne tendencje. 
 • Mniejszości narodowe i etniczne w Polsce.
 • Kontrola społeczna – pojęcie, mechanizmy, formy. Współczesne teorii kontroli społecznej
 • Zachowania zbiorowe i ruchy społeczne – wyjaśnienia, formy, znaczenie.
 • Stratyfikacja społeczna – tradycje badań, wymiary, kryteria.
 • Instytucje. Podstawowe procesy instytucjonalizacji społeczeństwa nowoczesnego.
 • Procesy dynamiki grupowej.
 • Marginalizacja społeczna i wykluczenie społeczne.
 • Problemy społeczne we współczesnym społeczeństwie
 • Międzypokoleniowa transmisja wzorów kulturowych
 • Koncepcja habitusu P. Bourdieu.

zagadnienia specjalnościowe SOCJOLOGIA REKLAMY i KOMUNIKACJA SPOŁECZNA:

 • Media jako środki i nośniki komunikowania. 
 • Techniki perswazyjne stosowane w reklamie i Public Relations.
 • Rodzaje reklam. 
 • Rola reklamy w marketingu. 
 • Różnica między działaniami Public Relations a marketingiem, reklamą i propagandą.
 • Człowiek w Internecie. Tożsamość jednostkowa i społeczna w świecie wirtualnym.
 • Funkcje środków masowego przekazu.
 • Podziały form komunikowania – kryteria podziału i rodzaje komunikowania.
 • Normatywne teorie mediów. 
 • Podstawowe cechy komunikowania masowego.
 • Metody badań przekazów masowych.
 • Funkcje i dysfunkcje środków masowego komunikowania.
 • Internet jako narzędzie globalnej komunikacji.
 • Media a proces socjalizacji.
 • Znaczenie mediów publicznych w systemie społecznym.
 • Środki masowego przekazu a zmiana społeczna.
 • Powstanie społeczeństwa informacyjnego.
 • Wpływ technologii informacyjnych na stosunki społeczne.
 • Komunikacja w kontekście symbolicznego interakcjonizmu.
 • Komunikacja a struktura społeczna.
 

b czerwonyZagadnienia egzaminacyjne do obrony prac magisterskich na kierunku SOCJOLOGIA
Zagadnienia kierunkowe:
 • Historyczny kontekst powstania socjologii
 • Potoczna wiedza o społeczeństwie, a socjologia
 • Wewnętrzne zróżnicowanie socjologii
 • Socjologia a inne dyscypliny naukowe.
 • Możliwości praktycznego wykorzystania wiedzy socjologicznej
 • Socjologiczne teorie interakcji społecznych
 • Koncepcje więzi społecznej
 • Socjologiczne teorie zmiany społecznej i rozwoju
 • Socjologiczne ujęcia roli społecznej
 • Klasyczne i współczesne koncepcje kontroli społecznej.
 • Zbiorowości społeczne – definicje i typologie.
 • Grupa społeczna
 • Organizacja społeczna
 • Proces socjalizacji
 • Tożsamość w ujęciu socjologicznym.
 • Instytucje społeczne – definicje i koncepcje.
 • Procesy instytucjonalizacji we współczesnym społeczeństwie
 • Struktura społeczna – pojęcie, koncepcje, modele, procesy strukturotwórcze.
 • Zróżnicowanie i nierówności społeczne
 • Stratyfikacjejako kategorie socjologicznego opisu społeczeństwa.
 • Kapitał społeczny i zaufanie jako podstawowe kategorie społeczeństwa obywatelskiego.
 • Zachowania zbiorowe i ruchy społeczne – definicje, rodzaje, teorie.
 • Pozytywizm i socjologia w systemie Augusta Comte’a.
 • System socjologii Herberta Spencera.
 • Materializm historyczny Karola Marksa.
 • Socjologizm Emila Durkheima.
 • Psychologistyczna teoria społeczeństwa i działań ludzkich Vilfreda Pareta.
 • Socjologia formalna Georga Simmla.
 • Przełom antypozytywistyczny w naukach społecznych
 • Teoria socjologiczna Maxa Webera.
 • Pragmatyzm społeczny w socjologii amerykańskiej
 • Symboliczny interakcjonizm Georga H. Meada.
 • Socjologia humanistyczna Floriana Znanieckiego.
 • Funkcjonalizm jako orientacja teoretyczno-metodologiczna. Funkcjonalizm „nowoczesny” w koncepcji Roberta K. Mertona.
 • Konfliktowe wizje społeczeństwa Teorie wymiany społecznej
 • Symboliczny interakcjonizm Herberta Blumera.
 • Dramaturgiczna wizja świata według Ervinga Goffmana.
 • Socjologia fenomenologiczna Alfreda Schütza i etnometodologia Harolda Garfinkla.
 • Socjologiczne koncepcje Pierre’a Bourdieu.
 • Poststrukturalizm i postmodernizm w teorii społecznej.

Metodologia nauk społecznych:

 • Główne orientacje teoretyczno-metodologiczne w socjologii.
 • Istota podejścia jakościowego w badaniach socjologicznych.
 • Istota podejścia ilościowego w badaniach socjologicznych.
 • Istota badań reprezentatywnych.
 • Metody i techniki w socjologii
 • Związki między teorią i badaniami w naukach społecznych.
 • Kategorie „rozumienia” i „współczynnika humanistycznego” w socjologii.
 • Rodzaje wywiadów stosowanych w badaniach jakościowych.
 • Analiza dyskursu a analiza treści.
 • Sposoby doboru próby badawczej.
 • Metoda dokumentów osobistych i ich rodzaje w badaniach społecznych.
 • Zasady formułowania i weryfikacji hipotez.
 • Konceptualizacja, operacjonalizacja i kryteria jakości pomiaru.
 • Indeksy, skale i typologie – zasady budowy i wykorzystania w badaniach empirycznych.
 • Definicje zmiennych i wskaźników oraz ich wzajemne zależności.
 • Pojęcie współzależności i korelacji statystycznej na przykładzie testów chi-kwadrat i r-Pearsona.
 • Metodologia badań jakościowych – teoria ugruntowana.
 • Założenia i konsekwencje paradygmatu interpretatywnego.
 • Jakościowe analizy treści i analizy materiałów biograficznych.
 • Socjologia wizualna – znaczenie, funkcje i metody

Procedury badań ewaluacyjnych:

 • Badania ewaluacyjne – główne cele i obszary zastosowania.
 • Podstawowe kryteria ewaluacji i ich znaczenie w badaniach: trafność, skuteczność, użyteczność, trwałość, efektywność.
 • Rodzaje ewaluacji.
 • Planowanie i projektowanie ewaluacji oraz etapy realizacji badania ewaluacyjnego.
 • Raport z badań ewaluacyjnych i zasady poprawnej prezentacji wyników badań ewaluacyjnych.
 

b czerwonyEgzamin dyplomowy na kierunku socjologia, zgodnie z zapisem w Regulaminie Studiów UŚ jest egzaminem ustnym (§ 32 p.1), składa się z dwóch części:

 1. obrony pracy dyplomowej,
 2. odpowiedzi dyplomanta na pytania.

Część pierwsza (1) egzaminu dyplomowego poświęcona jest pracy dyplomowej i obejmuje:

 • krótką prezentację pracy w formie ustnej (czas trwania ok. 10 min.), ustosunkowanie się do uwag zawartych w recenzjach,
 • udzielenie odpowiedzi na ewentualne pytania recenzenta, opiekuna pracy i/lub członków komisji egzaminacyjnej.

Część druga (2) poświęcona jest odpowiedziom na pytania dotyczące problematyki kierunku studiów i obejmuje:

 • wylosowanie dwóch pytań egzaminacyjnych 

Uwaga: Pytania dotyczą zakresu, ustalonego na dany rok akademicki, który wynika z treści kierunkowych raz specyfiki studiowanej specjalności. Zagadnienia do obron dyplomowych publikowane są na stronie internetowej oraz podawane przez promotora do wiadomości studentów na seminarium dyplomowym, nie później niż na początku ostatniego semestru studiów i nie mniej niż 20 zagadnień, na podstawie których formułowane są pytania egzaminacyjne losowane przez dyplomanta.

 • ewentualne przygotowanie się do udzielenia odpowiedzi (czas ok. 5 min)
 • udzielenie odpowiedzi na wylosowane pytania

Zagadnienia egzaminacyjne i procedura dyplomowania przyjęta przez Radę Instytutu Socjologii w dniu 12 marca 2019. Obowiązuje od roku akademickiego 2019/2020. 

Uwaga: w roku akademickim 2018/2019 procedura dyplomowania związana z określeniem liczby zagadnień/pytań do egzaminu dyplomowego odbywa się na zasadach dotychczasowych przedstawionych przez promotorów na seminariach dyplomowych.