Praca socjalna: zagadnienia do obron dyplomowych

 
b popielZagadnienia do egzaminu dyplomowego

Studia licencjackie na kierunku PRACA SOCJALNA

PROCEDURA DYPLOMOWANIA

Zagadnienia kierunkowe 

 • Starożytność - od greckiej filantropii do rzymskiego humanizmu
 • Średniowiecze – rola zakonów w kształtowaniu się szpitalnictwa i pomocy społecznej
 • Początki nowożytności – humanizm, humaniści i czas utopii społecznych
 • Początki kapitalizmu - liberalizm i socjalizm oraz nowy wymiar filantropii
 • Początki pracy socjalnej (XIX i XX wiek) –Mary Richmond i Jane Addams
 • Początki pracy socjalnej w Polsce – Helena Radlińska
 • Istota pracy socjalnej oraz specyficzne wartości i umiejętności pracownika socjalnego
 • Charakterystyka pomagającego i osoby wspieranej 
 • Wieloaspektowe ujęcie kosztów pomocy 
 • Komunikacja i budowanie relacji pracownik socjalny – klient 
 • Role pracownika socjalnego – poradnictwo, rzecznictwo, mediacje i negocjacje w pracy socjalnej
 • Zatrudnienie i bezrobocie jako kwestie polityki społecznej
 • Zabezpieczenie społeczne jako kwestia polityki społecznej 
 • Modele polityki społecznej
 • Polityka społeczna wobec ubóstwa i wykluczenia społecznego
 • Problemy a kwestie społeczne
 • Dewiacja – definicje, cechy, ujęcia teoretyczne 
 • Zadania gminy, powiatu i województwa w zakresie polityki społecznej
 • Instytucje pomocy i wsparcia dla różnych grup klientów
 • Trzeci sektor w pomocy społecznej i jego relacje z sektorem publicznym
 • Współpraca organizacji pozarządowych z samorządem lokalnym w pomocy społecznej
 • Aksjologia pracy socjalnej 
 • Wartości autoteliczne i wartości instrumentalne
 • Dylematy etyczne w pracy socjalnej
 • Organizacje pożytku publicznego – cele, obowiązki, uprawnienia
 • Pojęcie networkingu i jego znaczenie dla funkcjonowania III-go Sektora
 • Kondycja III-go Sektora w Polsce – stan obecny, zagrożenia, perspektywy rozwoju, wolontariat 
 • Podejście oparte na zasobach 
 • Empowerment w pracy socjalnej 
 • Deinstytucjonalizacja – nowy wymiar wsparcia osób niesamodzielnych
 • Podejście skoncentrowane na rozwiązaniach 
 • Ekonomia społeczna
 • Superwizja pracy socjalnej jako narzędzie przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu
 • Superwizja – rodzaje, funkcje, etapy i metody superwizji
 • Błędy w organizacji i realizacji superwizji
 • Przydatność superwizji w profesjonalnej pracy socjalnej
 • Techniki interwencji stosowane w różnych modelach pracy z jednostką, rodziną i grupą w świetle wybranych podejść psychoterapeutycznych
 • Podejście psychodynamiczne, terapia Gestalt oraz terapia niedyrektywna w pracy socjalnej
 • Podejście systemowe – rodzinne (komunikacyjna, strukturalna i strategiczna terapia rodzin) oraz podejście ekosystemowe i ich wykorzystanie w pracy socjalnej
 • Podejście behawioralno-poznawcze w pracy socjalnej
 • Podstawowe założenia pracy z grupą i psychoterapia grupowa. Czynniki leczące w grupie wg I Yaloma

 Zagadnienia metodyczne

 • Definiowanie pracy socjalnej
 • Formy, zasady, funkcje, zadania i adresaci pracy socjalnej 
 • Teoretyczne podstawy pracy socjalnej – wybrane ujęcie
 • Narzędzia diagnostyki rodzinnej
 • Modele pracy z indywidualnym przypadkiem i proces pracy z przypadkiem
 • Podstawowe orientacje w pracy ze społecznością
 • Kryteria i sposoby definiowania społeczności lokalnej 
 • Modele pracy ze społecznością
 • Informacje niezbędne do przygotowania profilu społeczności
 • Etapy interwencji środowiskowej 
 • Action Research jako procedura diagnostyczna w pracy środowiskowej 
 • Budowa projektu socjalnego
 • Znaczenie diagnozy w projektowaniu
 • Poprawne określanie celów projektu – rodzaje celów i wymogi stawiane celom
 • Dobór działań do założonych celów
 • Znaczenie ewaluacji projektu i jej budowa
 • Wpływ procesów percepcji na komunikację interpersonalną
 • Stereotypy i uprzedzenia i ich wpływ na komunikację
 • Bariery w komunikowaniu
 • Relatywizm kulturowy i jego wpływ na komunikację
 • Etapy procesu badawczego
 • Typy projektów badawczych
 • Badania jakościowe (paradygmaty, strategie, metody)
 • Badania ilościowe (paradygmaty, strategie, metody)
 • Badania mieszane (paradygmaty, strategie i metody)

  Zagadnienia specjalizacyjne

 •  Starość jako kategoria społeczno-kulturowa
 • Instytucjonalne i prawne ramy pracy socjalnej z senio(k)ami
 • Starość w cyklu życia i jej specyfika
 • Idea środowiska lokalnego jako przyjaznego starzeniu się
 • Rodzaje usług opiekuńczo – pielęgnacyjnych przysługujących osobom wieku podeszłego
 • Trening budżetowy dla osób z zaburzeniami psychicznymi
 • Podstawowe założenia, cele i techniki wykorzystywane w psychoedukacji dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz ich rodzin
 • Formy terapii zajęciowej w domach pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi, jak również dla seniorów
 • Trzy główne metody środowiskowej pracy socjalnej z osobami z zaburzeniami psychicznymi
 • Readaptacja społeczna
 • Pojęcie opieki/pomocy postpenitencjarnej
 • Deprywacja emocjonalna i społeczna osób długotrwale odizolowanych od społeczeństwa
 • Probacja i wolnościowe środków karne
 • Polski system penitencjarny – struktura, rodzaje zakładów karnych i ich funkcje
 • Uzależnienia – definicje, etapy, fazy 
 • Praca socjalna z osobami uzależnionymi i ich rodzinami
 • Prostytucja – rozumienie zjawiska i systemy prawnej regulacji
 • Bezrobocie – definicja, rodzaje, przyczyny, skutki 
 • System wsparcia osób bezrobotnych w Polsce
 • Metody i techniki profilowania osób bezrobotnych
 • Specyfika sytuacji osób długotrwale bezrobotnych
 • Praca socjalna z osobami niepełnosprawnymi i ich rodzinami
 • Wspieranie zatrudnienia osób niepełnosprawnych
 • Definicja podmiotu w feministycznej pracy socjalnej
 • Metodyka feministycznej pracy socjalnej
 • Empowerment jako idea i praktyka w feministycznej pracy socjalnej
 • Składowe elementy definicji przemocy 
 • Fazy cyklów przemocy opisujące dynamikę relacji pomiędzy ofiarą i sprawcą przemocy 
 • Konflikt a przemoc w relacji interpersonalnej
 • Pojęcie syndromu sztokholmskiego 
 • Praca socjalna z osobami bezdomnymi
 • Problem niewydolności opiekuńczo-wychowawczej – praca socjalna z rodziną 
 • Sytuacje kryzysowe w cyklu życia jednostki 
 • Charakterystyka interwencji kryzysowej 
 • Etapy interwencji kryzysowej w praktyce 
 • Ośrodki Interwencji Kryzysowej – zadania, formy pracy, zasady działania 
 • Interwencja kryzysowa i jej najważniejsze cele w wybranych rodzajach sytuacji kryzysowych
 • Wyjaśnienie pojęcia społeczeństwo obywatelskie 
 • Podstawowe cechy organizacji pozarządowych należących do tzw. trzeciego sektora
 • Definicje public relations w pracy socjalnej; funkcje public relations w pracy socjalnej
 • Etyczny wymiar public relations w pracy socjalnej
 • Metody i techniki wykorzystywane w kształtowaniu wizerunku pracy socjalnej
 • Rola rzecznika w kształtowaniu wizerunku w pracy socjalnej 
 • Dialektyczny charakter globalizacji
 • Globalne problemy społeczne i demograficzne
 • Korzyści i zagrożenia procesów globalizacyjnych

 Interdyscyplinarne podstawy pracy socjalnej

 - Socjologiczne podstawy pracy socjalnej:

 • Członkostwo w grupie - jakość członków grupy, koncepcja „non-members” (R. K. Merton), typy przynależności do grupy
 • Rola społeczna – definicje, struktura roli; koncepcje interakcyjne i funkcjonalno-strukturalne roli, zestaw ról i role złożone (R. Merton) Rozłam w roli, konflikt roli (P Sztompka); przystosowanie do ról społecznych (M Łoś)
 • Przywództwo w grupie – definicje, typologie, style kierowania grupą, teorie skutecznego przywództwa (cech psychicznych, behawioralne, interakcyjna, uwarunkowań)
 • Więź społeczna – definicje, typy, proces tworzenia; więź a integracja i solidarność Kontrola społeczna Sankcje Rozpad więzi
 • Komunikacja i łączność w grupie – proces komunikacji, typy i funkcje komunikacji, bariery komunikacyjne
 • Dewiacja jako zjawisko normalne i jej rola w rozwoju społecznym
 • Teoria anomii w ujęciu Durkheima i Mertona
 • Dewiacja a system kontroli społecznej
 • Dewiacja jako efekt reakcji społecznej

- Psychologiczne podstawy pracy socjalnej: 

 • Wpływ społeczny – mechanizmy, uwarunkowania, efekty
 • Prawidłowości procesu poznania i spostrzegania społecznego
 • Procesy kształtowania i zmiany postaw
 • Stosunki społeczne: agresja, zachowania prospołeczne
 • Koncepcje i teorie rozwoju psychicznego człowieka 
 • Rozwój społeczny w cyklu życia - jego uwarunkowania i przebieg
 • Rozwój osobowości w świetle najważniejszych koncepcji 
 • Różnice indywidualne w rozwoju psychicznym jednostki
 • Praca socjalna w cyklu życia – wybrany etap
 • Rozwój psycho-fizyczny w poszczególnych fazach rozwoju
 • Rozwój emocjonalny i moralny w poszczególnych fazach rozwoju
 • Czynniki wspomagające / zaburzające rozwój w poszczególnych etapach rozwoju
 • Norma i patologia w psychologii klinicznej – kontrowersje i problemy
 • Psychopatologia opisowa: zaburzenia osobowości, zaburzenia nastroju i zaburzenia psychiczne
 • Uwarunkowania społeczno – kulturowe w procesie rozpoznawania zaburzeń psychicznych
 • Psychopatologia opisowa zaburzeń lękowych, zaburzeń somatomorficznych oraz zaburzeń psychoseksualnych
 • Główne szkoły w psychologii
 • Metody badawcze w psychologii
 • Proste i złożone formy uczenia się
 • Systemy pamięci
 • Znaczenie emocji w życiu człowieka
 • Temperament i osobowość

- Pedagogiczne podstawy pracy socjalnej: 

 • Edukacja – wychowanie - socjalizacja: podobieństwa i różnice
 • Technologiczny, humanistyczny i krytyczny model kształcenia i wychowania
 • Postulaty reform edukacyjnych i działalność Komisji Edukacji Narodowej
 • Społeczne i biologiczne źródła nieprzystosowania społecznego
 • Wskaźniki odrzucenia dziecka w rodzinie
 • Resocjalizacja w warunkach otwartych 
 • Edukacja permanentna jako idea polityczna
 • Europejskie systemy całożyciowego kształcenia
 • Dorosły jako osoba ucząca się- specyfika pracy andragogicznej

- Prawne podstawy pracy socjalnej:

 • Zabezpieczenie społeczne – definiowanie, geneza, techniki administracyjno-finansowe zabezpieczenia społecznego
 • Prawo do zabezpieczenia społecznego w polskim systemie prawnym i jego realizacja (Konstytucja RP, prawo międzynarodowe, przyporządkowanie resortowe zabezpieczenie społecznego)
 • Finansowanie i administrowanie systemem ubezpieczeń społecznych w Polsce
 • Charakterystyka zasad przyznawania wybranych świadczeń ubezpieczeniowych i zaopatrzeniowych (do wyboru): renta rodzinna, renta socjalna, zasiłek rodzinny z dodatkami, świadczenia opiekuńcze, świadczenie alimentacyjne
 • Pojęcie, cele, wartości i zasady pomocy społecznej
 • Charakterystyka świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej
 • Świadczenia niepieniężne pomocy społecznej
 • Status prawny pracownika socjalnego
 • Ewolucja rozwoju pomocy społecznej w Polsce po 1918 roku
 • Zadania administracji publicznej w zakresie pomocy społecznej
 • Charakterystyka funkcjonowania jednostek organizacyjnych pomocy społecznej (jops)
 • Współpraca międzysektorowa w pomocy społecznej 
 • Prawo rodzinne – zasady prawa rodzinnego, grupy praw rodzinnych, pojęcie i rodzaje stosunków prawnorodzinnych
 • Władza rodzicielska – pojęcie, zakres, ingerencja sądu we władzę rodzicielską
 • Rozwód i separacja – przesłanki orzekania, orzeczenia obligatoryjne i fakultatywne sądu Charakterystyka instytucji opieki prawnej

b popielZagadnienia do egzaminu dyplomowego

Studia magisterskie na kierunku PRACA SOCJALNA

 Zagadnienia kierunkowe

 • Trzy teoretyczne ujęcia pracy socjalnej: refleksyjno-terapeutyczne, socjalistyczno-kolektywistyczne, indywidualistyczno-reformatorskie – podstawowe założenia i różnice 
 • Praktyka oparta na dowodach – założenia, zasady, wykorzystanie w pracy socjalnej
 • Podejście sieciowe wg. Gilchrist i jego zastosowanie w pracy socjalnej
 • Krytyczna praca socjalna
 • Feministyczna praca socjalna 
 • Europejska polityka zatrudnienia
 • Polityka społeczna UE wobec wykluczenia społecznego - aktywna/aktywizująca polityka społeczna
 • Podstawowe zasady i wartości w polityce społecznej UE; Europejska Karta Socjalna
 • Zabezpieczenie społeczne w polityce społecznej UE
 • Geneza i główne nurty rozwoju metody organizowania środowiska lokalnego w krajach Zachodnich i w Polsce
 • Wiedza, wartości i umiejętności niezbędne w pracy ze społecznościami
 • Role zawodowe organizatora społeczności
 • Modele i strategie wprowadzania zmian w społeczności
 • Ewaluacja – pojęcie, geneza, rodzaje ewaluacji
 • Funkcje ewaluacji i kryteria ewaluacji
 • Projektowanie badań ewaluacyjnych, etapy badań ewaluacyjnych
 • Znaczenie superwizji w profesjonalnej pracy socjalnej
 • Funkcje, etapy i metody superwizji
 • Obszary oddziaływań superwizji 
 • Superwizja kadry zarządzającej
 • Zasady zarządzania i kierowania superwizyjnego
 • Aksjologia pracy socjalnej 
 • Wartości autoteliczne i wartości instrumentalne
 • Dylematy etyczne w pracy socjalnej
 • Specyficzne wartości i umiejętności pracownika socjalnego
 Zagadnienia metodyczne
 • Historyczne podstawy makropraktyki pracy socjalnej
 • Interwencja w makropraktyce: wybór odpowiednich technik i metod pracy
 • Planowanie, implementacja, monitorowanie i ewaluacja interwencji
 • Działania w praktyce bezpośredniej – dobór metod i technik pracy z jednostką i rodziną
 • Podejście skoncentrowane na rozwiązaniach
 • Praca na zasobach w pracy socjalnej
 • Praca z diadami oraz specyfika pracy z dziećmi 
 • Dialog motywujący w pracy socjalnej
 • Ujęcie coachingowe w pracy socjalnej
 • Główne orientacje teoretyczno-metodologiczne w socjologii
 • Badania jakościowe w badaniach społecznych
 • Badania ilościowe w badaniach społecznych
 • Metoda dokumentów osobistych i metoda biograficzna
 • Metodologia badań jakościowych – teoria ugruntowana a interakcjonizm symboliczny
 • Założenia i konsekwencje paradygmatu interpretatywnego
 • Analiza dyskursu 
 • Analiza treści (zawartości)
 • Wykorzystanie kapitału społecznego (spajającego i pomostowego) w planowaniu, budowaniu strategii i implementacji projektu socjalnego
 • Dialog i konsultacje społeczne jako forma aktywizowania społeczności do działań projektowych i budowania akceptacji i wsparcia dla ich efektów
 • Polityka spójności, narzędzia polityki społecznej, fundusze strukturalne, realizacja polityki społecznej UE w Polsce – zasady, narzędzia, środki i formy finansowania działań – jako podstawy planowania i implementacji projektów
 • Partnerstwa publiczno-prywatne jako forma zarządzania projektami socjalnymi
 • Strategie komunikacyjne i decyzyjne w zarządzaniu projektem socjalnym 
 • Pozytywne i negatywne konsekwencje konfliktów
 • Rodzaje konfliktów w miejscu pracy i możliwe strategie ich rozwiązywania
 • Etapy negocjowania i zachowania negocjatora na każdym etapie tego procesu
 • Zadania i role mediatora
 • Możliwości i ograniczenia stosowania negocjacji i mediacji w pracy pracownika socjalnego
 • Wybrane formy pracy z seniorami w środowisku lokalnym

  Zagadnienia specjalizacyjne

 • Negocjacje w pracy socjalnej
 • Pytania „przed-negocjacyjne” i przebieg procesu negocjacji
 • Techniki negocjacyjne i taktyka negocjacji
 • Umiejętności komunikacyjne przydatne w negocjacjach
 • Mediacje w pracy socjalnej
 • Mediacje rodzinne
 • Cele mediacji i przebieg procesu mediacji
 • Umiejętności komunikacyjne przydatne w mediacjach 
 • E-mediacje jako forma rozwiązywania sporów
 • Mediacje i negocjacje w e-commerce
 • Instytucje pomocy społecznej w Polsce
 • Zadania i cele Ośrodka Pomocy Społecznej
 • Pojęcie sieci społecznych i miejsca jakie zajmują w nich organizacje pozarządowe (na poziomie lokalnym i regionalnym) 
 • Sektor pozarządowy w Polsce – struktura, kondycja, podstawowe problemy 
 • Pojęcie dialogu obywatelskiego
 • Partnerstwo publiczno-prywatne
 • Etapy rozwoju zespołu i sposoby pełnienia ról przez uczestników zespołu na każdym z tych etapów
 • Rodzaje zadań realizowanych przez zespół i strategie ich realizowania
 • Etapy procesu rozwiązywania problemu
 • Techniki grupowego rozwiązywania problemów
 • Model rozwiązywania konfliktu jako problemu na poziomie indywidualnym i poziomie zespołowy
 • Teoria dynamiki grupowej w praktyce pracy socjalnej 
 • Założenia i zasady pracy z grupą
 • Procesy grupowe
 • Rozwiązywanie sytuacji trudnych w grupie
 • Starość jako kategoria społeczno-kulturowa
 • Instytucjonalne i prawne ramy pracy socjalnej z seniorami w Polsce
 • Gerontologiczne koncepcje starości 
 • Starość, starzenie się i doświadczanie starości jako obszary eksploracji gerontologii społecznej
 • Gerontologiczna perspektywa przestrzeni społecznej i środowiska lokalnego
 • Przemiany systemu opieki nad seniorami w Polsce
 • Systemy opieki nad seniorami w wybranych krajach UE
 • Przemiany pozycji osób starszych w kulturze i społeczeństwie
 • Stereotypy, uprzedzenia i ageism
 • Empowerment seniorów: idee i praktyka
 • Prawo rodzinne – zasady prawa rodzinnego, grupy praw rodzinnych, pojęcie i rodzaje stosunków prawnorodzinnych
 • Władza rodzicielska – pojęcie, zakres, ingerencja sądu we władzę rodzicielską
 • Rozwód i separacja – przesłanki orzekania, orzeczenia obligatoryjne i fakultatywne sądu
 • Charakterystyka instytucji opieki prawnej
 • Postępowanie sądowe w sprawach rodzinnych
 • Definicja pojęcia stresu i jego konsekwencje społeczne
 • Wypalenie zawodowe - przyczyny i sposoby przezwyciężania
 • Wypalenie zawodowe w pracy socjalnej
 • Praca socjalna w cyklu życia – wybrany etap
 • Rozwój psycho-fizyczny w poszczególnych fazach rozwoju
 • Rozwój emocjonalny, społeczny i moralny w poszczególnych fazach rozwoju
 • Czynniki wspomagające / zaburzające rozwój w poszczególnych etapach rozwoju

 Interdyscyplinarne podstawy pracy socjalnej

 • Dorosłość jako kategoria pedagogiczna
 • Modele pracy andragogicznej
 • Techniki i metody pracy z osobami dorosłymi
 • Definicja globalizacji za A. Giddensem
 • Pozytywne i negatywne ujęcie globalizacji
 • Koncepcja zrównoważonego rozwoju
 • Przyszłość globalnego świata (F. Fukuyama, L. C. Thurow, P.S. Huntington, B. Barber, U. Beck)
 • Metropolizacja jako przejaw globalizacji w przestrzeni aglomeracji miejskich
 • Wpływ globalizacji na Kraje Trzeciego Świata w kontekście zjawiska określanego jako „przekleństwo zasobów” 
 • Procesy i mechanizmy psychologiczne istotne dla przebiegu procesu mediacji i negocjacji
 • Radzenie sobie ze stresem a uczestnictwo w procesie mediacyjnym 
 • Zarządzanie własnymi emocjami w sytuacji mediowania
 • Pojęcie, cele, wartości i zasady pomocy społecznej
 • System świadczeń pomocy społecznej – charakterystyka wybranych świadczeń
 • Zadania administracji publicznej w obszarze pomocy społecznej
 • Charakterystyka funkcjonowania jednostek organizacyjnych pomocy społecznej (jops)
 • Status prawny pracownika socjalnego