Górnośląskie Studia Socjologiczne

 

Górnośląskie Studia socjologiczne. Seria Nowa 

 

E-tomy Górnośląskich Studiów Socjologicznych do pobrania:
GSSoc 1GSSoc 1GSSoc 1GSSoc 1GSSoc 1GSSoc 1GSSoc 1GSSoc 1

PROFIL PISMA
Zadaniem przywróconych do obiegu naukowego Górnośląskich Studiów Socjologicznych jest:
 1. Prezentacja wyników badań socjologicznych: teoretycznych i empirycznych w różnych dziedzinach ze szczególnym uwzględnieniem problemów Górnego Śląska.
 2. Publikowanie opracowań, których celem jest krytyczne omówienie literatury, stanu badań, sformułowanie potrzeb badawczych.
 3. Stworzenie swoistego zaplecza bibliograficznego którego zadaniem będzie gromadzenie bazy danych zawierających publikacje, ale także informacje o konferencjach, projektach badawczych, raportach - związanych tematycznie ze „Śląskiem jako problemem socjologicznym” .
 4. Inicjowanie i publikowanie opracowań syntetycznych obejmujących szersze dziedziny wiedzy socjologicznej i segmenty życia społecznego.
 5. Międzyinstytucjonalna integracja „śląskiego” środowiska socjologicznego poprzez publikacje wyników badań naukowych i wymianę informacji we współpracy ze środowiskami krajowymi i zagranicznymi.
 6. Stworzenie płaszczyzny dla publikacji interdyscyplinarnych badań nad społeczno-kulturowymi, politycznymi czy gospodarczymi problemami Śląska. W szczególnym stopniu dotyczy to między innymi współpracy z kulturoznawcami, politologami, etnologami czy historykami, zwłaszcza historii XIX i XX wieku.
„Górnośląskie Studia Socjologiczne. Seria Nowa” - to periodyk adresowany nie tylko do socjologów, lecz także do przedstawicieli innych nauk społecznych i humanistycznych oraz wszystkich osób zainteresowanych problematyką społeczną.
Publikacja jest dostępna także w wersji internetowej: Central and Eastern European Online

ZESPÓŁ REDAKCYJNY

Redaktor naczelny: Wojciech Świątkiewicz

Sekretarz redakcji: Justyna Kijonka

Redaktor statystyczny: Małgorzata Tyrybon

Rada redakcyjna:

Adam Bartoszek
Ewa Budzyńska
Marek Dziewierski
Krystyna Faliszek
Leszek A. Gruszczyński
Sławomira Kamińska-Berezowska
Krzysztof Łęcki
Rafał Muster
Tomasz Nawrocki
Andrzej Niesporek
Robert Pyka
Piotr Skudrzyk
Małgorzata Suchacka
Urszula Swadźba
Marek S. Szczepański
Jacek Wódz
Kazimiera Wódz
Piotr Wróblewski
Zbigniew Zagała

RADA NAUKOWA
rp
Dieter Bingen
Krzysztof Frysztacki
Grzegorz Gorzelak
Bohdan Jałowiecki
Kazimierz Krzysztofek
Joanna Kurczewska
Michał Lis
Peter Ondrejkovič
Andrzej Sadowski
Andrzej Sakson
Janusz Słodczyk
Paweł Starosta
Józef Styk
Marek Ziółkowski
Rudolf Žáček

RADA RECENZENTÓW
Anna Barska
Małgorzata Dymnicka
Ewa Jurczyńska-McCluskey
Zdzisław Krasnodębski
Zbigniew Kurcz
Anna Kwak
Irena Machaj
Andrzej Majer
Janusz Mariański
Marian Niezgoda
Adam Rosół
Krystyna Slany
Renata Suchocka
Maria Szmeja
Anna Śliz
Danuta Walczak-Duraj
Wielisława Warzywoda-Kruszyńska  

INFORMACJE DLA AUTORÓW
a
Zasady dostarczania tekstów do publikacji dla autorów:
 • tekst powinien być przygotowany zgodnie z wymogami Wydawnictwa UŚ, periodyk stosuje “amerykański” system bibliografii i odwołań w tekście; link do strony wydawnictwa z informacjami: http://wydawnictwo.us.edu.pl/node/2281
 • teksty dostarczane redakcji nie powinny być podpisane – dane autora (imię, nazwisko, afiliacja, numer telefonu, e-mail) powinny znajdować się w osobnym pliku
 • każdy artykuł powinien zawierać streszczenie i słowa-klucze w języku polskim i angielskim
 • teksty przesyłane powinny być zarówno drogą mailową na adres sekretarza redakcji, jak i w wersji papierowej (w dwóch egzemplarzach) na adres Instytutu Socjologii z dopiskiem „Górnośląskie Studia Socjologiczne. Seria Nowa”.
 
Wymagania techniczne:
 1. edytor Word (dokumenty z rozszerzeniem .doc; .docx)
 2. czcionka Times New Roman, 12
 3. interlinia 1,5
 4. wszystkie marginesy 2,5 cm
 5. numery stron w prawym dolnym rogu, numeracja ciągła
 6. akapity (odstęp przed 0, odstęp po 0) z wcięciem (1,25),
 7. wyjustowanie
 8. nagłówki nienumerowane wytłuszczone czcionka Times New Roman, 12
 9. tabele, wykresy i inne obiekty graficzne w odrębnym pliku.
Informujemy, że, gdy w linii jest około 60 znaków a strona ma 30 wierszy to ilość znaków na stronie wynosi około 2000. Format i czcionka „Górnośląskich Studiów Socjologicznych. Seria Nowa” sprawiają, że po wydrukowaniu na stronie periodyku znajduje się około 3000 znaków. Maksymalna liczba standaryzowanych stron: 25
 
PROCEDURA RECENZOWANIA
pr
 1. Każdy artykuł recenzowany będzie przez dwóch niezależnych recenzentów, zgodnie z regułą „double-blind review process”.
 2. W przypadku tekstów powstałych w języku obcym, co najmniej jeden z recenzentów afiliowany jest w instytucji zagranicznej innej niż narodowość autora pracy.
 3. Recenzja ma formę pisemną i kończy się jednoznacznym wnioskiem co do dopuszczenia artykułu do publikacji lub jego odrzucenia.
 4. Zasady kwalifikowania artykułów do druku:
  • Redaktor tomu dokonuje wstępnej selekcji nadesłanych tekstów, 
  • następnie prace kierowane są do recenzji.
 5. Autorzy zakwalifikowani do druku dokonują ewentualnych poprawek i uzupełnień w terminie podanym przez redakcję i przesyłają drogą mailową poprawiony tekst, który weryfikowany jest przez redaktora tomu.
 6. Autorzy prac niezakwalifikowanych do druku informowani są o tym fakcie droga mailową.
 
GHOSTWRITING:
Z „ghostwriting” mamy do czynienia wówczas, gdy ktoś wniósł istotny wkład w powstanie publikacji, bez ujawnienia swojego udziału jako jeden z autorów lub bez wymienienia jego roli w podziękowaniach zamieszczonych w publikacji.
Z „guest authorship” („honorary authorship”) mamy do czynienia wówczas, gdy udział autora jest znikomy lub w ogóle nie miał miejsca, a pomimo to jest autorem/współautorem publikacji.
Aby przeciwdziałać przypadkom „ghostwriting”, „guest authorship”, redakcja czasopisma wprowadza następujące procedury:
 1. Redakcja wymaga od autorów publikacji ujawnienia wkładu poszczególnych autorów w powstanie publikacji (z podaniem ich afiliacji oraz kontrybucji, tj. informacji, kto jest autorem koncepcji, założeń, metod, protokołu itp., wykorzystywanych przy przygotowaniu publikacji), przy czym główną odpowiedzialność ponosi autor zgłaszający manuskrypt.
 2. „Ghostwriting”, „guest authorship” są przejawem nierzetelności naukowej, a wszelkie wykryte przypadki będą demaskowane, włącznie z powiadomieniem odpowiednich podmiotów (instytucje zatrudniające autorów, towarzystwa naukowe, stowarzyszenia edytorów naukowych itp.).
 3.  Redakcja wymaga informacji o źródłach finansowania publikacji, wkładzie instytucji naukowo-badawczych, stowarzyszeń i innych podmiotów („financial disclosure”).
 4. Redakcja dokumentuje wszelkie przejawy nierzetelności naukowej, zwłaszcza łamania i naruszania zasad etyki obowiązujących w nauce.
ZASADY ETYKI PUBLIKACYJNEJ:

„Górnośląskie Studia Socjologiczne. Seria Nowa” stosują zasady etyki publikacyjnej zgodne z wytycznymi COPE Commitee on Publication Ethics 


KONTAKT
Instytut Socjologii
Uniwersytet Śląski w Katowicach
 
PL 40-007 Katowice 
ul. Bankowa 11, pok. 227
tel. +48 32 359 1889, fax: +48 32 359 2130
 
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.