Prace naukowo-badawcze - Projekty

Spis treści

Uczestnictwo w programach międzynarodowych:

7 Program Ramowy UE

Tytuł: RESCuE – Patterns of Resilience during Socioeconomic Crises among Households in Europe

Koordynatorem projektu jest Institute of Employment Research (IAB) w Niemczech, w badaniach biorą udział zespoły z 9 krajów, w tym  Uniwersytet Śląski (Studium Pracy Socjalnej i Zakład Badań Kultury Współczesnej, Instytutu Socjologii, WNS).
Okres realizacji: 01.03.2014-28.02.2017

Kierownik zespołu polskiego: prof. zw. dr hab. Kazimiera Wódz

Celem głównym projektu jest identyfikacja socjoekonomicznych i kulturowych  praktyk  radzenia sobie  ze  skutkami kryzysu ekonomicznego z roku 2008  przez  gospodarstwa domowe  żyjące w  ubóstwie  w różnych  krajach i regionach  UE.  W badaniach uwzględnione będą różnice wynikające z odmienności modeli państwa opiekuńczego w krajach partnerskich, miejsca zamieszkania ( region, miasto-wieś),  oddziaływania czynników o charakterze  kulturowym (np. przynależności do grup mniejszościowych) i społecznym (status  socjoekonomiczny,  typ  gospodarstw domowych  itp.)

Skład konsorcjum realizującego projekt:
1. Institut Fuer Arbeitsmarkt Und Berufsforschung (Iab) der Bundesagentur Fuer Arbeit
2. Uniwersytet Śląski
3. Universidad Complutense de Madrid
4. The University of Hertfordshire Higher Education Corporation
5. Panteion University of Social And Political Sciences
6. Middle East Technical University
7. Lapin Yliopisto
8. National University of Ireland Maynooth
9. Instituto Universitario de Lisboa


 Tytuł: The economic awareness of the young generation of Visegrad countries 

Czas realizacji: 01.02. 2015 - 31.01.2016 

kierownik: Urszula Swadźba 


PO KL 7.2.1 - Śląskie Wyzwania 

Czas realizacji 01.05.2012 - 31.10.2014

Koordynator projektu: dr Małgorzata Tyrybon

Cel projektu: Celem projektu jest opracowanie kompleksowego modelu aktywizacji zawodowej oraz integracji społecznej bezrobotnych lub nieaktywnych zawodowo kobiet w rodzinach górniczych.

Projekt realizowany jest wspólnie przez Samorząd Województwa Śląskiego – Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach, Miasto Jastrzębie Zdrój – Powiatowy UrządPracy w Jastrzębiu Zdroju, Uniwersytet Śląski w Katowicach oraz Fundację Rodzin Górniczych

 strona projektu


7 Program Ramowy UE "SPHERE"

Tytuł: Space, place and the historical and contemporary articulations of regional, national and European identities through work and community in areas undergoing economic restructuring and regeneration.

kierownik grupy polskiej: prof. dr hab. Kazimiera Wódz

strona WWW SPHERE Silesia


ERASMUS/SOCRATES „SOWOSEC”

Soziale Arbeit und Sozialwirtschaft - Hochhoschule Campus Wien

koordynator Programu SOCRATES (Studia Europejskie) w zakresie socjologii: prof. dr hab. Kazimiera Wódz


FAMILY IN TRANSITION

współpraca z Uniwersytetami w Nitrze, Hradec Kralowe i Szeged

koordynator projektu: prof. dr hab. Wojciech Świątkiewicz


Kierownictwo „grantów” krajowych:
 

Tytuł: Tożsamość miasta i jego mieszkańców a przestrzeń publiczna. Studium trzech miast 

czas realizacji: 01.04.2014 -31.03.2017 

kierownik: Tomasz Nawrocki 


Tytuł: Gender i mieszkanie: analiza idei i praktyk organizacji przestrzennej

czas realizacji: 18.05.2011 - 17.01.2015

kierownik: dr Jolanta Klimczak-Ziółek


Tytuł: Obywatele lokalni i kosmopolityczni. Kto tworzy górnośląskie społeczeństwo obywatelskie?

czas realizacji: 15.11.2010 - 14.05.2014

kierownik: dr Zbigniew Zagała


Tytuł: Klasyfikowanie, wartościowanie, uzasadnianie. Praktyki symboliczne pracowników socjalnych 

czas realizacji: 29.10.2010 - 28.09.2013 

kierownik: Andrzej Niesporek 


Tytuł: Działaczki i działacze związków zawodowych wobec problemów równości płci i możliwości samorealizacji kobiet w sferze zawodowej i w ruchu zwiazkowym w III RP

czas realizacji 9.02.2010 - 22.09.2011

kierownik: dr Sławomira Kamińska-Berezowska


Tytuł: Region przemysłowy jako "region uczący się" - socjologiczne uwarunkowania przekształceń na przykładzie województwa śląskiego

czas realizacji: 2010-2012

kierownik: dr Małgorzata Suchacka

członkowie zespołu: dr Łukasz Trembaczowski, dr Robert Pyka, mgr Weronika Ślęzak-Tazbir

Tytuł: Przestrzeń publiczna miast śląskich. Przypadek Katowic i Gliwic

czas realizacji: do 12.2011

kierownik: dr Krzysztof Bierwiaczonek

zespół: dr hab. Tomasz Nawrocki, mgr Barbara Lewicka


Tytuł: Wartości - ciągłość i zmiana. Socjologiczne studium społeczności śląskich

czas realizacji: do 04.06 2012

kierownik: prof. UŚ dr hab. Urszula Swadźba


Tytuł: Kapitał społeczny seniorów w warunkach różnych środowisk urbanistycznych a wymogi ich dostosowania do aktywizacji życiowej i jakościowego zabezpieczenia potrzeb ludzi starych, w ramach projektu pt.: Aspekty medyczne, psychologiczne, socjologiczne i ekonomiczne starzenia się ludzi w Polsce - Grant MNiSW realizowany w ramach Konsorcjum Badawczego we współpracy z zespołem urbanistów prof. dr hab. inż. arch. Elżbiety Niezabitowskiej z Politechniki Śląskiej.

czas realizacji: do 06.2011

kierownik: prof. UŚ dr hab. Adam Bartoszek


Tytuł: Aktywizacja i degradacja kapitału ludzkiego w środowisku lokalnym. Studium następstw ruchliwości edukacyjnej i zawodowej dla jakości życia w miastach peryferyjnych

czas realizacji: 31.08.2007 - 30.04.2010

kierownik: prof. UŚ dr hab. Adam Bartoszek

zespół: prof. UŚ dr hab. Urszula Swadźba, dr hab. Leszek Gruszczyński, dr Bożena Pactwa, dr Marek Dziewierski, dr Rafał Muster

strona WWW projektu