Socjolog, czyli kto…

Socjolog czyli kto

 

Zakład Socjologii Organizacji, Gospodarki i Metodologii Badań Społecznych Instytutu Socjologii Uniwersytetu Śląskiego oraz Katowicki Oddział Polskiego Towarzystwa Socjologicznego

zapraszają do udziału w krajowej konferencji naukowej: 

Socjolog, czyli kto…

Problemy kwalifikacji socjologów i ich pozycji na rynku pracy - międzynarodowe i krajowe wymagania a lokalne doświadczenia

22 kwietnia 2016 w Katowicach - CINiBA

 

 

 

 

 

 

 

Organizatorzy:

  • Zakład Socjologii Organizacji, Gospodarki  i Metodologii Badań Społecznych 
  • Instytut Socjologii Uniwersytetu Śląskiego
  • przy współudziale Biura Karier Studenckich UŚ oraz Rady Biznesowo-Programowej przy Instytucie Socjologii

 

Celem konferencji jest podjęcie dyskusji w zakresie wyzwań związanych z łączeniem praktyki badawczej dotyczącej współczesnego rynku z akademickim przygotowaniem do sprawnego funkcjonowania absolwentów socjologii w polskiej rzeczywistości gospodarczej.

Powstają pytania o to kim są i powinni być absolwenci kierunków socjologicznych? Poszukujemy odpowiedzi zarówno na poziomie założeń teoretycznych, jakie wpisywane są w definiowanie ról badawczych i społecznych socjologów.

Kluczowe zagadnienia planowanej konferencji stanowić będą refleksje socjologów praktyków konfrontowane z opiniami pracodawców o przydatności teoretycznego i analitycznego przygotowania oferowanego słuchaczom na studiach socjologicznych.

 

Założenia ideowe konferencji

Wpisujemy się w wymagania nakładane na uczelnie wyższe przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego związane z ewaluacją jakości kształcenia absolwentów i reorientacji studiów na potrzeby rynku pracy. Rozpoznanie słabych i mocnych stron kształcenia socjologów oferowanego na kierunkach licencjackich i magisterskich w zakresie wielu nowych specjalizacji, powinno ukazać z jednej strony ich kompatybilność z oczekiwaniami pracodawców a z drugiej wskazać krytyczne wnioski o deficytach wiedzy, kompetencji społecznych i praktycznych umiejętności naszych absolwentów.  Jednym z wymogów jest odwoływanie się do opinii ekspertów z instytucji i firm zapraszanych do akademickich Rad Biznesowo-Programowych. Uważamy, że należy zaproponować forum do pogłębionej dyskusji stron zainteresowanych diagnozowaniem wskazanych poniżej zagadnień.

Na naszej konferencji chcemy rozważyć kwestie związane z posłannictwem profesjonalnym socjologa i z poczuciem misji badaczy społecznych w aktualnych warunkach pracy naukowej, badawczej i eksperckiej. Czy otoczenie instytucjonalne oraz wymagania rynku pracy pozwalają na zachowanie pewnej autonomii i krytycznego myślenia w kształtowaniu "wyobraźni socjologicznej" u zamawiających nasze usługi badawcze?

Czy praktyka rynkowa umożliwia dzisiejszym socjologom jedynie sprawne realizowanie arbitralnie wyznaczanych zadań marketingowych i zlecanych badań sondażowych? Jakie są zagrożenia dla ich profesjonalizmu na poziomie jakości pracy i usług agencji badawczych w Polsce?

Powyższe problemywiążą się również z zarzutami o niedostosowaniu kształcenia socjologów do charakteru współczesnego rynku pracy. Zapraszamy zainteresowanych do udziału w sesji poświęconej diagnozie sposobów adaptacji naszych absolwentów do jego dynamiki. Jakie są strategie lokowania się socjologów na różnych segmentach rynku pracy. Gdzie mieszczą się socjologowie pod względem prestiżu i form podejmowanej aktywności zawodowej? Jak nasi absolwenci radzą sobie z dostępem do miejsc pracy na rynku zatrudnienia i na ile są zdolni poradzić sobie z jego podziałami, nierównościami, z poziomem stabilności i charakterem elastyczności zatrudnienia, ze zróżnicowaniem wysokości wynagrodzeń oraz stopniem ochrony praw pracowniczych?

Oczekiwane są analizy zarówno empiryczne, jaki i teoretyczne, w tym: prezentacje case studies, profili karier zawodowych, wyników badań jakościowych, porównania danych krajowych z rezultatami sondaży i badań międzynarodowych. Jedną z proponowanych perspektyw do podjęcia rozważań jest identyfikacja uprawomocnień nierówności statusów pracy oferowanej socjologom, wstępującym na rynek pracy z różnymi typami kapitałów społecznych i kulturowych. Interesuje nas zwłaszcza kwestia umiejscowienia paradygmatu pracy badacza-eksperta - moderującego wiedzę społeczną - w otoczeniu konkurencyjnych dyskursów, narzucających socjologowi prymat strategii politycznych, biznesowych i ekonomicznych.

Całość proponowanych analiz tożsamości zawodowej i wymagań roli socjologa wpisuje się w zachodzące przemiany rynku pracy w aspekcie technologicznym, kulturowym i prawnym. Oczekujemy zatem na refleksje odnoszące się również do zmian stosowanych metod i technik badań, a szczególnie wzrostu znaczenia internetowych i skomputeryzowanych sieci pomiaru opinii konsumentów oraz wirtualnych zbiorowości społecznych. Co w tym zakresie kształtuje szanse, a co może tworzyć zagrożenia dla wypełniania profesjonalnych wymogów pracy badawczej socjologów? W jakim stopniu absolwenci różnych specjalności na naszych kierunkach dysponują atutami a w czym tkwią słabości ich profili kompetencyjnych? Gdzie i jak rozmijają się założenia systemu kształcenia z efektywnością stosowania teoretycznej i praktycznej wiedzy socjologów zatrudnianych na różnych segmentach współczesnego runku pracy?

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do udziału w głównych panelach problemowych oraz do wysłuchania opinii loży praktyków biznesu. Proponujemy konfrontację badaczy uniwersyteckich z pracodawcami w dyskusji panelowej o możliwościach godzenia potrzeb praktyków biznesu ze stanowiskiem ekspertów akademickich.

ZGŁOSZENIE na KONFERENCJE