Strategia rozwoju Instytutu Socjologii

Strategia rozwoju Instytutu Socjologii na lata 2012-2020 
opracowanie: Ewa Leśniak-Berek, Małgorzata Tyrybon
 
Kierunki działań wyznaczone strategią Uniwersytetu Śląskiego i obejmujące przede wszystkim prowadzenie badań na światowym poziomie, aktywną współpracę z otoczeniem oraz dbałość o wysoki poziom jakości kształcenia są realizowane w ramach prowadzonych działań, których efektem jest wzbogacenie i dostosowanie oferty dydaktyczno-naukowej Instytutu Socjologii do zapotrzebowań szeroko rozumianego otoczenia społeczno-gospodarczego.
 
Programy kształcenia oferują studentom oprócz pogłębionej wiedzy specjalistycznej i umiejętności zawodowych również kształcenie kompetencji społecznych, budowanie tożsamości regionalnej oraz pogłębianie świadomości potrzeby kształcenia przez całe życie. W Instytucie realizowane są dwa kierunki studiów na poziomie licencjackim i magisterskim: Socjologia o profilu ogólnoakademickim oraz Praca socjalna - profil ogólnoakademicki (profil praktyczny do roku 2017).
 
W Instytucie Socjologii realizowane są badania z obszaru nauk społecznych, w ramach dwóch dyscyplin naukowych: socjologii i pracy socjalnej, często o charakterze interdyscyplinarnym. Badania podstawowe prowadzone są przez poszczególne Zakłady Instytutu Socjologii oraz Studium Pracy Socjalnej, realizowane przy współpracy z europejskimi ośrodkami naukowymi.
 
Współpraca Instytutu z otoczeniem obejmuje współdziałanie z innymi ośrodkami akademickimi – krajowymi i europejskimi, a także z szeroko rozumianymi interesariuszami zewnętrznymi. W swoich działaniach dąży do wzmocnienia powiązań z instytucjami samorządowymi, organizacjami społecznymi, gospodarczymi. Reagując na płynące stamtąd informacje podejmuje działania polegające na utrwalaniu związków z otoczeniem, które będą sprzyjać współpracy i zarazem uwzględniać potrzeby i oczekiwania otoczenia zewnętrznego (tj. stowarzyszeń zawodowych, służb publicznych i administracji, instytucji rynku pracy oraz absolwentów). W aktywność Instytutu Socjologii wpisane jest współdziałanie oraz wzmacnianie kontaktów z otoczeniem, mające na celu przede wszystkim wypracowanie dobrych praktyk w zakresie współpracy z pracodawcami. Kształtowanie pozytywnych relacji Instytutu z otoczeniem społeczno-gospodarczym przejawia się poprzez:
  • diagnozowanie zarówno potencjału Instytutu pod względem możliwości współpracy z otoczeniem jak i oczekiwań otoczenia społeczno-gospodarczego pod względem współpracy, 

  • zwiększanie udziału pracowników w instytucjach opiniotwórczych, 

  • merytoryczne zaangażowanie w inicjatywy ważne dla regionu i kraju, 

  • organizację wykładów otwartych, warsztatów, festiwali i innych przedsięwzięć, 

  • przygotowanie katalogu instytucji współpracujących z Instytutem i ich prezentację na stronie internetowej (m. inn.: Rady programowe)