Organizacja roku akademickiego

Zarządzenie nr 46 Rektora Uniwersytetu Śląskiego z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie organizacji roku akademickiego 2018/2019.

Na podstawie § 3 ust. 3 Regulaminu Studiów w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach uchwalonego uchwałą nr 127 Senatu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 24 kwietnia 2012 r. (tekst jednolity: załącznik do uchwały nr 91 Senatu UŚ z dnia 25 kwietnia 2017 r.) po zasięgnięciu opinii uczelnianej rady samorządu studenckiego, określam organizację roku akademickiego 2018/2019 w sposób następujący: 

§1

SEMESTR ZIMOWY 

od 1 października 2018
do 17 lutego 2019 roku 

w tym:

zajęcia dydaktyczne

1.10.2018 - 2.12.2018

przerwa w zajęciach z uwagi na organizację w Katowicach szczytu klimatycznego ONZ 2018

3.12.2018 - 14.12.2018 

zajęcia dydaktyczne c.d.

15.12.2018 - 21.12.2018 

wakacje zimowe

22.12.2018 - 1.01.2019 

zajęcia dydaktyczne c.d.

2.01.2019 - 3.02.2019 

egzaminacyjna sesja zimowa 

4.02.2019 - 17.02.2019 

egzaminacyjna sesja poprawkowa semestru zimowego 

18.02.2019 - 15.03.2019 

SEMESTR LETNI 

od 18 lutego 2019
do 30 września 2019 roku 

w tym: 

zajęcia dydaktyczne

18.02.2019 - 17.04.2019 

wakacje wiosenne 

18.04.2019- 23.04.2019 

zajęcia dydaktyczne c.d.

24.04.2019 - 9.06.2019 

 egzaminacyjna sesja letnia 

10.06.2019 - 30.06.2019 

egzaminacyjna sesja poprawkowa semestru letniego

1.09.2019 - 25.09.2019 

wakacje letnie (w tym: minimum 4 tygodnie nieprzerwanych wakacji letnich, praktyki zawodowe) 

1.07.2019- 30.09.2019 

§2 

 • Dodatkowym dniem wolnym od zajęć dydaktycznych jest 2 maja 2019 r. 
 • W szczególnie uzasadnionych przypadkach Rektor może, na wniosek samorządu studenckiego, ogłosić dodatkowy dzień lub godziny wolne od zajęć dydaktycznych. 
§3 
 • Dziekan wydziału może ustanowić dodatkowe godziny wolne od zajęć w innych dniach niż wskazane w § 2, w zależności od ważnych potrzeb danego wydziału lub kierunku/specjalności studiów. 
 • Dziekan wydziału ustala w oparciu o obowiązujące plany studiów szczegółową organizację roku akademickiego dla poszczególnych kierunków studiów niestacjonarnych, z zastrzeżeniem ust. 3.
 • Dziekan wydziału zobowiązany jest do zapewnienia pełnej realizacji planowanych godzin zajęć dydaktycznych wynikających z obowiązujących planów i programów studiów.
 • Uprawnienia dziekana wydziału, o których mowa w ust. 1 - 3 przysługują także dyrektorowi Kolegium Indywidualnych Studiów Międzyobszarowych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. 

§4 

 • Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2018 roku. 

REKTOR
Prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk


 

Zarządzenie nr 58 

Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie organizacji roku akademickiego 2019/2020. 

Na podstawie § 3 ust. 3 Regulaminu Studiów w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach uchwalonego uchwałą nr 127 Senatu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 24 kwietnia 2012 r. (tekst jednolity - załącznik do uchwały nr 91 Senatu UŚ z dnia 25 kwietnia 2017 r.) po zasięgnięciu opinii uczelnianej rady samorządu studenckiego, określam organizację roku akademickiego 2019/2020 w sposób następujący: 

§1 

SEMESTR ZIMOWY

od 1 października 2019
do 23 lutego 2020 roku 

w tym: 

zajęcia dydaktyczne

2.10.2019 - 22.12.2019

wakacje zimowe

23.12.2019 - 6.01.2020

zajęcia dydaktyczne c.d.

7.01.2020 - 26.01.2020

egzaminacyjna sesja zimowa 

27.01.2020 - 16.02.2020

przerwa międzysemestralna

17.02.2020 - 23.02.2020

egzaminacyjna sesja poprawkowa
semestru zimowego 

24.02.2020 - 15.03.2020

SEMESTR LETNI

od 24 lutego 2020
do 30 września 2020 roku 

w tym: 

zajęcia dydaktyczne

24.02.2020 - 8.04.2020

wakacje wiosenne

9.04.2020 - 14.04.2020

zajęcia dydaktyczne c.d.

15.04.2020 - 7.06.2020

egzaminacyjna sesja letnia

8.06.2020 - 30.06.2020

egzaminacyjna sesja poprawkowa
semestru letniego

1.09.2020 - 25.09.2020

wakacje letnie
(w tym: minimum 4 tygodnie 
nieprzerwanych wakacji letnich, 
praktyki zawodowe) 

1.07.2020 - 30.09.2020

 §2 

 1. Dodatkowym dniem wolnym od zajęć dydaktycznych jest 2 maja 2020 r.
 2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Rektor może, na wniosek samorządu studenckiego, ogłosić dodatkowy dzień lub godziny wolne od zajęć dydaktycznych. 

§3 

 1. Dziekan wydziału może ustanowić dodatkowe godziny wolne od zajęć w innych dniach niż wskazane w § 2, w zależności od ważnych potrzeb danego wydziału lub kierunku/specjalności studiów. 
 2. Dziekan wydziału lub dyrektor jednostki organizacyjnej prowadzącej studia ustala w oparciu o obowiązujące plany studiów szczegółową organizację roku akademickiego dla poszczególnych kierunków studiów niestacjonarnych. 

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2019 roku. 

REKTOR 

Prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk