Organizacja roku akademickiego

Zarządzenie nr 58 

Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie organizacji roku akademickiego 2019/2020. 

Na podstawie § 3 ust. 3 Regulaminu Studiów w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach uchwalonego uchwałą nr 127 Senatu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 24 kwietnia 2012 r. (tekst jednolity - załącznik do uchwały nr 91 Senatu UŚ z dnia 25 kwietnia 2017 r.) po zasięgnięciu opinii uczelnianej rady samorządu studenckiego, określam organizację roku akademickiego 2019/2020 w sposób następujący: 

§1 

SEMESTR ZIMOWY

od 1 października 2019
do 23 lutego 2020 roku 

w tym: 

zajęcia dydaktyczne

2.10.2019 - 22.12.2019

wakacje zimowe

23.12.2019 - 6.01.2020

zajęcia dydaktyczne c.d.

7.01.2020 - 26.01.2020

egzaminacyjna sesja zimowa 

27.01.2020 - 16.02.2020

przerwa międzysemestralna

17.02.2020 - 23.02.2020

egzaminacyjna sesja poprawkowa
semestru zimowego 

24.02.2020 - 15.03.2020

SEMESTR LETNI

od 24 lutego 2020
do 30 września 2020 roku 

w tym: 

zajęcia dydaktyczne

24.02.2020 - 8.04.2020

wakacje wiosenne

9.04.2020 - 14.04.2020

zajęcia dydaktyczne c.d.

15.04.2020 - 7.06.2020

egzaminacyjna sesja letnia

8.06.2020 - 30.06.2020

egzaminacyjna sesja poprawkowa
semestru letniego

1.09.2020 - 25.09.2020

wakacje letnie
(w tym: minimum 4 tygodnie 
nieprzerwanych wakacji letnich, praktyki zawodowe) 

1.07.2020 - 30.09.2020

 §2 

  1. Dodatkowym dniem wolnym od zajęć dydaktycznych jest 2 maja 2020 r.
  2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Rektor może, na wniosek samorządu studenckiego, ogłosić dodatkowy dzień lub godziny wolne od zajęć dydaktycznych. 

§3 

  1. Dziekan wydziału może ustanowić dodatkowe godziny wolne od zajęć w innych dniach niż wskazane w § 2, w zależności od ważnych potrzeb danego wydziału lub kierunku/specjalności studiów. 
  2. Dziekan wydziału lub dyrektor jednostki organizacyjnej prowadzącej studia ustala w oparciu o obowiązujące plany studiów szczegółową organizację roku akademickiego dla poszczególnych kierunków studiów niestacjonarnych. 

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2019 roku. 

REKTOR 

Prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk