Indeks

 

WZÓR WYPEŁNIENIA INDEKSU

dla studentów lat pierwszych

 

W każdym roku akademickim INDEKS powinien być wypełniony zgodnie z tzw. rygorami (zamieszczanymi w gablotach) wynikającymi zplanu studiów


Przypadek 1: moduł składa się zćwiczeń kończących się zaliczeniem oraz wykładów kończących się egzaminem

Warunkiem zaliczenia modułu jest jest uzyskanie pozytywnych ocen z ćwiczeń oraz egzaminu.

Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest zaliczenie ćwiczeń.

Ocena z modułu ustalana na podstawie egzaminu obejmującego weryfikację części efektów kształcenia modułu oraz zaliczenia obejmującego pozostałe efekty kształcenia modułu: np. przedmiot Wstęp do socjologii o wartości 6 pkt. ECTS obejmujący 30 godz. ćwiczeń kończących się zaliczeniem i 30 godz. wykładów kończących się egzaminem weryfikującym część efektów kształcenia modułu. Koordynatorem modułu jest osoba prowadząca wykład. Ocenę końcową modułu wystawia się zgodnie z informacją zawartą w sylabusie modułu.

WYPEŁNIA STUDENT

WYPEŁNIA WYKŁADOWCA

Nazwiskowykładowcy

Nazwa przedmiotu

Liczba godzin

Zaliczenie

Egzamin

ECTS

wykład

ćwiczenia

ocena

data

podpis

ocena

data

podpis

cyfra

słownie

tytuł imię nazwisko

Wstęp do socjologii

 

30

4

data

podpis

 

 

 

tytuł imię nazwisko

Wstęp do socjologii

30

 

 

5

bdb

data

podpis

 

tytuł imię nazwisko

Wstęp do socjologii - OKM

30

30

 

 

4,5

db plus

data

podpis

6

Legenda:

OKM - ocena końcowa modułu

Punkty ECTS przypisane do modułu, wpisywane są jedynie w rubryce z oceną końcową modułu

Pola zacienione powinny zostać niewypełnione

Przypadek 2: moduł składa się z ćwiczeń lub wykładów kończących się zaliczeniem

Warunkiem zaliczenia modułu jest jest uzyskanie pozytywnej oceny z ćwiczeń lub wykładu.

Ocena z modułu ustalana na podstawie ocen uzyskanych w ramach zaliczeń poszczególnych efektów kształcenia (tylko 1 zaliczenie wmodule): seminarium specjalizacyjne o wartości 3 pkt. ECTS obejmujące 30 godz. ćwiczeń lub wykład o wartości 2 pkt. ECTS obejmujący 30 godz. Koordynatorem modułu jest osoba prowadząca wykład, ćwiczenia, seminarium lub konwersatorium. Ocenę końcową modułu wystawia się na podstawie zaliczenia zgodnie z informacją zawartą w sylabusie modułu.

WYPEŁNIA STUDENT

WYPEŁNIA WYKŁADOWCA

Nazwisko wykładowcy

Nazwa przedmiotu

Liczba godzin

Zaliczenie

Egzamin

ECTS

w.

ćw.

ocena

data

podpis

ocena

data

podpis

cyfra

słownie

tytuł imię nazwisko

Seminarium specjalizacyjne - OKM:
wpisujemy tytuł zgodnie z logowaniem w USOS

 

30

 

 

 

4,5

db plus

data

podpis

3

tytuł imię nazwisko

Wykład monograficzny/fakultatywny - OKM:
wpisujemy tytuł zgodnie zlogowaniem w USOS

30

 

 

 

3,5

dst plus

data

podpis

2

tytuł imię nazwisko promotora

Seminarium magisterskie (A) - OKM

 

15

 

 

 

4,5

db plus

data

podpis

3

Legenda:

OKM - ocena końcowa modułu

Punkty ECTS przypisane do modułu, wpisywane są jedynie w rubryce z oceną końcową modułu

Pola zacienione powinny zostać niewypełnione
UWAGA:INDEKSY WYPEŁNIONE NIEPRAWIDŁOWO NIE BĘDĄ PRZYJMOWANE W DZIEKANATACH