Dydaktyka - Praca socjalna licencjat

Spis treści

b popiel

STUDIA 1 STOPNIA

kierunek: PRACA SOCJALNA

STUDIA STACJONARNE i NIESTACJONARNE

Absolwenci studiów I stopnia na kierunku Praca socjalna  wyposażeni są w kompetencje i odpowiednie umiejętności działania w obszarze szeroko rozumianej pomocy społecznej, w organizacjach pozarządowych, w administracji rządowej i samorządowej odpowiedzialnej za realizację zadań polityki społecznej. Posiadają umiejętności opracowywania strategii rozwiązywania problemów społecznych oraz prowadzenia pracy socjalnej. Kształcenie studentów jest zorientowane na wytworzenie i ugruntowanie postaw prospołecznych i gotowości do uczestniczenia w zmianach na poziomie lokalnym, regionalnym i ponadregionalnym. 

Krótka charakterystyka studiów:
 • 3 lata
 • profil ogólnoakademicki – efekty kształcenia w zakresie nauk społecznych
 • program kształcenia obejmuje 2560 godzin, w tym 755 godz. ćwiczeń i laboratoriów, 245 godz. seminariów i konwersatoriów, 215 godz. warsztatów, 405 godz. praktyk i zajęć terenowych
 • ponad 200 godzin zajęć do wyboru – seminaria specjalizacyjne, przedmioty fakultatywne
 • zajęcia o charakterze interdyscyplinarnym
 • studia kończą się nadaniem tytułu zawodowego licencjata pracy socjalnej
Perspektywy zawodowe:
Studia przygotowują do pracy w: regionalnych ośrodkach polityki społecznej, powiatowych centrach pomocy rodzinie i ośrodkach pomocy społecznej, a także do pracy: z rodzinami zastępczymi, w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, w domach pomocy społecznej dla osób starszych oraz niepełnosprawnych intelektualnie, psychicznie i fizycznie, w jednostkach organizacyjnych do spraw zatrudnienia i przeciwdziałania bezrobociu, w ośrodkach wsparcia, w placówkach dla bezdomnych, dla osób uzależnionych, w zakładach karnych, w ośrodkach dla uchodźców oraz w organizacjach pozarządowych zajmujących się diagnozowaniem i przeciwdziałaniem problemom.Absolwenci kierunku:
 • cechują się świadomością zagrożeń społecznych, ale też umiejętnością odkrywania, rozwijania i wykorzystywania potencjału środowiska. 
 • posiadają wiedzę z zakresu pracy socjalnej i są przygotowani do samodzielnego projektowania i wdrażania działań w przestrzeni społecznej. 
 • posiadają szeroką, interdyscyplinarną wiedzę, dzięki której są merytorycznie przygotowani do podjęcia pracy we wszelkich typach instytucji polityki społecznej, w sektorze publicznym i prywatnym oraz w organizacjach pozarządowych. 
 • sprawnie komunikują się w środowisku oraz są gotowi do podjęcia współpracy z innymi specjalistami. 
 • świadomi swoich możliwości i ograniczeń wyznaczają kierunki dalszego samorozwoju.
 • ukończenie kierunku uprawnia dowykonywania zawodu pracownika socjalnego (Ustawa o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 z późn. zm.; Dz.U. 2004 Nr 64 poz. 593)