Dydaktyka - Praca socjalna 2 stopnia

Spis treści

Najważniejsze kompetencje nabywane w trakcie studiów z zakresu pracy socjalnej

b popiel

STUDIA 2 STOPNIA

kierunek: PRACA SOCJALNA 

Studia II stopnia na kierunku PPACA SOCJALNA mają profil ogólnoakademicki i są osadzone w obszarze nauk społecznych. Kształcenie łączy interdyscyplinarną teorię z praktyką działania nadając absolwentom sprawność wykorzystywania wiedzy teoretycznej w pracy z jednostkami, grupami i społecznościami lokalnymi. Program studiów został przygotowany zgodnie z wymogami Krajowych Ram Kwalifikacji i spełnia standardy zapewniania jakości kształcenia. Pozwala na zdobywanie pogłębionej wiedzy z zakresu pracy socjalnej i doskonalenie umiejętności niezbędnych w profesji pracownika socjalnego. Zapewnia ponadto udział studentów w przygotowaniu i realizacji badań naukowych, co jest możliwe dzięki ponad 20-letniemu doświadczeniu Studium Pracy Socjalnej Instytutu Socjologii w prowadzeniu badań w obszarze problematyki pracy socjalnej.

Celem kształcenia jest doskonalenie specjalistów posiadających kompetencje sprawnego diagnozowania, prognozowania, planowania wsparcia i niesienia pomocy w sytuacjach problemowych, czemu sprzyjają zajęcia organizowanie w postaci warsztatów, projektów i praktyk. W ramach wieloaspektowego procesu współpracy z instytucjami polityki społecznej dąży się do rozwijania wiedzy, umiejętności i postaw niezbędnych do analizowania i kształtowania rzeczywistości społecznej. Studia oferują szeroką wiedzę i umiejętności z zakresu współczesnych metod pracy socjalnej, organizacji, projektowania i ewaluacji działań pomocowych. Zdobyta wiedza i kompetencje ułatwiają rozumienie, wyjaśnianie zjawisk społecznych oraz prowadzenie badań i działań w środowisku w zgodzie ze standardami zawodowymi i etycznymi.

Absolwenci kierunku Praca socjalna cechują się rozbudowaną świadomością zagrożeń społecznych, ale też umiejętnością odkrywania, rozwijania i wykorzystywania potencjału środowiska. Świadomi swoich możliwości i ograniczeń wyznaczają kierunki dalszego samorozwoju. Sprawnie komunikują się w środowisku oraz są gotowi do podjęcia współpracy z innymi specjalistami. Posiadają zaawansowaną wiedzę z zakresu pracy socjalnej i są przygotowani do samodzielnego projektowania i realizacji badań społecznych na potrzeby diagnozy społecznej. Posiadają szeroką, interdyscyplinarną wiedzę, dzięki której są merytorycznie przygotowani do podjęcia pracy we wszelkich typach instytucji życia zbiorowego, w sektorze prywatnym i publicznym oraz w organizacjach pozarządowych. Kształcenie zorientowane jest na wytworzenie i ugruntowanie postaw prospołecznych, gotowości do uczestnictwa w zmianach na poziomie lokalnym, regionalnym i ponadregionalnym. Ukończenie kierunku uprawnia do wykonywania zawodu pracownika socjalnego (Ustawa o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 z późn. zm.).

SPECJALNOŚCI:

STUDIA STACJONARNE i NIESTACJONARNE

 • Rewitalizacja i organizowanie społeczności lokalnej
 • Mediacje i negocjacje 
 • Europejskie studia pracy socjalnej i ekonomii społecznej
 • Praca socjalna i gerontologia społeczna
 
Najważniejsze kompetencje nabywane w trakcie studiów:

Kształcenie łączy interdyscyplinarną teorię z praktyką działania nadając absolwentom sprawność wykorzystywania wiedzy teoretycznej w pracy z jednostkami, grupami i społecznościami lokalnymi

Krótka charakterystyka studiów:

 • 2 lata
 • profil ogólnoakademicki – efekty kształcenia w zakresie nauk społecznych.
 • Program zapewnia udział studentów w przygotowaniu i realizacji badań naukowych, co jest możliwe dzięki ponad 20-letniemu doświadczeniu Studium Pracy Socjalnej Instytutu Socjologii w prowadzeniu badań w obszarze problematyki pracy socjalnej.
 • Pozwala na zdobywanie pogłębionej wiedzy z zakresu pracy socjalnej i doskonalenie umiejętności niezbędnych w profesji pracownika socjalnego. 
 • program kształcenia obejmuje 1350 godzin, w tym 330 godz. ćwiczeń i laboratoriów, 265 godz. seminariów i konwersatoriów, 65 godz. warsztatów, 360 godz. praktyk i zajęć terenowych (badania)
 • blisko 300 godzin zajęć do wyboru – seminaria specjalizacyjne, przedmioty fakultatywne, wykłady monograficzne
 • studia kończą się nadaniem tytułu magistra pracy socjalnej i nadają uprawnienia do wykonywania zawodu pracownika socjalnego (Dz.U. 2004 Nr 64 poz. 593)

Agata Kłyszewska

 Nauka na kierunku - Praca Socjalna gwarantuje na obecnym - trudnym rynku pracy dobry, koncesjonowany zawód, który zwiększa szansę na późniejsze pozyskanie zatrudnienia, a doświadczona i niezwykle oddana  studentom kadra naukowa przekazuje szeroki zakres wiedzy, jak również kształtuje postawy adeptów szeroko rozumianej pracy socjalnej, dając  własną aktywnością najlepszy wzór i przykład ogromnej wrażliwości i bezinteresowności działań. 

Już  w czasie studiów podjęłam pracę w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Katowicach gdzie miałam szansę skonfrontować zdobywaną wiedzę  z realiami życia, a w moim szczególnym przypadku udało mi się połączyć zawód i pracę z pasją i potrzebę niesienia pomocy słabszym, potrzebującym  ludziom.

 
Agata Kłyszewska 

Maciej Klimek kopiaPraca socjalna – magiczne słowa, które potrafią oderwać nas od myślenia stereotypowego! Obejmuje ona wszelkiego rodzaju poradnictwo prawne, ekonomiczne, psychologiczne, pedagogiczne, a także pomoc w prawidłowym załatwieniu konkretnych trudnych spraw życiowych. Pracownicy socjalni, jako profesjonaliści realizujący wymienione w ustawie zadania, stanowią zatem podstawową kadrę instytucji pomocy społecznej, choć zatrudniani mogą być także w coraz liczniej powstających organizacjach pozarządowych, stowarzyszeniach i wszelkich instytucjach, których zadaniem statutowym jest pomoc potrzebującym. Studia na kierunku Praca socjalna oparte są na programie, który stanowi połączenie kilku dziedzin. Należą do nich: socjologia, nauki o rodzinie, pedagogika specjalna, pedagogika ogólna, czy psychologia. Oczywiście, ta lista nie wyczerpuje wszystkich dziedzin wiedzy, które wykorzystuje pracownik socjalny. Studia na tym kierunku mają charakter praktyczny. Ich zadaniem jest przygotowanie absolwenta do umiejętności stosowania wniosków płynących z różnych dziedzin nauk humanistycznych i społecznych, w celach związanych z szeroko rozumianą pomocą społeczną.

Maciej Klimek
absolwent pracy socjalnej,
specjalista pozyskiwania środków zewnętrznych
i wspierania organizacji pozarządowych w Jednostce Samorządu Terytorialnego.


Justyna Czerwińska

Studia na kierunku praca socjalna przygotowują do pracy zawodowej w obszarze szeroko rozumianej polityki społecznej. Jako student nabędziesz ogólną więdzę i umiejętności niezbędne do pracy we wszystkich instytuacjach pomocy społecznej. Otrzymasz także możliwość eksplorowania interesujących Cię zagadnień, poprzez udział w seminariach i przedmiotach specjalizacyjnych oraz praktyki zawodowe. Studiowanie na pracy socjalnej przygotuje Cię do pracy z drugim człowiekiem nie tylkona stanowisku terenowego pracownika socjalnego. W zależności od Twoich zainteresowań i predyspozycji będziesz pożądanym pracownikiem na każdym szczeblu. Jednak wiele zależy od Ciebie, dlatego stale się rozwijaj, czytaj, bierz udział w konferencjach organizowanych na Wydziale, angażuj się w działalność koła naukowego, korzystaj z bezpłatnych szkoleń organizowanych przez Biuro Karier lub angażuj się w wolontariat. Jeśli wybierzesz europejskie studia pracy socjalnej i ekonomii społecznej otrzymasz także możliwość odbycia zagranicznego stażu ze stypenium. Jest to niezwykłe doświadczenie, międzykulturowy projekt podczas którego poznasz specyfikę pracy socjalnej i ekonomii społecznej w kilku krajach. Praca socjalna na Uniwersytecie Śląskim otworzy przed Tobą wiele możliwości, dasz sobie szansę?

Justyna Czerwińska
z wykształenia pracownik socjalny, socjolog, aktualnie doktorantka w Instytucie Socjologii UŚ. Certyfikowana specjalictka ds. pomocy ofiarom przemocy w rodzinie (Certyfikat nr 326 IPZ PTP), mediatorka, profilaktyk i prowadząca zajęcia praktyczne z przemiotu przemoc domowadla studentów nauk o rodzinie. Zawodowo związana z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w Bytomiu,współtworzy także zespół Stowarzyszenia Twórczych Umysłów z Czeladzi.