Dydaktyka - Socjologia 2 stopnia

Spis treści

b czerwony
 
 
STUDIA 2 STOPNIA

kierunek: SOCJOLOGIA

Studia drugiego stopnia na kierunku SOCJOLOGIA na Uniwersytecie Śląskim są osadzone w obszarze nauk społecznych i mają profil ogólnoakademicki. Kształcenie jest zorientowane na przekazanie studentom pogłębionej wiedzy na temat współczesnego świata, pozwalającej na diagnozowanie i rozumienie zjawisk, problemów i procesów społecznych oraz nabycie przez nich umiejętności zdobywania, gromadzenia, analizowania tej wiedzy. Szczególny akcent położony jest na wykształcenie wśród studentów umiejętności zastosowania tej wiedzy poprzez rozpatrywanie i interpretowanie zmian, jakim podlega społeczeństwo w kontekście kategorii teoretycznych wchodzących w zakres socjologii, dyscyplin pokrewnych oraz – w zależności od ukończonej specjalności – poszczególnych subdyscyplin socjologii.

Absolwent posiada pogłębioną i poszerzoną wiedzę na temat wybranych struktur i instytucji życia społecznego, która pozwala mu na analizowanie zjawisk, jakie zachodzą w ich obrębie, jak również na wskazywanie zależności występujących pomiędzy nimi. Wykazuje się ponadto zdolnością konstruktywnego, krytycznego myślenia oraz rozwiązywania problemów dzięki umiejętności pracy w grupie. Potrafi nie tylko analizować zjawiska i procesy społeczne, przewidywać ich konsekwencje i reagować na nie, ale też stosuje zdobytą wiedzę w działaniach praktycznych, polegających na projektowaniu i prowadzeniu badań socjologicznych, kampanii społecznych, a także w kierowaniu zespołem ludzkim i organizacji pracy w zespole.

Program kierunku – oprócz pogłębionej i uporządkowanej w zakresie wybranych subdyscyplin i specjalizacji wiedzy socjologicznej – obejmuje też zasób wiedzy z zakresu innych dyscyplin, który zakłada przygotowanie w zakresie współczesnych kierunków filozoficznych, metodologii nauk społecznych, które można wykorzystać do rozwiązania problemów, z którymi spotka się w przyszłej pracy zawodowej. Kształcenie studentów socjologii jest ponadto zorientowane na wytworzenie i ugruntowanie postaw prospołecznych i gotowości do uczestniczenia w zmianach na poziomie lokalnym, regionalnym i ponadregionalnym, jak również na wykształcenie kompetencji społecznych, oznaczających zdolność do samodzielnego organizowania projektów społecznych, komunikowania się z odbiorcami tych projektów oraz profesjonalnego i etycznego podchodzenia do swoich zadań.

Poza wiedzą i kompetencjami wspólnymi dla wszystkich absolwentów studiów socjologicznych drugiego stopnia na Uniwersytecie Śląskim, absolwent posiada przygotowanie i umiejętności działania odpowiadające wybranej specjalności.

SPECJALNOŚCI:

STUDIA STACJONARNE

  • Kariery europejskie w administracji i biznesie

STUDIA STACJONARNE i NIESTACJONARNE

  • Human Resources w nowoczesnej organizacji
  • Socjologia (program ogólny)
  • Studia miejskie
  • Socjologia reklamy i komunikacja społeczna
Sociology – M.A. Programme

The postgraduate Sociology programme (M.A.) aims to provide students with profound sociological knowledge of contemporary society. Graduates are able to understand and to make diagnosis of social phenomena, processes and problems. The emphasis is put on deepening students’ understanding of selected social structures and institutions. Graduates are capable of using sociological theories, and other scientific (sociology-related) ideas to interpret and explain social changes.

Graduates are supposed to have some general abilities as well, they can accumulate their knowledge and improve their scientific skills. Their attitudes towards sociological problems are critical and constructive, they are prepared to work in groups to find solutions to specific problems. They should be able to use theoretical knowledge in practice, i.e. they can independently carry out research and sociological, marketing, advertising or promotional analyses.

Apart from sociological contents the programme includes such subjects as: contemporary philosophical theories and methodology of social sciences. Such an interdisciplinary perspective can be used to solve problems that can appear in professional life. Graduates are also prepared to participate in social changes on local, regional and supra-regional level, as their attitudes towards society are pro-social. Furthermore, each of graduates receives some specific skills and knowledge connected with one of the following specializations: Sociology: General Programme, Social Communication, Social Work – Organizing the Local Community, Social Work and Social Economy, Urban Studies.