Dydaktyka

Spis treści

Najważniejsze kompetencje nabywane w trakcie studiów

 

 

 

b czerwony

 

 

 

Studia licencjackie i magisterskie osadzone są w obszarze nauk społecznych. Kształcenie studentów 1 stopnia jest zorientowane na przekazanie ogólnej wiedzy na temat otaczającego świata, pozwalającej na diagnozowanie i rozumienie zjawisk, problemów i procesów społecznych oraz wykształcenie umiejętności zdobywania, gromadzenia, analizowania tej wiedzy. Kształcenie na 2 stopniu jest zorientowane na przekazanie studentom pogłębionej wiedzy na temat współczesnego świata. Szczególny akcent położony jest na wykształcenie wśród studentów umiejętności zastosowania tej wiedzy poprzez rozpatrywanie i interpretowanie zmian, jakim podlega społeczeństwo w kontekście kategorii teoretycznych wchodzących w zakres socjologii, dyscyplin pokrewnych oraz – w zależności od ukończonej specjalności – poszczególnych subdyscyplin socjologii. Poza wiedzą i umiejętnościami wspólnymi dla wszystkich absolwentów studiów socjologicznych, każdy z nich wykształca i pogłębia w trakcie studiów szereg umiejętności osobistych i interpersonalnych adekwatnych do wyzwań stawianych im w przyszłej pracy zawodowej. Naszych absolwentów charakteryzuje i wyróżnia:

 • pasja poznawania
 • interdyscyplinarna wiedza
 • specjalistyczna terminologia
 • zainteresowania sprawami ludzi
 • warsztat badawczy
 • analiza i diagnoza
 • kreatywne myślenie
 • posługiwanie się językiem obcym
 • efektywna komunikacja 
 • komunikowanie z otoczeniem
 • rozwiązywanie konfliktów
 • umiejętność formułowania i rozwiązywania problemów
 • umiejętność pracy w zespole
 • kierowanie zespołami
 • etyczne postępowanie jako podstawa w działaniu
 • otwartość na uczenie się i stały rozwój 

b czerwony
STUDIA 2 STOPNIA

kierunek: POLITYKI MIEJSKIE I DORADZTWO PUBLICZNE

Kierunek prowadzony wspólnie przez Instytut Nauk Politycznych i Dziennikarstwa oraz Instytut Socjologii, ma charakter innowacyjnego i interdyscyplinarnego programu studiów 2 stopnia, dostosowanego do potrzeb rynku pracy, gospodarki i społeczeństwa, w jego opracowanie i prowadzenie zajęć włączeni zostali m.in. doświadczeni specjaliści z danych obszarów wiedzy oraz potencjalni pracodawcy. Program łączy wiedzę akademicką z zakresu polityki, socjologii i polityk publicznych z zajęciami o charakterze praktycznym dotyczącymi projektowania i analizy polityk publicznych ze szczególnym uwzględnieniem polityki miejskiej, propagowaniu i wdrażaniu działań prospołecznych. Przygotowuje do formułowania polityki i inicjatyw na rzecz obszarów miejskich i metropolitalnych, zainspirowanych przez przemyślane zaangażowanie w teorię i praktykę społeczną. Rozwija wiedzę specjalistyczną w określonych obszarach polityki miejskiej, regionalnej czy publicznej, buduje osobiste i profesjonalne sieci, pozwala na kontakty z osobami i instytucjami, które pomogą studentom rozpocząć karierę po ukończeniu studiów.

Kierunek realizowany w ramach programu POWR.03.05.00-IP.08-00-PZ1/17.logo2018

 
 

b czerwony
 
 
STUDIA 2 STOPNIA

kierunek: SOCJOLOGIA

Studia drugiego stopnia na kierunku SOCJOLOGIA na Uniwersytecie Śląskim są osadzone w obszarze nauk społecznych i mają profil ogólnoakademicki. Kształcenie jest zorientowane na przekazanie studentom pogłębionej wiedzy na temat współczesnego świata, pozwalającej na diagnozowanie i rozumienie zjawisk, problemów i procesów społecznych oraz nabycie przez nich umiejętności zdobywania, gromadzenia, analizowania tej wiedzy. Szczególny akcent położony jest na wykształcenie wśród studentów umiejętności zastosowania tej wiedzy poprzez rozpatrywanie i interpretowanie zmian, jakim podlega społeczeństwo w kontekście kategorii teoretycznych wchodzących w zakres socjologii, dyscyplin pokrewnych oraz – w zależności od ukończonej specjalności – poszczególnych subdyscyplin socjologii.

Absolwent posiada pogłębioną i poszerzoną wiedzę na temat wybranych struktur i instytucji życia społecznego, która pozwala mu na analizowanie zjawisk, jakie zachodzą w ich obrębie, jak również na wskazywanie zależności występujących pomiędzy nimi. Wykazuje się ponadto zdolnością konstruktywnego, krytycznego myślenia oraz rozwiązywania problemów dzięki umiejętności pracy w grupie. Potrafi nie tylko analizować zjawiska i procesy społeczne, przewidywać ich konsekwencje i reagować na nie, ale też stosuje zdobytą wiedzę w działaniach praktycznych, polegających na projektowaniu i prowadzeniu badań socjologicznych, kampanii społecznych, a także w kierowaniu zespołem ludzkim i organizacji pracy w zespole.

Program kierunku – oprócz pogłębionej i uporządkowanej w zakresie wybranych subdyscyplin i specjalizacji wiedzy socjologicznej – obejmuje też zasób wiedzy z zakresu innych dyscyplin, który zakłada przygotowanie w zakresie współczesnych kierunków filozoficznych, metodologii nauk społecznych, które można wykorzystać do rozwiązania problemów, z którymi spotka się w przyszłej pracy zawodowej. Kształcenie studentów socjologii jest ponadto zorientowane na wytworzenie i ugruntowanie postaw prospołecznych i gotowości do uczestniczenia w zmianach na poziomie lokalnym, regionalnym i ponadregionalnym, jak również na wykształcenie kompetencji społecznych, oznaczających zdolność do samodzielnego organizowania projektów społecznych, komunikowania się z odbiorcami tych projektów oraz profesjonalnego i etycznego podchodzenia do swoich zadań.

Poza wiedzą i kompetencjami wspólnymi dla wszystkich absolwentów studiów socjologicznych drugiego stopnia na Uniwersytecie Śląskim, absolwent posiada przygotowanie i umiejętności działania odpowiadające wybranej specjalności.

SPECJALNOŚCI:

STUDIA STACJONARNE

 • Kariery europejskie w administracji i biznesie

STUDIA STACJONARNE i NIESTACJONARNE

 • Human Resources w nowoczesnej organizacji
 • Socjologia (program ogólny)
 • Studia miejskie
 • Socjologia reklamy i komunikacja społeczna
Sociology – M.A. Programme

The postgraduate Sociology programme (M.A.) aims to provide students with profound sociological knowledge of contemporary society. Graduates are able to understand and to make diagnosis of social phenomena, processes and problems. The emphasis is put on deepening students’ understanding of selected social structures and institutions. Graduates are capable of using sociological theories, and other scientific (sociology-related) ideas to interpret and explain social changes.

Graduates are supposed to have some general abilities as well, they can accumulate their knowledge and improve their scientific skills. Their attitudes towards sociological problems are critical and constructive, they are prepared to work in groups to find solutions to specific problems. They should be able to use theoretical knowledge in practice, i.e. they can independently carry out research and sociological, marketing, advertising or promotional analyses.

Apart from sociological contents the programme includes such subjects as: contemporary philosophical theories and methodology of social sciences. Such an interdisciplinary perspective can be used to solve problems that can appear in professional life. Graduates are also prepared to participate in social changes on local, regional and supra-regional level, as their attitudes towards society are pro-social. Furthermore, each of graduates receives some specific skills and knowledge connected with one of the following specializations: Sociology: General Programme, Social Communication, Social Work – Organizing the Local Community, Social Work and Social Economy, Urban Studies.


b czerwony

STUDIA 1 STOPNIA

kierunek: SOCJOLOGIA

Studia pierwszego stopnia na kierunku SOCJOLOGIA na Uniwersytecie Śląskim są osadzone w obszarze nauk społecznych i mają profil ogólnoakademicki. Kształcenie studentów jest zorientowane na przekazanie im ogólnej wiedzy na temat otaczającego świata, pozwalającej na diagnozowanie i rozumienie zjawisk, problemów i procesów społecznych oraz wykształcenie umiejętności zdobywania, gromadzenia, analizowania tej wiedzy. Absolwent jest wyposażony w kompetencje pozwalające mu na wykorzystanie wiedzy poprzez rozpatrywanie i interpretowanie zmian, jakim podlega społeczeństwo w kontekście podstawowych kategorii teoretycznych wchodzących w zakres socjologii ogólnej oraz – w zależności od ukończonej specjalności – poszczególnych subdyscyplin socjologii. Absolwent potrafi nie tylko analizować zjawiska i procesy społeczne, przewidywać ich konsekwencje i reagować na nie, ale też stosuje zdobytą wiedzę w działaniach praktycznych, polegających na projektowaniu i prowadzeniu badań socjologicznych, kampanii społecznych, a także w kierowaniu zespołem ludzkim i organizacją pracy w zespole.

W ramach kierunku kształtowana jest także wiedza uzupełniająca, obejmująca przygotowanie w zakresie filozofii, logiki, etyki, psychologii, które absolwent może wykorzystać do rozwiązania problemów, z którymi spotka się w przyszłej pracy zawodowej. Kształcenie studentów socjologii jest ponadto zorientowane na wytworzenie i ugruntowanie postaw prospołecznych i gotowości do uczestniczenia w zmianach na poziomie lokalnym, regionalnym i ponadregionalnym.

Poza wiedzą i kompetencjami wspólnymi dla wszystkich absolwentów studiów socjologicznych pierwszego stopnia na Uniwersytecie Śląskim, absolwent posiada przygotowanie i umiejętności działania odpowiadające wybranej specjalności.

SPECJALNOŚCI:

 STUDIA STACJONARNE i NIESTACJONARNE

 • Socjologia miasta i regionu
 • Socjologia reklamy i komunikacja społeczna
 • Socjologia organizacji i zarządzania
 • Wiedza o współczesnym społeczeństwie
Sociology B.A programme 

is focused on general sociological knowledge of contemporary society. The Sociology curriculum covers, among other things, the following courses: introduction to sociology, introduction to psychology, elements of philosophy, social demography, social psychology, statistical methods in sociology, introduction to jurisprudence, social policy, sociology of development, sociological research methods, the elements of economics, contemporary Polish society, societal macro- and microstructures, cultural anthropology, English, and IT classes. Undergraduate students take part in obligatory fieldwork.

The aim of the programme is to provide students with knowledge, skills and competencies, which are indispensable to understand and make diagnosis of social phenomena, processes and problems. Sociology graduates are also able to use basic sociological theories and categories to interpret and explain social changes. They can accumulate their knowledge and improve their scientific skills. Graduates are able to use their theoretical knowledge in practice, in projecting and carrying out surveys, leading social campaigns or in human resources management. Sociological knowledge is supplemented with elements of philosophy, logic, ethics, and psychology. Such an interdisciplinary perspective can be used to solve problems that can appear in future professional life. Students are also prepared to participate in social changes on local, regional and supra-regional level, as their attitudes towards society are pro-social. Furthermore, each graduate acquires some specific skills and knowledge connected with one of the following specializations: Urban and Region Sociology, Sociology of Advertising and Social Communication, Knowledge of Contemporary Society, Sociology of Organization and Management. 


Justyna Mrzyk kopia

 

Cześć! jestem studentką Socjologii reklamy i komunikacji społecznej na Uniwersytecie Śląskim.

Jest to kierunek bardzo przyszłościowy wysoce związany z wszelakimi mediami co daje duże możliwości na rynku pracy . Jako studentka 3 roku mogę gorąco polecić ten kierunek. 

SRiKS- Kierunek, który pomoże Ci rozwinąć swoje skrzydła i nauczy kreatywnego myślenia.

@sriks_us_kato  #studiujznami

 Justyna Mrzyk

 

 


Kaja Delewska kopia
 
Dumnie mogę powiedzieć, że: Jestem Absolwentką Uniwersytetu Śląskiego! 
Studia dały mi niesamowite możliwości i pokazały wiele opcji rozwoju.
Pomimo, że póki co nie zajmuję się zawodem z wykształcenia cieszę się, że wybrałam taką opcję ponieważ poznałam wyjątkowych ludzi, nauczyłam się wielu ciekawych i przydatnych rzeczy, przyswoiłam olbrzymią wiedzę i zobaczyłam co mogę zrobić w przyszłości

Studia dają aparat pojęciowy, zmuszają do obcowania z rozmaitymi tekstami i narzędziami. Dają umiejętność oceny treści, występowania na forum publicznym, współpracy z ludźmi, radzenia sobie z problemami, organizacji swojej pracy, prowadzenia badań i szukania informacji. 

Obecnie jestem szalenie zakochana w triathlonie a co ciekawe i tu w świecie sportu można odnaleźć swoich wykładowców, którzy wydawali się być spokojnymi i nudnymi ludźmi
 Kaja Delewska

 


Najważniejsze kompetencje nabywane w trakcie studiów z zakresu pracy socjalnej

b popiel

STUDIA 2 STOPNIA

kierunek: PRACA SOCJALNA 

Studia II stopnia na kierunku PPACA SOCJALNA mają profil ogólnoakademicki i są osadzone w obszarze nauk społecznych. Kształcenie łączy interdyscyplinarną teorię z praktyką działania nadając absolwentom sprawność wykorzystywania wiedzy teoretycznej w pracy z jednostkami, grupami i społecznościami lokalnymi. Program studiów został przygotowany zgodnie z wymogami Krajowych Ram Kwalifikacji i spełnia standardy zapewniania jakości kształcenia. Pozwala na zdobywanie pogłębionej wiedzy z zakresu pracy socjalnej i doskonalenie umiejętności niezbędnych w profesji pracownika socjalnego. Zapewnia ponadto udział studentów w przygotowaniu i realizacji badań naukowych, co jest możliwe dzięki ponad 20-letniemu doświadczeniu Studium Pracy Socjalnej Instytutu Socjologii w prowadzeniu badań w obszarze problematyki pracy socjalnej.

Celem kształcenia jest doskonalenie specjalistów posiadających kompetencje sprawnego diagnozowania, prognozowania, planowania wsparcia i niesienia pomocy w sytuacjach problemowych, czemu sprzyjają zajęcia organizowanie w postaci warsztatów, projektów i praktyk. W ramach wieloaspektowego procesu współpracy z instytucjami polityki społecznej dąży się do rozwijania wiedzy, umiejętności i postaw niezbędnych do analizowania i kształtowania rzeczywistości społecznej. Studia oferują szeroką wiedzę i umiejętności z zakresu współczesnych metod pracy socjalnej, organizacji, projektowania i ewaluacji działań pomocowych. Zdobyta wiedza i kompetencje ułatwiają rozumienie, wyjaśnianie zjawisk społecznych oraz prowadzenie badań i działań w środowisku w zgodzie ze standardami zawodowymi i etycznymi.

Absolwenci kierunku Praca socjalna cechują się rozbudowaną świadomością zagrożeń społecznych, ale też umiejętnością odkrywania, rozwijania i wykorzystywania potencjału środowiska. Świadomi swoich możliwości i ograniczeń wyznaczają kierunki dalszego samorozwoju. Sprawnie komunikują się w środowisku oraz są gotowi do podjęcia współpracy z innymi specjalistami. Posiadają zaawansowaną wiedzę z zakresu pracy socjalnej i są przygotowani do samodzielnego projektowania i realizacji badań społecznych na potrzeby diagnozy społecznej. Posiadają szeroką, interdyscyplinarną wiedzę, dzięki której są merytorycznie przygotowani do podjęcia pracy we wszelkich typach instytucji życia zbiorowego, w sektorze prywatnym i publicznym oraz w organizacjach pozarządowych. Kształcenie zorientowane jest na wytworzenie i ugruntowanie postaw prospołecznych, gotowości do uczestnictwa w zmianach na poziomie lokalnym, regionalnym i ponadregionalnym. Ukończenie kierunku uprawnia do wykonywania zawodu pracownika socjalnego (Ustawa o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 z późn. zm.).

SPECJALNOŚCI:

STUDIA STACJONARNE i NIESTACJONARNE

 • Rewitalizacja i organizowanie społeczności lokalnej
 • Mediacje i negocjacje 
 • Europejskie studia pracy socjalnej i ekonomii społecznej
 • Praca socjalna i gerontologia społeczna
 
Najważniejsze kompetencje nabywane w trakcie studiów:

Kształcenie łączy interdyscyplinarną teorię z praktyką działania nadając absolwentom sprawność wykorzystywania wiedzy teoretycznej w pracy z jednostkami, grupami i społecznościami lokalnymi

Krótka charakterystyka studiów:

 • 2 lata
 • profil ogólnoakademicki – efekty kształcenia w zakresie nauk społecznych.
 • Program zapewnia udział studentów w przygotowaniu i realizacji badań naukowych, co jest możliwe dzięki ponad 20-letniemu doświadczeniu Studium Pracy Socjalnej Instytutu Socjologii w prowadzeniu badań w obszarze problematyki pracy socjalnej.
 • Pozwala na zdobywanie pogłębionej wiedzy z zakresu pracy socjalnej i doskonalenie umiejętności niezbędnych w profesji pracownika socjalnego. 
 • program kształcenia obejmuje 1350 godzin, w tym 330 godz. ćwiczeń i laboratoriów, 265 godz. seminariów i konwersatoriów, 65 godz. warsztatów, 360 godz. praktyk i zajęć terenowych (badania)
 • blisko 300 godzin zajęć do wyboru – seminaria specjalizacyjne, przedmioty fakultatywne, wykłady monograficzne
 • studia kończą się nadaniem tytułu magistra pracy socjalnej i nadają uprawnienia do wykonywania zawodu pracownika socjalnego (Dz.U. 2004 Nr 64 poz. 593)

Agata Kłyszewska

 Nauka na kierunku - Praca Socjalna gwarantuje na obecnym - trudnym rynku pracy dobry, koncesjonowany zawód, który zwiększa szansę na późniejsze pozyskanie zatrudnienia, a doświadczona i niezwykle oddana  studentom kadra naukowa przekazuje szeroki zakres wiedzy, jak również kształtuje postawy adeptów szeroko rozumianej pracy socjalnej, dając  własną aktywnością najlepszy wzór i przykład ogromnej wrażliwości i bezinteresowności działań. 

Już  w czasie studiów podjęłam pracę w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Katowicach gdzie miałam szansę skonfrontować zdobywaną wiedzę  z realiami życia, a w moim szczególnym przypadku udało mi się połączyć zawód i pracę z pasją i potrzebę niesienia pomocy słabszym, potrzebującym  ludziom.

 
Agata Kłyszewska 

Maciej Klimek kopiaPraca socjalna – magiczne słowa, które potrafią oderwać nas od myślenia stereotypowego! Obejmuje ona wszelkiego rodzaju poradnictwo prawne, ekonomiczne, psychologiczne, pedagogiczne, a także pomoc w prawidłowym załatwieniu konkretnych trudnych spraw życiowych. Pracownicy socjalni, jako profesjonaliści realizujący wymienione w ustawie zadania, stanowią zatem podstawową kadrę instytucji pomocy społecznej, choć zatrudniani mogą być także w coraz liczniej powstających organizacjach pozarządowych, stowarzyszeniach i wszelkich instytucjach, których zadaniem statutowym jest pomoc potrzebującym. Studia na kierunku Praca socjalna oparte są na programie, który stanowi połączenie kilku dziedzin. Należą do nich: socjologia, nauki o rodzinie, pedagogika specjalna, pedagogika ogólna, czy psychologia. Oczywiście, ta lista nie wyczerpuje wszystkich dziedzin wiedzy, które wykorzystuje pracownik socjalny. Studia na tym kierunku mają charakter praktyczny. Ich zadaniem jest przygotowanie absolwenta do umiejętności stosowania wniosków płynących z różnych dziedzin nauk humanistycznych i społecznych, w celach związanych z szeroko rozumianą pomocą społeczną.

Maciej Klimek
absolwent pracy socjalnej,
specjalista pozyskiwania środków zewnętrznych
i wspierania organizacji pozarządowych w Jednostce Samorządu Terytorialnego.


Justyna Czerwińska

Studia na kierunku praca socjalna przygotowują do pracy zawodowej w obszarze szeroko rozumianej polityki społecznej. Jako student nabędziesz ogólną więdzę i umiejętności niezbędne do pracy we wszystkich instytuacjach pomocy społecznej. Otrzymasz także możliwość eksplorowania interesujących Cię zagadnień, poprzez udział w seminariach i przedmiotach specjalizacyjnych oraz praktyki zawodowe. Studiowanie na pracy socjalnej przygotuje Cię do pracy z drugim człowiekiem nie tylkona stanowisku terenowego pracownika socjalnego. W zależności od Twoich zainteresowań i predyspozycji będziesz pożądanym pracownikiem na każdym szczeblu. Jednak wiele zależy od Ciebie, dlatego stale się rozwijaj, czytaj, bierz udział w konferencjach organizowanych na Wydziale, angażuj się w działalność koła naukowego, korzystaj z bezpłatnych szkoleń organizowanych przez Biuro Karier lub angażuj się w wolontariat. Jeśli wybierzesz europejskie studia pracy socjalnej i ekonomii społecznej otrzymasz także możliwość odbycia zagranicznego stażu ze stypenium. Jest to niezwykłe doświadczenie, międzykulturowy projekt podczas którego poznasz specyfikę pracy socjalnej i ekonomii społecznej w kilku krajach. Praca socjalna na Uniwersytecie Śląskim otworzy przed Tobą wiele możliwości, dasz sobie szansę?

Justyna Czerwińska
z wykształenia pracownik socjalny, socjolog, aktualnie doktorantka w Instytucie Socjologii UŚ. Certyfikowana specjalictka ds. pomocy ofiarom przemocy w rodzinie (Certyfikat nr 326 IPZ PTP), mediatorka, profilaktyk i prowadząca zajęcia praktyczne z przemiotu przemoc domowadla studentów nauk o rodzinie. Zawodowo związana z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w Bytomiu,współtworzy także zespół Stowarzyszenia Twórczych Umysłów z Czeladzi.

 
 

b popiel

STUDIA 1 STOPNIA

kierunek: PRACA SOCJALNA

STUDIA STACJONARNE i NIESTACJONARNE

Absolwenci studiów I stopnia na kierunku Praca socjalna  wyposażeni są w kompetencje i odpowiednie umiejętności działania w obszarze szeroko rozumianej pomocy społecznej, w organizacjach pozarządowych, w administracji rządowej i samorządowej odpowiedzialnej za realizację zadań polityki społecznej. Posiadają umiejętności opracowywania strategii rozwiązywania problemów społecznych oraz prowadzenia pracy socjalnej. Kształcenie studentów jest zorientowane na wytworzenie i ugruntowanie postaw prospołecznych i gotowości do uczestniczenia w zmianach na poziomie lokalnym, regionalnym i ponadregionalnym. 

Krótka charakterystyka studiów:
 • 3 lata
 • profil ogólnoakademicki – efekty kształcenia w zakresie nauk społecznych
 • program kształcenia obejmuje 2560 godzin, w tym 755 godz. ćwiczeń i laboratoriów, 245 godz. seminariów i konwersatoriów, 215 godz. warsztatów, 405 godz. praktyk i zajęć terenowych
 • ponad 200 godzin zajęć do wyboru – seminaria specjalizacyjne, przedmioty fakultatywne
 • zajęcia o charakterze interdyscyplinarnym
 • studia kończą się nadaniem tytułu zawodowego licencjata pracy socjalnej
Perspektywy zawodowe:
Studia przygotowują do pracy w: regionalnych ośrodkach polityki społecznej, powiatowych centrach pomocy rodzinie i ośrodkach pomocy społecznej, a także do pracy: z rodzinami zastępczymi, w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, w domach pomocy społecznej dla osób starszych oraz niepełnosprawnych intelektualnie, psychicznie i fizycznie, w jednostkach organizacyjnych do spraw zatrudnienia i przeciwdziałania bezrobociu, w ośrodkach wsparcia, w placówkach dla bezdomnych, dla osób uzależnionych, w zakładach karnych, w ośrodkach dla uchodźców oraz w organizacjach pozarządowych zajmujących się diagnozowaniem i przeciwdziałaniem problemom.Absolwenci kierunku:
 • cechują się świadomością zagrożeń społecznych, ale też umiejętnością odkrywania, rozwijania i wykorzystywania potencjału środowiska. 
 • posiadają wiedzę z zakresu pracy socjalnej i są przygotowani do samodzielnego projektowania i wdrażania działań w przestrzeni społecznej. 
 • posiadają szeroką, interdyscyplinarną wiedzę, dzięki której są merytorycznie przygotowani do podjęcia pracy we wszelkich typach instytucji polityki społecznej, w sektorze publicznym i prywatnym oraz w organizacjach pozarządowych. 
 • sprawnie komunikują się w środowisku oraz są gotowi do podjęcia współpracy z innymi specjalistami. 
 • świadomi swoich możliwości i ograniczeń wyznaczają kierunki dalszego samorozwoju.
 • ukończenie kierunku uprawnia dowykonywania zawodu pracownika socjalnego (Ustawa o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 z późn. zm.; Dz.U. 2004 Nr 64 poz. 593)