Studia miejskie

Rodzaj studiów: studia drugiego stopnia

System studiów: stacjonarne i niestacjonarne

Czas trwania: 2 lata


Absolwent studiów drugiego stopnia na kierunku SOCJOLOGIA, specjalność STUDIA MIEJSKIE jest wyposażony jest w kompetencje i odpowiednie umiejętności działania w obszarze socjologii miasta i regionu, jak również geografii społecznej i dyscyplin pokrewnych. Kształcenie na tej specjalności zorientowane jest na wytworzenie i ugruntowanie postaw prospołecznych, gotowości do uczestnictwa w zmianach na poziomie lokalnym, regionalnym i ponadregionalnym. Absolwent studiów o specjalności studia miejskie posiada ogólną wiedzę socjologiczną, pogłębioną i uzupełnioną o przedmioty specjalizacyjne, dzięki którym może samodzielnie i profesjonalnie funkcjonować jako specjalista w zakresie szeroko rozumianej socjologii miasta. Nabywa umiejętności i pogłębioną wiedzę na temat struktur i funkcjonowania miejskich zbiorowości terytorialnych oraz społecznych uwarunkowań ich rozwoju a także działalności instytucji władzy i administracji publicznej. Potrafi diagnozować i analizować zjawiska społeczne definiowane w skali lokalnej i regionalnej oraz tworzyć strategie rozwoju społeczności lokalnych na rzecz społeczeństwa obywatelskiego. Absolwent jest przygotowany do samodzielnego projektowania i realizacji badań społecznych oraz interpretacji ich wyników. Potrafi wykorzystywać teoretyczny dorobek socjologii i dyscyplin pokrewnych (w tym geografii społecznej) i analizować dane empiryczne odwołując się do pojęć i modeli teoretycznych. Jest przygotowany do podjęcia pracy we wszelkich typach instytucji życia zbiorowego, a zwłaszcza w tych, które są związane z funkcjonowaniem miasta (instytucje samorządowe, organizacje pozarządowe).

Absolwent studiów socjologicznych o specjalności Studia miejskie posiada:

  • wiedzę teoretyczną w zakresie socjologii miasta i regionu, jak również dyscyplin pokrewnych (w tym geografii społecznej) oraz zna koncepcje i metody badawcze dotyczące zjawisk społecznych i gospodarczych zachodzących w miastach,
  • wiedzę w zakresie procesów społecznych, kulturowych i gospodarczych mających miejsce w społeczności miejskiej i regionalnej oraz zróżnicowań społeczno-przestrzennych w miastach,
  • umiejętności pozwalające na wyjaśnianie procesów i zjawisk społeczno-ekonomicznych występujących w zbiorowościach terytorialnych z uwzględnieniem problematyki rozwoju regionalnego,
  • umiejętność praktycznego wykorzystania badań i analiz socjologicznych uwzgledniających specyfikę warunków regionalnych i lokalnych,

Przygotowanie do pracy: w instytucjach administracji publicznej, w jednostkach samorządowych urzędów gmin, powiatów, w instytucjach kultury, w organizacjach pozarządowych, agencjach rozwoju regionalnego oraz przedsiębiorstwach zajmujących się planowaniem przestrzennym i rozwojem regionalnym, ośrodkach badań opinii społecznej oraz jako specjalista/doradca w zakresie: tworzenia programów strategii rozwoju lokalnego i regionalnego oraz projektów dotyczących tworzenia inicjatyw obywatelskich.

like IS


Urban Studies

The Urban Studies specializationprogramme aims to provide students with general sociological knowledge, supplemented with competencies and practical skills in urban and region sociology, and other sociology-related disciplines, such as social geography. Graduates are supposed to understand urban and regional social structures, phenomena, processes and local authority institutions. They are able to analyze and make diagnosis of processes that take place in urban space. Furthermore, graduates are supposed to know how to carry out sociological research, as well as to interpret research results. They are also able to use sociological theories (especially urban and region sociology) and other scientific (sociology-related) ideas to interpret and explain social processes that take place in cities and towns.

They are prepared to work in all sorts of community life institutions, especially in these which are connected with urban communities, i.e. institutions of public administration, local government institutions, regional development agencies, cultural institutions, non-governmental organizations, public opinion research centres. They can also work as specialists and advisers creating local and regional development strategies or social and civil projects


SM