Socjologia (program ogólny)

Rodzaj studiów: studia drugiego stopnia

System studiów: stacjonarne i niestacjonarne

Czas trwania: 2 lata


Absolwent studiów drugiego stopnia na kierunku SOCJOLOGIA, specjalność SOCJOLOGIA PROGRAM OGÓLNY jest wyposażony jest w kompetencje i odpowiednie umiejętności działania w obszarze socjologii ogólnej i wybranych subdyscyplin. Kształcenie na tej specjalności zorientowane jest na wytworzenie i ugruntowanie postaw prospołecznych, gotowości do uczestnictwa w procesach zmiany społecznej. Absolwent studiów o specjalności socjologia ogólna posiada wszechstronną wiedzę socjologiczną, pogłębioną i uzupełnioną o przedmioty specjalizacyjne z zakresu wybranych subdyscyplin socjologii i dyscyplin pokrewnych, skupioną na współczesnych procesach społecznych. Absolwent nabywa umiejętności i pogłębioną wiedzę na temat wybranych struktur i funkcjonowania różnych zbiorowości oraz społecznych uwarunkowań ich rozwoju. Potrafi diagnozować i analizować problemy społeczne oraz tworzyć strategie rozwoju społeczności lokalnych. Absolwent jest przygotowany do samodzielnego projektowania i realizacji badań społecznych oraz interpretacji ich wyników. Potrafi wykorzystywać teoretyczny dorobek socjologii i dyscyplin pokrewnych i analizować dane empiryczne odwołując się do pojęć i modeli teoretycznych.

Absolwent studiów socjologicznych o specjalności Socjologia (program ogólny) posiada:

  • wiedzę teoretyczną w zakresie socjologii ogólnej i wybranych subdyscyplin szczegółowych oraz zna koncepcje i metody badawcze wykorzystywane w analizach problemów socjologicznych,
  • umiejętność interpretowania zjawisk oraz problemów społecznych i wskazywania wzajemnych relacji między nimi, co jest możliwe dzięki łączeniu wiedzy teoretycznej oraz umiejętności krytycznego myślenia i poznaniu rozwiniętych technik zbierania i interpretowania danych,
  • umiejętność praktycznego wykorzystania badań i analiz socjologicznych uwzględniających specyfikę różnych problemów socjologicznych,

Przygotowanie do pracy: w ośrodkach badań opinii publicznej (jako specjaliści, realizatorzy, koordynatorzy i analitycy projektów badawczych), w firmach marketingowych, reklamowych, public relations, w trzecim sektorze – w organizacjach pozarządowych, stowarzyszeniach i fundacjach, w administracji publicznej wszystkich szczebli – od poziomu lokalnego po poziom rządowy i centralny (jako eksperci, doradcy, analitycy), w instytucjach zajmujących się polityką społeczną. 


Sociology: General Programme

The aim of Sociology: General Programme specialization is to provide students with general sociological knowledge, supplemented with competence and practical skills in sub-fields of sociology and other sociology-related disciplines. The programme isfocused ondeepening students’ understanding of selected social structures and communities. Students are supposed to acquire competences and skills necessary to prepare social problems diagnosis and local/regional development strategies. Graduates are prepared to carry out and plan sociological research as well as to interpret the results of their research. They are able to use sociological theories, and other scientific (sociology-related) ideas to interpret and explain social processes.

The postgraduate programme in General Sociology provides graduates with general sociological knowledge, thorough and broad enough to allow them to work as sociologists in various institutions, conduct research and carry out analyses, both of academic nature and commissioned by institutions whose activities are concerned with the functioning of a society. Graduates are prepared to work in institutions of public administration, state administration, local government institutions, cultural institutions, national and international non-governmental organizations, public opinion research centres, social policy institutions.