Kariery europejskie w administracji i biznesie

Rodzaj studiów: studia drugiego stopnia

System studiów: stacjonarne

Czas trwania: 2 lata


Absolwent studiów drugiego stopnia kierunku socjologia, specjalność KARIERY EUROPEJSKIE w ADMINISTRACJI i BIZNESIE jest wyposażony w kompetencje i odpowiednie umiejętności działania w obszarze socjologii (szczególnie socjologii polityki) uzupełnionej o moduły specjalizacyjne w zakresie nauk politycznych, ekonomicznych i prawnych.

Absolwent posiada:

  • wiedzę interdyscyplinarnąz zakresu nauk społecznych;
  • pogłębioną wiedzę na temat integracji europejskiej, funkcjonowania instytucji europejskich, aspektu kulturowego i cywilizacyjnego społeczeństw europejskich;
  • umiejętność wyboru modelu komunikowania społecznego adekwatnego do realizowanych projektów i zadań badawczych;
  • umiejętność analizy procesów społecznych, politycznych i gospodarczych w Europie oraz ich praktycznego wykorzystania w pracy zawodowej;
  • umiejętność tworzenia strategii rozwiązywania problemów społecznych;
  • umiejętności komunikacyjne potrzebne do pracy w zespole oraz do rozwiązywania konfliktów;
  • umiejętność posługiwania się językiem obcym (angielskim i/lub francuskim) w stopniu pozwalającym na swobodne komunikowanie się i rozumienie tekstów naukowych, prawidłowe stosowanie terminologii specjalistycznej;
  • kompetencje służące pobudzaniu kreatywności i budowaniu postaw prospołeczych i etycznych

Perspektywy zawodowe: absolwent jest przygotowany do pracy w administracji rządowej, instytucjach i organizacjach krajowych oraz międzynarodowych, szczególnie w instytucjach europejskich, w placówkach dyplomatycznych, Centrach Informacji Europejskiej, a także przedsiębiorstwach działających na rynku krajowym i międzynarodowym. 

like IS


Informacje dodatkowe:

Studia drugiego stopnia na kierunku Socjologia osadzone są w obszarze nauk społecznych, program obejmuje następujące dziedziny naukowe: socjologia – 63,69%, nauki o polityce – 11,56)%, nauki ekonomiczne – 5,48%, nauki prawne - 8,11%. Zajęcia będą prowadzone przez specjalistów i/lub praktyków ze wskazanych dziedzin naukowych. W planie studiów znajduje się także moduł „Kultura ogólna” , którego idea została zaczerpnięta z greckiej paidei i ma na celu wyposażenie absolwenta w umiejętności nie tylko krytycznego myślenia ale także przygotowywania wystąpień publicznych dotyczących określonych zagadnień i problemów społecznych popartych rzeczowymi argumentami. Moduł ten został wypracowany z partnerami uczelni zagranicznych i wpisuje się w kategorię „grandes écoles” przyjętą przez prestiżowe uczelnie francuskie.

Dodatkowym atutem specjalności jest wyposażenie absolwentów w umiejętność posługiwania się językiem obcym (angielskim i/lub francuskim) w stopniu pozwalającym na swobodne komunikowanie się i rozumienie tekstów naukowych oraz prawidłowe stosowanie terminologii specjalistycznej. W programie studiów zaplanowane są zajęcia prowadzone w j. obcym lub z wykorzystaniem j. obcego. Przewiduje się, że student obligatoryjnie będzie uczestniczył w 20,5% zajęć prowadzonych w j. obcym. Program studiów jest przygotowany zarówno dla studentów anglojęzycznych jak i francuskojęzycznych i w zależności od ich kompetencji językowych będą mogli uczęszczać na zajęcia prowadzone w określonym j. obcym.

Kształcenie studentów, dzięki współpracy z pracownikami Instytutu Nauk Politycznych Lille (Francja) reprezentowanych przez dr Patrick Mardellat, Dyrektora ds. Międzynarodowych Programów w (Institut d’études Politiques de Lille) oraz współpracy z lokalnymi pracodawcami i społecznościami, dopasowane jest elastycznie pod względem zapotrzebowania na specjalistów w wybranym zakresie, a także odzwierciedla oczekiwania studentów i tendencje panujące na rynku pracy.

Absolwent uzyska umiejętności wykorzystania wiedzy w pracy zawodowej, będzie przygotowany do samodzielnego doskonalenia i uzupełniania nabytej wiedzy i umiejętności w warunkach postępu procesów integracyjnych w Europie oraz będzie potrafił rozwiązywać problemy zawodowe, nabędzie umiejętności komunikowania się z otoczeniem w miejscu pracy, aktywnego uczestniczenia w pracy grupowej oraz organizowania i kierowania zespołami. Celem kształcenia na tej specjalności jest także dostarczenie absolwentom wiedzy z zakresu funkcjonowania państwa i jego administracji oraz innych instytucji życia publicznego, przygotowanie i wyposażenie absolwenta w kompetencje pozwalające na pełnienie profesjonalnej roli w jednostkach administracji publicznej - zarówno rządowej, jak i samorządowej oraz strukturach, instytucjach UE i innych organizacjach o charakterze ponadnarodowym, która pozwoli mu analizować zachodzące przekształcenia społeczne i prognozować ich kierunki, oraz przewidywać konsekwencje przekształceń dla regionów i społeczności lokalnych, będzie przygotowany do pełnienia roli organizatora ludzkich działań z uwzględnieniem standardów fachowości oraz norm etycznych i cech akceptowanych społecznie.

Uwaga:

W kształceniu uwzględnia się nie tylko aspekty związane z potrzebami wynikającymi z mobilności zawodowej absolwentów uczelni lecz także w perspektywie podpisania umowy o podwójnym dyplomie (z uczelnią francuską), mobilności studentów w trakcie trwania studiów: minimum semestralny wyjazd na inną uczelnię lub uczestnictwo w zajęciach z wykorzystaniem nowoczesnych metod kształcenia np. wykłady prowadzone przez internet czy e-learning. W związku z tymi działaniami została podpisana umowa pomiędzy Uniwersytetem Śląskim a Stowarzyszeniem Uniwersytetów Frankofońskich - L'Agence universitaire de la Francophonie (AUF), która ma na celu stworzenie Centrum Dydaktycznego przy Instytucie Socjologii (Centre de Réussite Universitaire). W ramach tej współpracy zostanie przygotowana sala konferencyjna wyposażona w sprzęt do wideokonferencji (finansowana przez AUF), która będzie wykorzystywana w celach dydaktycznych.

Kariery europejskie