Human Resources w nowoczesnej organizacji

Rodzaj studiów: studia drugiego stopnia

System studiów: stacjonarne i niestacjonarne

Czas trwania: 2 lata


Studia na kierunku Socjologia, specjalność HUMAN RESOURCES w NOWOCZESNEJ ORGANIZACJI mają na celu wyposażenie absolwentów w kompetencje i odpowiednie umiejętności działania w obszarze Human Resources. W praktyce oznacza to wiedzę na temat szeroko rozumianych działań związanych z zasobami ludzkimi. Absolwent jest wyposażony w kompetencje dotyczące komunikacji interpersonalnej, tworzenia systemów HR, nowoczesnych metod rekrutacji oraz społecznej odpowiedzialności biznesu. Posiada wiedzę i umiejętności dotyczące funkcjonowania organizacji z punktu widzenia zasobów pracowniczych i zarządzania nimi.

Absolwent studiów na kierunku Socjologia o specjalności Human resources w nowoczesnej organizacji posiada:

  • wiedzę z zakresu socjologii, systemów komunikacji wewnątrz organizacji, metod rekrutacji na współczesnym rynku pracy oraz tworzenia systemu HR, jako istotnego narzędzia w sprawnym funkcjonowaniu organizacji;
  • wiedzę prawną umożliwiającą zrozumienie zasad i przepisów obowiązujących w kwestii prawa pracy;
  • umiejętności, które są konieczne w zarządzaniu zasobami ludzkimi, w szczególności znajomość realiów rynku pracy, sposobów motywacji i oceny pracowników, zarządzania talentami w organizacji;
  • kompetencje umożliwiające stworzenie sprawnie funkcjonującej komórki ds. zarządzania kapitałem ludzkim w organizacji, której celem będzie budowanie silnego zespołu pracowniczego oraz efektywnej współpracy z otoczeniem.

Perspektywy zawodowe: absolwent jest przygotowany do pracy w jednostkach organizacyjnych w administracji i w biznesie, w działach personalnych firm, agencjach konsultingowych oraz instytucjach rynku pracy; jako specjalista ds. HR, konsultant ds. rekrutacji, selekcji i szkoleń.

like IS


Human Resources in the Modern Organization

Studies in Sociology, specializing in: Human Resources in the Modern Organization, aims to provide graduates with the competence and appropriate skills activities in the area of Human Resources. In practice, this means that graduates will have knowledge broadly defined activities related to human resources. Graduates are equipped with the competence relating to interpersonal communication, HR systems development, modern methods of recruitment, and corporate social responsibility. Has the knowledge and skills relating to the functioning of the organization from the perspective of staff resources and management.

Graduate in Sociology with a specialization in Human Resources in the Modern Organization has: knowledge of sociology, communication systems in the organization, recruitment methods in today's labor market and the creation of HR system as an important tool in the smooth functioning of the organization; legal knowledge enabling understanding of the rules and regulations the issue of labor law; skills that are necessary in the management of human resources, in particular knowledge of the realities of the labor market, ways of motivation and evaluation of employees, talent management in the organization; competent to establishing a functioning department for the management of human resources in the organization, whose aim will be to build a strong team of employees, and effective cooperation with the environment.