Rewitalizacja i organizowanie społeczności lokalnej

Rodzaj studiówstudia drugiego stopnia

System studiów: stacjonarne i niestacjonarne

Czas trwania: 2 lata


Rewitalizacja i organizowanie społeczności lokalnej - specjalność wyróżniająca się perspektywą aktywności zawodowej w zakresie rewitalizacji społecznej. Stanowi odpowiedź na  rozwijającą się realną potrzebę działań w kierunku rozwoju lokalnego. Przygotowuje do wykonywania zawodu pracownika socjalnego w instytucjach i organizacjach systemu pomocy i integracji społecznej, w tym w organizacjach trzeciego sektora.

Kształcenie w ramach specjalności zapewnia zintegrowany (w aspekcie teoretycznym i praktycznym) zasób wiedzy, umiejętności i kompetencji, użyteczny w przygotowaniu, inicjowaniu i wdrażaniu procesów aktywizowania i rozwoju lokalnego oraz przydatny w pełnieniu roli lidera i animatora społeczności lokalnych.

Sylwetka absolwenta:

  • posiada szeroką, interdyscyplinarną wiedzę, dzięki której jest merytorycznie przygotowany do pracy środowiskowej.
  • posiada kompetencje do pełnienia roli organizatora społeczności lokalnej dzięki poznaniu społecznych mechanizmów funkcjonowania tej społeczności
  • posiada wiedzę w zakresie prawnych podstaw lokalnej samorządności.
  • dysponuje umiejętnością diagnozowania problemów i kwestii społecznych
  • posiada umiejętności pracy ze społecznością lokalną i jej liderami.
  • jest merytorycznie i praktycznie przygotowany do tworzenia programów rewitalizacji społecznej oraz budowania partnerstwa lokalnego na rzecz aktywnej integracji.
  • posiada uprawnienia do wykonywania zawodu pracownika socjalnego.

Zdobyta wiedza stanowi element niezbędny do umiejętnego diagnozowania i badania istniejących problemów społecznych oraz pomaga w sprawnym funkcjonowaniu i komunikowaniu w środowisku. Atutem specjalności są porozumienia, dzięki którym studenci mają możliwość kształcenia umiejętności praktycznych bezpośrednio w terenie m.in. poprzez udział w pracach Laboratorium Społecznego w Lipinach.