Praca socjalna i gerontologia społeczna

Rodzaj studiówstudia drugiego stopnia

System studiów: stacjonarne i niestacjonarne

Czas trwania: 2 lata


Praca socjalna i gerontologia społeczna - specjalność stanowiąca odpowiedź na konieczność przygotowania pracowników do pełnienia usług społecznych realizowanych dla stale starzejącego się społeczeństwa. Studia umożliwiają zdobycie wiedzy, a także kształtowanie umiejętności i kompetencji z zakresu nauk społecznych, jak i humanistycznych i biomedycznych, niezbędnych do podjęcia obowiązków wynikających z prowadzenia działalności opiekuńczej oraz animacyjnej, kierowanej do osób starszych. 

Sylwetka absolwenta:

  • posiada szeroką, interdyscyplinarną wiedzę, dzięki której jest merytorycznie przygotowany do planowania, kierowania i prowadzenia szeroko rozumianej działalności pomocowej na rzecz osób starszych
  • posiada wiedzę, dzięki której lepiej rozumie starość i może efektywnie wspierać seniorów w ich życiu i aktywności społecznej
  • posiada wiedzę, umiejętności i kompetencje w zakresie diagnozowania, projektowania i prowadzenia szeroko rozumianej pracy socjalnej
  • zna i rozumie specyfikę i dynamikę procesu starzenia się, jego biologiczne, psychiczne i społeczne uwarunkowania, skutki oraz specjalistyczne metody pracy socjalnej z seniorami.
  • posiada uprawnienia do wykonywania zawodu pracownika socjalnego.
Absolwent przygotowany jest do pracy w placówkach ukierunkowanych na pomoc seniorom, takich jak: dzienny dom opieki, dom pomocy społecznej, szpital, dom kultury i klub seniora, ale także samorządy lokalne realizujące projekty skierowane do osób starszych czy innych instytucjach kształtujących i realizujących politykę społeczną wobec osób starszych.