Europejskie studia pracy socjalnej i ekonomii społecznej

Rodzaj studiówstudia drugiego stopnia

System studiów: stacjonarne i niestacjonarne

Czas trwania: 2 lata


Europejskie studia pracy socjalnej i ekonomii społecznej – specjalność ukierunkowana na kształcenie wiedzy i umiejętności w zakresie problematyki ekonomii społecznej. Przygotowuje do pracy w instytucjach i organizacjach zaliczanych do sektora przedsiębiorczości społecznej.

Specjalność jest wynikiem kilkuletniej międzynarodowej współpracy mającej na celu stworzenie wspólnego programu nauczania w ramach Europejskich Studiów II stopnia Social Work Social Economy (SOWOSEC). Projekt zakłada praktyczną wymianę doświadczeń studentów z różnych krajów Europy oraz poznanie specyfiki problemów społecznych i sposobów ich rozwiązywania w różnych systemach społeczno-politycznych. Ukończenie specjalności umożliwia uzyskanie międzynarodowego dyplomu (po spełnieniu wymagań).

Sylwetka absolwenta:

  • posiada kompetencje i umiejętności prowadzenia działalności w zakresie ekonomii i przedsiębiorczości społecznej.
  • zna mechanizmy funkcjonowania ekonomii społecznej.
  • posiada wiedzę w zakresie podstaw prawnych dotyczących przedsiębiorczości społecznej.
  • posiada kompetencje w zakresie działań marketingowych w ekonomii społecznej
  • wyróżnia się orientacją w zasadach prowadzenia i mechanizmach funkcjonowania przedsiębiorstwa społecznego.
  • dysponuje umiejętnością diagnozowania problemów i kwestii społecznych oraz projektowania rozwiązań adekwatnych do potrzeb środowiskowych.
  • posiada uprawnienia do wykonywania zawodu pracownika socjalnego.

Zdobyta wiedza i umiejętności stanowią istotny element usprawniania procesu zarządzania w ramach pracy socjalnej. Studenci mają ponadto możliwość budowania projektów międzykulturowych dzięki współpracy międzynarodowej, co udoskonala ich warsztat umiejętności zawodowych.