Polityki miejskie i doradztwo publiczne

Rodzaj studiów: studia drugiego stopnia

System studiów: stacjonarne i niestacjonarne

Czas trwania: 2 lata


 

Kierunek POLITYKI MIEJSKIE I DORADZTWO PUBLICZNE ma charakter innowacyjnego i interdyscyplinarnego programu ulokowanego w obszarze nauk społecznych (dyscypliny: nauki socjologiczne oraz nauki o polityce i administracji), dostosowanego do potrzeb rynku pracy, gospodarki i społeczeństwa, w jego opracowanie i prowadzenie zajęć włączeni zostali m.in. doświadczeni specjaliści z danych obszarów wiedzy oraz potencjalni pracodawcy. Program łączy wiedzę akademicką z zakresu polityki, socjologii i polityk publicznych z zajęciami o charakterze praktycznym dotyczącymi projektowania i analizy polityk publicznych ze szczególnym uwzględnieniem polityki miejskiej, propagowania i wdrażania działań prospołecznych. Kierunek przygotowuje do formułowania polityki i inicjatyw na rzecz obszarów miejskich i metropolitalnych, zainspirowanych przez przemyślane zaangażowanie w teorię i praktykę społeczną. Program studiów rozwija wiedzę specjalistyczną w określonych obszarach polityki miejskiej, regionalnej czy publicznej, buduje osobiste i profesjonalne sieci, pozwala na kontakty z osobami i instytucjami, które pomogą studentom rozpocząć karierę po ukończeniu studiów. 

Absolwenci kieunku "Polityki miejskie i doradztwo publiczne":

 

  • będą przygotowani do sformułowania polityki i inicjatyw na rzecz obszarów miejskich i metropolitalnych, zainspirowanych przez przemyślane zaangażowanie w teorię i praktykę społeczną. Program studiów pozwoli studentom rozwijać wiedzę specjalistyczną w określonych obszarach polityki miejskiej, regionalnej czy publicznej, budować osobiste i profesjonalne sieci, pracować nad publicznym wizerunkiem osób i instytucji, które pomogą im rozpocząć karierę po ukończeniu studiów jak również sprawnie aplikować w różnego rodzaju programach, pozyskiwać fundusze na rzecz reprezentowanych instytucji, współpracować z innymi przedstawicielami reprezentowanej dziedziny, twórczo modyfikować otoczenie poprzez wprowadzanie np. innowacji miejskich, otwieranie się na nowe kierunki współpracy w mieście, aplikowanie o dofinansowanie z budżetu obywatelskiego czy funduszy unijnych. 
  • posiadają ogólną wiedzę z zakresu nauk społecznych, dotyczącą mechanizmów kierujących funkcjonowaniem współczesnych państw, idei i prądów umysłowych wpływających na kształtowanie społeczeństw połączoną z wiedzą na temat struktur i funkcjonowania miejskich zbiorowości terytorialnych i gospodarczych uwarunkowań ich rozwoju, a także działalności instytucji władzy i administracji publicznej. Szczególny akcent położony jest na wykształcenie umiejętności diagnozowania i analizowania zjawisk społecznych definiowanych w skali lokalnej i regionalnej, projektowania kampanii medialnych oraz tworzenia strategii rozwoju społeczności lokalnych na rzecz społeczeństwa obywatelskiego a także pogłębionych analiz i syntez procesów zachodzących w życiu publicznym. 
  • potrafią samodzielnie zaprojektować i zorganizować badania społeczne i badania diagnostyczne kampanii społecznych i politycznych oraz analizować dane i dokonywać pomiaru ich skuteczności. Umiejętnie planują i realizują strategie marketingowe wraz z samodzielnym projektowaniem nowoczesnych materiałów reklamowych i wyborczych wraz z wyborem nośników tych materiałów z uwzględnieniem odbiorcy docelowego. Ponadto absolwenci potrafią budować wizerunek partii politycznych i polityków oraz tworzyć i zarządzać markami politycznymi a także wizerunek instytucji publicznych i społecznych funkcjonujących w przestrzeni miejskiej, organizacji pozarządowych i innych. 

Perspektywy zawodowe:

Absolwent jest przygotowany do podjęcia pracy we wszelkich typach instytucji życia zbiorowego, a zwłaszcza w tych, które są związane z funkcjonowaniem miasta, w szczególności w: instytucjach administracji publicznej, w jednostkach samorządowych urzędów gmin, powiatów, w instytucjach kultury, w organizacjach pozarządowych, agencjach rozwoju regionalnego oraz przedsiębiorstwach zajmujących się planowaniem przestrzennym i rozwojem regionalnym, ośrodkach badań opinii społecznej oraz jako specjalista/doradca w zakresie: tworzenia programów strategii rozwoju lokalnego i regionalnego oraz projektów dotyczących tworzenia inicjatyw obywatelskich. 

Ponadto, absolwenci kierunku przygotowani są do pracy w instytucjach publicznych, biurach poselskich i senatorskich, w organizacjach politycznych, organach jednostek samorządu terytorialnego, w szczególności w obszarze projektowania i realizacji kampanii społecznych i politycznych oraz projektowania kampanii medialnych. Mogą także pracować w agencjach public relations, jak również wykonywać zawód rzecznika prasowego, analityka opinii publicznej, doradcy ds. wizerunku politycznego, kierownika i pracownika sztabów wyborczych. 

like IS