Wiedza o Współczesnym Społeczeństwie

Rodzaj studiów: studia pierwszego stopnia

System studiów: stacjonarne i niestacjonarne 

Czas trwania: 3 lata


Absolwent studiów pierwszego stopnia na kierunku SOCJOLOGIA, specjalność WIEDZA O WSPÓŁCZESNYM SPOŁECZEŃSTWIE wyposażony jest w kompetencje i odpowiednie umiejętności działania w obszarze szczegółowych subdyscyplin socjologii, m.in. makro i mikrosocjologii, socjologii polityki i socjologii problemów społecznych, socjologii kultury i socjologii rodziny, metodologii i metod badań społecznych, a także filozofii i psychologii społecznej. Absolwent posiada z jednej strony teoretyczne podstawy, a z drugiej umiejętności praktyczne i specjalistyczne kwalifikacje w zakresie wybranej specjalności. Posiada umiejętność diagnozowania oraz socjologicznego analizowania wybranych zagadnień w kontekście politologicznym, kulturowym, ekonomicznym, prawnym itp. Potrafi wypracowywać procedury badawcze, służące rozpoznaniu skali i specyfiki konkretnych problemów socjologicznych. Umie też formułować zalecenia i rekomendacje praktyczne odnoszące się do rozpoznawanych problemów socjologicznych. 

 Absolwent studiów socjologicznych o specjalności Wiedza o współczesnym społeczeństwie posiada: 

  • wiedzę odnoszącą się do otaczającego świata, jak i umiejętności związane ze zdobywaniem, gromadzeniem i analizowaniem tej wiedzy,
  • posiada świadomość istnienia zmian jakie zachodzą we współczesnym świecie, potrafi uwzględniać je w swoim działaniu, przewidywać pewne możliwe tendencje, jak również posiada umiejętności  kreowania tej rzeczywistości,
  • wiedzę z zakresu socjologii dającą teoretyczne podstawy definiowania i rozpoznawania procesów o charakterze kulturowym, związanych z globalizacją, ekspansją kultury konsumpcyjnej, rosnącą rolą mediów czy konfliktami o podłożu kulturowym, etnicznym, religijnym i in.,
  • w wiedzę z zakresu funkcjonowania instytucji kultury oraz umiejętności, które umożliwią mu funkcjonowanie w tychże instytucjach oraz w innych instytucjach publicznych,
  • podstawową wiedzę z zakresu polityki społecznej, demografii, ekonomii, prawa, antropologii, pozwalającą na zrozumienie mechanizmów powstawania problemów społecznych a także wiedzę pozwalającą na identyfikowanie zależności zachodzących pomiędzy poszczególnymi problemami socjologicznymi,
  • umiejętność praktycznego wykorzystania badań i analiz socjologicznych,
  • umiejętność tworzenia strategii rozwiązywania problemów społecznych,
  • umiejętność współpracy w grupowym konceptualizowaniu problemów badawczych, zdolność organizowania i uczestniczenie w pracy zespołu,

Przygotowanie do pracy w: administracji publicznej, krajowych i międzynarodowych organizacjach III sektora, ośrodkach badania opinii publicznej, w instytucjach i organizacjach pozarządowych działających w sferze kultury, kontaktów międzykulturowych, w placówkach upowszechniania kultury, w instytucjach zajmujących się polityką społeczną (na szczeblu centralnym i lokalnym), agendach rządowych, lokalnych i organizacjach pozarządowych zajmujących się rozwiązywaniem problemów młodzieży, organizacjach zajmujących się marginalizacją społeczną i przeciwdziałaniem wykluczeniu społecznemu.


Knowledge of Contemporary Society

The aim of Knowledge of Contemporary Society specialization programmeis to provide students with the knowledge, competencies and practical skills in sub-fields of sociology, such as macro- and microsociology, political sociology, sociology of social problems, sociology of culture, sociology of family, methodology and social research methods, as well as in philosophy and social psychology. The programme is related to such disciplines as social politics, demography, economy, law and anthropology. Graduates have theoretical knowledge of social processes and phenomena, they are also able to analyze them, and to make sociological diagnosis. They are able to use adequate research methods in a proper way used to identify scale and to describe specificity of concrete sociological problems.

Holders of a degree in Knowledge of Contemporary Society are prepared to work in institutions of public administration, governmental institutions, cultural institutions, national and international non-governmental organizations, public opinion research centres, social policy institutions