Socjologia Reklamy i Komunikacja Społeczna

Rodzaj studiów: studia pierwszego stopnia

System studiów: stacjonarne i niestacjonarne

Czas trwania: 3 lata


Absolwent studiów pierwszego stopnia na kierunku SOCJOLOGIA, specjalność SOCJOLOGIA REKLAMY I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA wyposażony jest w kompetencje i odpowiednie umiejętności działania w obszarze szeroko rozumianej komunikacji społecznej. W praktyce oznacza to wiedzę o specyfice wymiarów komunikowania społecznego (komunikacja interpersonalna, komunikacja masowa, komunikacja polityczna, komunikacja w organizacji). Posiada umiejętność rozwiązywania problemów w zakresie komunikacji interpersonalnej, medialnej, politycznej i organizacyjnej. Potrafi  projektować, analizować i interpretować strategie komunikacyjne na rynku reklamowym i medialnym. Rozumie dylematy związane z pracą socjologa (badacza) i badacza mediów. 

Absolwent studiów socjologicznych o specjalności Socjologia reklamy i komunikacja społeczna posiada:

  • wiedzę z zakresu socjologii, psychologii, marketingu i komunikowania dającą podstawy zrozumienia systemu człowiek–grupa-mass media oraz umożliwiającą zrozumienie procesów zachodzących w zmediatyzowanym społeczeństwie; 
  • wiedzę ekonomiczną i prawną umożliwiającą zrozumienie mechanizmów rzutujących na systemy komunikacyjne;
  • umiejętności i sprawności niezbędne dla realizacji zadań stawianych przed badaczem mass mediów: dokonywania diagnozy sytuacji i zjawisk będących przyczyną barier w komunikowaniu (na poziomie interpersonalnym, medialnym, instytucjonalnym); wyboru modelu komunikowania społecznego adekwatnego do realizowanych projektów i zadań badawczych; stosowania metod, technik i narzędzi ewaluacji  służących do realizowania badań nad współczesnymi mediami; 
  • kompetencje służące pobudzaniu kreatywności i przedsiębiorczości;  inspirowaniu zmian społecznych; budowaniu postaw prospołeczych i etycznych w zakresie komunikowania medialnego, politycznego, instytucjonalnego i interpersonalnego. 

Przygotowanie do pracy: w lokalnych, regionalnych, krajowych i międzynarodowych instytucjach medialnych (agencje reklamowe, domy mediowe, mass media), organach administracji publicznej, organizacjach pozarządowych i przedsiębiorstwach (PR, rzecznictwo, dział współpracy z klientem).