Socjologia Organizacji i Zarządzania

Rodzaj studiów: studia pierwszego stopnia

System studiów: stacjonarne i niestacjonarne

Czas trwania: 3 lata


Absolwent studiów pierwszego stopnia na kierunku SOCJOLOGIA, specjalność SOCJOLOGIA ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA wyposażony jest w kompetencje i odpowiednie umiejętności działania, rozpoznawania i wyjaśniania zjawisk i praw gospodarczych zachodzących w organizacjach oraz uwarunkowań realizacji funkcji zarządzania w organizacjach. Absolwent posiada teoretyczną wiedzę opisującą relacje między społeczeństwem a gospodarką w makroskali, a także wiedzę na temat stosunków społecznych między głównymi aktorami w sferze ekonomicznej, w tym również wiedzę na temat stosunków wewnątrz przedsiębiorstwa. Potrafi określić społeczne i psychologiczne uwarunkowania zachowań tych aktorów w rożnych sytuacjach, w szczególności w warunkach zmiany strukturalnej. Absolwent ma wiedzę na temat mechanizmów i procesów rynku pracy. Posiada umiejętność wypracowywania i stosowania procedur badawczych pozwalających na ewaluowanie i diagnozowanie potrzeb pracowników przedsiębiorstw działających w warunkach gospodarki rynkowej. 

Absolwent studiów socjologicznych o specjalności Socjologia organizacji i zarządzania posiada:

  • wiedzę z zakresu socjologii, ekonomii, psychologii i marketingu, dającą podstawy zrozumienia procesów gospodarczych;
  • wiedzę na temat tworzenia ścieżek rozwoju zawodowego, motywowania pracowników oraz budowania zespołu;
  • umiejętność praktycznego wykorzystania badań i analiz socjologicznych do rozpoznawania skali i specyfiki problemów w przedsiębiorstwie oraz problemów rynku pracy;
  • umiejętność tworzenia strategii marketingowych;
  • umiejętność wykorzystywania podstawowych instrumentów zarządzania oraz analizowania problemów związanych z zarządzaniem;
  • umiejętności komunikacyjne potrzebne do pracy w zespole oraz do rozwiązywania konfliktów;

Przygotowanie do pracy: w małych, średnich i dużych przedsiębiorstwach na stanowiskach specjalistycznych w systemie zarządzania, na stanowiskach kierowników/menedżerów średniego i wyższego szczebla; jako specjaliści do spraw selekcji i rekrutacji, rozwoju kadr, public relations, marketingu oraz promocji firmy; w firmach konsultingowych jako konsultanci i doradcy zawodowi; w instytucjach pomocowych związanych z rynkiem pracy (np. urzędy pracy); ośrodkach badań i analiz rynku; w organizacjach pozarządowych.


Sociology of Organization and Management

The aim of Sociology of Organization and Management specialization programme is to provide students with knowledge, competence and practical skills in order to develop their ability to explain and understand economic phenomena and processes in organizations as well as determinants of management of organizations. Students obtain theoretical knowledge of relations between society and economy in macro scale and knowledge of social relations between main actors in economic sphere, including knowledge of internal relations within organizations. They are able to indicate social and psychological determinants of the aforementioned actors in various situations, in mainly, in terms of structural change. Graduates have the knowledge of labour market mechanisms and processes too. They are able to create and use research procedures in order to diagnose and evaluate needs of workers employed in enterprises functioning in market economy conditions.

Holders of a degree in Sociology of Organization and Management are prepared to work in small, medium and large-sized companies as specialists, managers in Human Resources departments, recruitment and selection specialists, PR and marketing specialists; in consulting firms as career advisors; in welfare sector institutions connected with labour market; in public opinion research centres and non-governmental organizations