Socjologia Miasta i Regionu

Rodzaj studiów: studia pierwszego stopnia

System studiów: stacjonarne i niestacjonarne

Czas trwania: 3 lata


Absolwent studiów pierwszego stopnia na kierunku SOCJOLOGIA, specjalność SOCJOLOGIA MIASTA I REGIONU wyposażony jest w kompetencje i odpowiednie umiejętności działania w obszarze szeroko rozumianej socjologii oraz posiada wiedzę z zakresu struktury i dynamiki procesów społecznych w wymiarze makro, mezo i mikro, która umożliwia zrozumienie procesów zachodzących w ramach zbiorowości terytorialnych. Posiada wiedzę na temat struktury i funkcjonowania miejskich zbiorowości terytorialnych oraz społecznych uwarunkowań ich rozwoju społeczno-gospodarczego a także działalności instytucji władzy i administracji publicznej. Potrafi diagnozować i analizować zjawiska społeczne definiowane w skali lokalnej i regionalnej oraz tworzyć strategie rozwoju społeczności lokalnych na rzecz społeczeństwa obywatelskiego.

 Absolwent studiów socjologicznych o specjalności Socjologia miasta i regionu posiada:

  • wiedzę w zakresie socjologii społeczności lokalnych i samorządu terytorialnego;
  • wiedzę dotyczącą szans i zagrożeń dla rozwoju gospodarczego oraz obywatelskiej aktywności mieszkańców i co za tym idzie posiada kwalifikacje do realizacji zadań związanych z poprawą jakości życia i budową kapitału społecznego mieszkańców oraz potrafi przewidywać konsekwencje związane z zagrożeniami dla regionów i społeczności lokalnych;
  • wiedzę na temat specyfiki warunków regionalnych i lokalnych, w których realizowane są projekty i badania;
  • umiejętność zastosowania wiedzy socjologicznej w praktycznym rozwiązywaniu problemów społeczności lokalnych i samorządu terytorialnego;
  • umiejętność analizy i diagnozy procesów zachodzących w bezpośrednim otoczeniu społecznym;

Przygotowanie do pracy: w instytucjach administracji publicznej, w jednostkach samorządowych urzędów gmin, starostw, w instytucjach kultury, w organizacjach pozarządowych,  ośrodkach badań opinii społecznej oraz jako specjalista/doradca w zakresie: tworzenia programów strategii rozwoju lokalnego i regionalnego oraz projektów dotyczących tworzenia inicjatyw obywatelskich.


Urban and Region Sociology

The aim of Urban and Region Sociologyspecialization programmeis to provide students with knowledge, competences and practical skills in the field of sociology of local communities. They gain profound knowledge about specificity of urban social structures and local government institutions. Students are able to analyze and make diagnosis of processes that take place in local and regional communities. Furthermore, the graduates are supposed to know how to carry out sociological research on local communities, and how to make use of the results of their research in solving social problems.

Holders of a degree in Urban and Region Sociologyare prepared to work in institutions of public administrations, local government institutions, cultural institutions, non-governmental organizations, and public opinion research agencies. They can also work as specialists and advisers, creating local and regional development strategies or social projects.