Praca Socjalna

Rodzaj studiów: studia pierwszego stopnia

System studiów: stacjonarne i niestacjonarne

Czas trwania: 3 lata


Kierunek studiów PRACA SOCJALNA należy do obszaru kształcenia w zakresie nauk społecznych. Ma jednak charakter interdyscyplinarny zarówno w dziedzinie wiedzy, jak i praktyki. Wykazuje szczególne powiązanie z takimi kierunkami kształcenia jak: socjologia, psychologia oraz pedagogika, których zakres problemowy stanowi podstawy wiedzy i umiejętności skutecznego profesjonalisty. W ramach kierunku kształtowana jest również wiedza wspierająca i uzupełniająca interdyscyplinarny obszar pracy socjalnej, dlatego obok zajęć z zakresu socjologii, psychologii i pedagogiki, realizowane są moduły z zakresu prawa, ekonomii, antropologii, filozofii i innych. Zdobyta wiedza wyposaża absolwenta w umiejętność posługiwania się wiedzą ogólną, ułatwia proces skutecznego komunikowania oraz wyjaśniania zjawisk społecznych. Natomiast wiedza szczegółowa daje niezbędne podstawy do praktyki skoncentrowanej na pomocy człowiekowi, bowiem Praca socjalna jako dziedzina stosowana koncentruje się na procesie rozumienia, pomagania i wspierania w dążeniu do samodzielności osób, które znalazły się w trudnej sytuacji. Jest kierunkiem, którego ukończenie uprawnia do wykonywania zawodu pracownika socjalnego, regulowanego przepisami prawa (Ustawa o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 z późn. zm.).

Podstawowym celem kształcenia na kierunku Praca socjalna jest przygotowanie do profesjonalnego wykonywania zawodu pracownika socjalnego zarówno w wymiarze instytucjonalnej pomocy społecznej, jak i w obszarze szeroko pojętych służb społecznych. Akcent jest położony na zdobycie praktycznych umiejętności, kształconych szczególnie w trakcie warsztatów oraz zajęć praktycznych (praktyki, projekty) umożliwiających studentom bezpośredni kontakt z profesją i jej zadaniami. Ważnym elementem jest kształtowanie właściwej, odpowiedzialnej postawy opartej na współpracy i partnerstwie.

Perspektywy zawodowe:

Absolwenci kierunku Praca socjalna posiadają uprawnienia do wykonywania zawodu pracownika socjalnego (zawód regulowany przepisami prawnymi). Wyposażeni są w kompetencje i odpowiednie umiejętności działania w obszarze szeroko rozumianej pomocy społecznej, w organizacjach pozarządowych, w administracji rządowej i samorządowej odpowiedzialnej za realizację zadań polityki społecznej. Zdobywają przygotowanie do pracy w: regionalnych ośrodkach polityki społecznej, powiatowych centrach pomocy rodzinie i ośrodkach pomocy społecznej, a także do pracy: z rodzinami zastępczymi, w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, w domach pomocy społecznej dla osób starszych oraz niepełnosprawnych intelektualnie, psychicznie i fizycznie, w jednostkach organizacyjnych do spraw zatrudnienia i przeciwdziałania bezrobociu, w ośrodkach wsparcia, w placówkach dla bezdomnych, dla osób uzależnionych, w zakładach karnych, w ośrodkach dla uchodźców oraz w organizacjach pozarządowych zajmujących się diagnozowaniem i przeciwdziałaniem problemom. 

Inne, dodatkowe ważne dla kandydata informacje:

Na studiach na kierunku Praca socjalna zajęcia realizowane są zarówno w ramach ćwiczeń, jak i w postaci bezpośredniego kontaktu z praktyką w odpowiednich instytucjach pomocy społecznej. Prowadzone są obowiązkowe praktyki zawodowe i dyplomowe oraz zajęcia terenowe, które mają na celu przybliżenie studentom praktyki pracy socjalnej.

W naborze na studia (w szczególności w trybie niestacjonarnym) przewiduje się priorytet dla osób aktualnie zatrudnionych oraz wolontariuszy w instytucjach pomocy społecznej.