SPOŁECZEŃSTWO – PRACA – KONSUMPCJA. Świadomość ekonomiczna młodego pokolenia

Kategoria
Konferencja
Termin
2018-11-07
Miejsce
Bankowa 11a
40-007 Katowice, Polska
E-mail
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Załącznik

logos

Instytut Socjologii Uniwersytetu Śląskiego

Zakład Socjologii Ogólnej

we współpracy z 

University of Ostrava, Faculty of Arts, Department of Sociology

Constantine the Philosopher University in Nitra, Faculty of Philosophy, Department of Sociology

Szent István University in Gödöllő, Faculty of Economic and Social Sciences

ma zaszczyt zaprosić na Międzynarodową Konferencję:

SPOŁECZEŃSTWO – PRACA – KONSUMPCJA. 

Świadomość ekonomiczna młodego pokolenia

Katowice

7 listopada 2018 roku


Idea konferencji:

Podstawową cechą społeczeństwa obywatelskiego jest świadomość jego członków dotycząca potrzeb wspólnoty oraz dążenie do ich zaspokojenia, czyli zainteresowanie sprawami społeczeństwa, a także poczucie odpowiedzialności za jego dobro. Jednym z jej elementów jest świadomość ekonomiczna. Możliwość budowania społeczeństwa obywatelskiego w dużej mierze opiera się na rozumieniu funkcjonowania gospodarki i podejmowania odpowiedzialnych decyzji. Kraje Grupy Wyszehradzkiej borykają się z przeszłością postkomunistyczną, ale z drugiej strony poprzez członkostwo w Unii Europejskiej znajdują się w kręgu oddziaływania gospodarki wolnorynkowej i demokracji. Te okoliczności wpływają na świadomość młodego pokolenia. 

W trakcie konferencji nastąpi wymiana doświadczeń z partnerami z Grupy Wyszehradzkiej w zakresie roli, jaką odgrywa świadomość ekonomiczna w zakresie budowania społeczeństwa obywatelskiego. Beneficjentami przekazu wiadomości będą również zaproszeni przedstawiciele władz regionalnych, nauczyciele lokalnych szkół oraz przedstawiciele lokalnego biznesu.
W trakcie konferencji zostanie zaprezentowana i wypromowana książka, która jest wspólnym przedsięwzięciem parterów, którzy uczestniczyli w projekcie badawczym Visegrad Standard Grant „The economic awareness of the young generation of Visegrad countries”. Tytuł publikacji: „The economic awareness of the young generation of Visegrad countries. A comparative analysis”. 

Zakres tematyczny: 

 1. Problematyka pracy młodego pokolenia: wartości i normy pracy, postawy wobec pracy, praca a konsumpcja, aspiracje zawodowe młodego pokolenia, motywacje do pracy, szanse na rynku pracy młodego pracownika, podejmowanie pracy w trakcie studiów. 
 2. Przedsiębiorczość i własność w ocenie młodego pokolenia: warunki rozwoju przedsiębiorczości w krajach grupy wyszehradzkiej, bariery rozwoju przedsiębiorczości, ocena własnych możliwości rozpoczęcia działalności gospodarczej, tradycje rodzinnej przedsiębiorczości.
 3. Wpływ świadomości ekonomicznej na rozwój społeczeństwa obywatelskiego. Odpowiednio ukształtowana świadomość ekonomiczna wpływa pozytywnie na działania w ramach społeczeństwa obywatelskiego. Wyzwala przedsiębiorczość, inicjatywę oraz buduje odpowiedzialność za losy społeczności lokalnej i szerszej wspólnoty regionalnej i narodowej. 
 4. Emigracja zarobkowa młodych osób: rynek pracy państw Grupy Wyszehradzkiej a mobilność międzynarodowa, skala emigracji zarobkowej, imigranci na lokalnym rynku pracy, wpływ pracy za granicą na rozwój zawodowy, emigracja a przedsiębiorczość, plany zawodowe studentów-obcokrajowców, plany życiowe i zawodowe migrujących młodych osób. 
 5. Konsumpcja: jest ona jedną z podstawowych aktywności człowieka, a jej wymiary w dużej mierze uwarunkowane są poziomem świadomości ekonomicznej społeczeństwa. Wzory konsumpcji oraz zachowania konsumenckie determinują rozwój gospodarczy i wpływają na sytuację ekonomiczną kraju.

Komitet Naukowy:

 • Prof. dr hab. Urszula Swadźba – przewodnicząca (Uniwersytet Śląski, Polska)
 • Prof. zw. dr hab. Danuta Walczak – Duraj (Uniwersytet Łódzki, Polska)
 • Prof. dr hab. Felicjan Bylok (Politechnika Częstochowska, Polska)
 • Dr. phil. Nicole Horáková Hirschlerová, M.A. (University of Ostrava, Czech Republic)
 • Ing.Mgr. Karel Hlaváček, PhD. (University of Ostrava, Czech Republic)
 • PhDr. Monika Štrbová, PhD. (Constantine the Philosopher University in Nitra, Slovakia)
 • PhDr. Viera Zozulakova, PhD. (Constantine the Philosopher University in Nitra, Slovakia) 
 • Prof. dr Csaba Balint Illes, CSc (Szent István University, Hungary) 
 • PhDr. Anna Dunay, PhD. (Szent István University, Hungary)
 • Ass. Prof. Mariia Tyshchenko, PhD. (Kyiv National Economic University)
 • Ass. Prof. Yeliena Prokhorova, PhD. (Kyiv National Economic University) 

Komitet organizacyjny:

 • Prof. dr hab. Urszula Swadźba
 • Dr Rafał Cekiera
 • Dr Monika Żak

Miejsce obrad: Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka, Katowice, ul. Bankowa 11a


Koszty uczestnictwa:

 • Koszt pełnego uczestnictwa w Konferencji: 300 zł (80 euro)
 • Koszt niepełnego uczestnictwa w konferencji (publikacja bez udziału w konferencji – ilość ograniczona): 250 zł. 

Prosimy o przekazywanie opłat do dnia: 15.07.2018 na konto konferencji:

Uniwersytet Śląski
ul. Bankowa 12
40-007 Katowice
ING Bank Śląski S.A.
Oddział w Katowicach
ul. Mickiewicza 3

74 1050 1214 1000 0007 0000 7909

BIC/SWIFT: PL74 1050 1214 1000 0007 0000 7909

IBAN: ING BP LPW

Tytuł przelewu: „Społeczeństwo – Praca – Konsumpcja”, Imię i nazwisko uczestnika, nazwa instytucji, pełny/niepełny udział w konferencji.

Pełna opłata obejmuje:

 • Materiały konferencyjne, obiad, 2 przerwy kawowe. 
 • Publikację pokonferencyjną (po uzyskaniu pozytywnej recenzji) w czasopismach punktowanych: „Humanizacja Pracy” (referaty tematycznie związane z pismem),  „Górnośląskie Studia Socjologiczne. Seria Nowa”. 

Najważniejsze daty:

24.06.2018 – nadesłanie formularza zgłoszeniowego wraz z abstraktem – załącznik do pobrania (patrz: górna część strony) 

26.06.2018 – zawiadomienie organizatorów o przyjęciu zgłoszenia.

15.07.2018 – wniesienie opłaty konferencyjnej.

21.10.2018 – przesłanie przez organizatorów pełnego programu konferencji


Informacje dodatkowe:

Zgłoszenia udziału w konferencji oraz abstrakty prosimy przesyłać na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 
lub:

Dr Monika Żak
Instytut Socjologii
Uniwersytet Śląski
40-007 Katowice
ul. Bankowa 11


Dear Colleagues, Participants and Friends,

University of Silesia Faculty of Social Sciences Institute of Sociology Department of General Sociology

in cooperation with international partners

University of Ostrava, Faculty of Arts, Department of Sociology
Constantine the Philosopher University in Nitra, Faculty of Philosophy, Department of Sociology,Szent István University, Faculty of Economic and Social Sciences

Invite you to take part in International Scientific Conference

SOCIETY – WORK – CONSUMPTION. The economic awareness of the young generation

Which will be held in Katowice (Poland) On November 7, 2018

Conferenceidea:

The fundamental feature of a civil society is the awareness amongst its members concerning the needs of a given community and the desire to satisfy those needs, or the interest in social affairs, as well as the sense of responsibility for the good of the society. One of its elements is economic awareness. The possibility for building a civil society is, to a large extent, based on understanding the mechanisms of the economy and making responsible decisions. The countries of the Visegrad Group are struggling with their post-communist past but, on the other hand, through their membership in the European Union, they are influenced by free-market economy and democracy. These circumstances have an effect on the awareness of the young generation. The conference will offer an opportunity to exchange experiences with partners from the Visegrad Group concerning the role played by economic

awareness in building a civil society. The beneficiaries of the message will also include representatives of regional authorities, teachers from local schools and representatives of local business community. The conference will also be an excellent opportunity to present and promote a book which is a joint venture of the partners who participated in the Visegrad Standard Grant entitled “The economicawareness of the young generation of Visegrad countries”. The title of the publication is “Theeconomic awareness of the young generation of Visegrad countries. A comparative analysis”.

Thematic scope:

 1. The issue of work amongst the young generation: values and norms of work, work versus consumption, professional aspirations of the young generation, motivations to work, opportunities for a young employee on the labour market, taking up employment during studies.
 2. Entrepreneurship and ownership in the opinion of the young generation: conditions for the development of entrepreneurship in Visegrad countries, barriers to entrepreneurship, assessment ofone’s capabilities to start up economic activities, traditions of family businesses.
 3. The effect of economic awareness on the development of a civil society. If properly shaped, economic awareness can positively affect the activities within a civil society. It boosts entrepreneurship and initiative as well as creates responsibility for the future of a local society and a broader regional and national community.
 4. Economic migration of young people: the labour market of Visegrad countries versus international mobility, the scale of economic migration, immigrants on the local labour market, the impact of working abroad on professional development, migration vs entrepreneurship, professional plans of foreign students, personal and professional plans of young migrants.
 5. Consumption: one of the fundamental human activities, with its scale being largely dependent on the level of economic awareness in a given society. Consumption patterns and consumer behaviours determine economic growth and impact the economic situation of a country.

Scintific Committee:

 1. Prof. dr hab. Urszula Swadźba – przewodnicząca (Uniwersytet Śląski, Polska)
 2. Prof. zw. dr hab. Danuta Walczak – Duraj (Uniwersytet Łódzki, Polska)
 3. Prof. dr hab. Felicjan Bylok (Politechnika Częstochowska, Polska)
 4. Dr. phil. Nicole Horáková Hirschlerová, M.A. (University of Ostrava, Czech Republic)
 5. Ing.Mgr. Karel Hlaváček, PhD. (University of Ostrava, Czech Republic)
 6. PhDr. Monika Štrbová, PhD. (Constantine the Philosopher University in Nitra, Slovakia)
 7. PhDr. Viera Zozulakova, PhD. (Constantine the Philosopher University in Nitra, Slovakia)
 8. Prof. dr Csaba Balint Illes, CSc (Szent István University, Hungary)
 9. PhDr. Anna Dunay, PhD. (Szent István University, Hungary)
 10. Ass. Prof. Mariia Tyshchenko, PhD. (Kyiv National Economic University)
 11. Ass. Prof. Yeliena Prokhorova, PhD. (Kyiv National Economic University)

Organizing Committee:

Prof. dr hab. Urszula Swadźba
Dr Rafał Cekiera
Dr Monika Żak

Place of Conference: Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka, Katowice, ul. Bankowa 11a

Conference Fee: Full participation: 300 zł (80 euro)

Banking Account:
Please to pay till: 15.09.2018 r. to conference account

Beneficiary – the full name and address: 

Uniwersytet Śląski
ul. Bankowa 12
40-007 Katowice

Beneficiary’s bank: ING Bank Śląski S.A., Oddział w Katowicach, ul. Mickiewicza 3

74 1050 1214 1000 0007 0000 7909

BIC/SWIFT: PL74 1050 1214 1000 0007 0000 7909

IBAN: ING BP LPW
Remittance information – notes: „Społeczeństwo – Praca – Konsumpcja” + surname and name of the participant (important for payment identification)

Full participation includes

The conference fee includes:

 1. The conference ́s materials, two cofee breaks, lunch on November 7, 2018.
 2. The publication an article in the journal „Humanizacja Pracy“ or “Górnośląskie Studia Socjologiczne. Seria Nowa” (after obtaining a positive review).

Important dates:

 • Deadline for Submission of Registration Form and Abstract- 15.07.2018
 • Notification of Abstract ́s acceptance - 17.07.2018
 • Deadline for Registration Fee payment - 15.09.2018
 • Date of sending the programme of Conference - 21.10.2018

Registration:

The registration form is on the conference and the abstract in English (Polish) language (max. 250 words) send via e-mail to adress: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. or by post:

Dr Monika Żak
Instytut Socjologii
Uniwersytet Śląski
ul. Bankowa 11
40-007 Katowice Poland

logos

 

 
 

Terminy

 • 2018-11-07