Zaproszenie

ZAPROSZENIE 
dla studentów WYDZIAŁU NAUK SPOŁECZNYCH do uczestniczenia w cyklu spotkań
z  Profesor Ewą Martin z
Université Grenoble Alpes

w ramach projektu Zintegrowany Program Rozwoju Uniwersytetu Śląskiego

 prof Ewa Martin

Serdecznie zapraszamy na spotkania poświęcone problematyce społecznej. Zagadnieniom związanym z dyskryminacją i sposobami jej badania a także refleksji socjologicznej dotyczącej znaczenia wrażliwości dla zrozumienia współczesnych zjawisk społecznych wymagających interwencji i budowy określonych strategii i modeli polityk społecznych. Spotkanie z Panią Profesor, będzie też okazją do dyskusji nad kształtem i rolą uniwersytetu w obecnej sytuacji społecznej oraz możliwością poznania specyfiki uczelni francuskich. 

Harmonogram spotkań:

30.05

s. 312 
(3 piętro)

31.05
03.06

sala Rady Wydziału 
143 (1 piętro) 

04.06

sala 143 RW 

07.06

sala 143 RW

Seminarium pt.:
 Jak badać dyskryminację
jako zjawisko socjologiczne?

godz.* 9:35 - 14:15 

Wykład pt.: 
O pojęciu wrażliwości (vulnérabilité)
i jego funkcji heurystycznej

31.05 godz.* 11:10
03.06 godz.* 11:10

Seminarium pt.: 
Jak badać dyskryminację
jako zjawisko socjologiczne?

godz.* 9:35 - 14:15 

Konferencja otwarta pt. 
Uniwersytet francuski
jako miejsce tworzenia myśli krytycznej

godz. 9:30

Spotkaniu patronuje Dyrekcja Kolegium
Indywidualnych Studiów Międzyobszarowych Unwiersytetu Śląskiego

 
* Czas trwania zajęć i ewentualna przerwa na lunch do ustalenia

W dniach 4.06 - 7.06 - możliwość umówienia się na indywidualne konsultacje

logo2018

Top innowacja

WYRÓŻNIENIE DLA PROJEKTU REALIZOWANEGO W INSTYTUCIE SOCJOLOGII UŚ 
DOTYCZĄCEGO TRANZYCJI ABSOLWENTÓW Z EDUKACJI NA RYNEK PRACY


Innowacja społeczna „WORK for JOB - przez praktykę do pracy - program zdobywania doświadczenia zawodowego dla studentów socjologii", która była testowana w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Śląskiego uzyskała wyróżnienie i rekomendację do upowszechnienia w szkołach wyższych jako tzw. TOP INNOWACJA w kategorii MENTOR.
 
Nominację przyznała Kapituła Innowacji Białostockiej Fundacji Kształcenia Kadr. Realizowany w partnerstwie z Powiatowym Urzędem Pracy w Tychach projekt grantowy – mający charakter działań testujących - jako jeden z nielicznych w skali kraju uzyskał dofinansowanie.
Koncepcja projektu została wypracowana wspólnie – przez pracowników PUP Tychy oraz kadrę Instytutu Socjologii UŚ. Natomiast projekt formalnie został złożony i rozliczony finansowo przez PUP Tychy, który jest członkiem Rady Programowo-Biznesowej funkcjonującej przy Instytucie Socjologii.
 
W projekcie uczestniczyło dziewięciu studentów socjologii z Uniwersytetu Śląskiego – sześciu z drugiego roku pierwszego stopnia i trzech studentów pierwszego roku drugiego stopnia. Projekt – co należy podkreślić - umożliwił studentom zdobycie cennego, praktycznego doświadczenia w samodzielnej realizacji badań empirycznych, pod merytoryczną opieką pracownika Instytutu Socjologii. Ponadto, młodzież akademicka za udział w stażu otrzymywała stypendia. Studenci w ramach projektu wzięli udział także w dwóch dwudniowych szkoleniach. Jedno ze szkoleń dotyczyło problematyki budowy zespołów zadaniowych, komunikacji i współpracy wewnątrzgrupowej, rozwiązywania konfliktów. W drugim szkoleniu poruszano zagadnienia związane ze współczesnymi tendencjami w badaniach społecznych i marketingowych oraz wykorzystywaniu mediów społecznościowych w realizacji badań empirycznych.
 
Studenci socjologii, przy wsparciu i współpracy z pracownikami Powiatowego Urzędu Pracy w Tychach realizowali projekty badawcze analizujące:
  • sytuację młodzieży na rynku pracy;
  • zagadnienia dotyczące funkcjonowania cudzoziemców na lokalnym rynku pracy;
  • ewaluację efektywności udzielanych dotacji osobom bezrobotnym na rozpoczęcie działalności gospodarczej.
Wyniki realizowanych analiz, związanych z problematyką rynku pracy miały wymiar praktycznie użyteczny i zostały wykorzystane przez publiczne służby zatrudnienia z Tychów w celu zwiększenia efektywności podejmowanych działań mających na celu aktywizację zawodową zarówno bezrobotnych, jak i poszukujących pracy.
Opracowane wyniki zrealizowanych badań przez studentów zostały wydane w formie publikacji książkowych, które zostały udostępnione bibliotekom oraz publicznym służbom zatrudnienia z województwa śląskiego.
Projekt zakończył się konferencją zorganizowaną na Wydziale Nauk Społecznych UŚ, podczas której studenci biorący udział w projekcie przedstawili wyniki zrealizowanych prac badawczych. Poniżej prezentujemy raporty z badań przygotowane przez studentów biorących udział w projekcie.
Efektywnosc Sytuacja Sytuacja i opinie

projekt

Raport samooceny PKA

Szanowni PaNstwo, 

Zgodnie z wymogami Polskiej Komisji Akredytacyjnej przedstawiamy dwa opracowania:

Raport jest jednym z podstawowych źródeł informacji wykorzystywanych przez zespół oceniający PKA w procesie oceny programowej. Jego głównym celem jest prezentacja koncepcji i programu studiów, uwarunkowań jego realizacji oraz miejsca i roli kształcenia w otoczeniu społecznym i gospodarczym, w odniesieniu do szczegółowych kryteriów oceny programowej i standardów jakości kształcenia określonych w załączniku do Statutu PKA.

Warsztaty GUS

Propozycja warsztatów dla studentów 
pt. Wskaźniki zrównoważonego rozwoju
 

Główny Urząd Statystyczny o/Katowice serdecznie zaprasza studentów Instytutu Socjologii do wzięcia udziału w nieodpłatnych warsztatach
na temat wskaźników zrównoważonego rozwoju. 

Szkolenie odbędzie się 10 maja 2019 r. (piątek) w godzinach 9.00 - 13.00
w siedzibie Głównego Urzędu Statystycznego w Katowicach, ul. Owocowa 3

Zakres tematyczny warsztatów: 

  • zasoby i funkcjonalność aplikacji wskaźniki zrównoważonego rozwoju,
  • sposoby generowania dostępnych wskaźników,
  • zakres przedmiotowy i poziom dostępności wskaźników, 
  • metadane i inne użyteczne opcje, 
  • sposoby prezentacji wskaźników, 
  • sposoby wyszukiwania i porównywania wskaźników zrównoważonego rozwoju.

Z uwagi na przypadający w bieżącym roku Jubileusz 100-lecia GUS, warsztaty zostaną wzbogacone ciekawymi archiwalnymi zdjęciami i szeregiem informacji o historii Głównego Urzędu Statystycznego. Ponadto uczestnicy zostaną zapoznani z działalnością Urzędu Statystycznego w Katowicach, strukturą organizacyjną, zasadami funkcjonowania oraz przedstawione zostaną zasady aplikowania na wolne stanowiska pracy w Urzędzie.

W warsztatach może wziąć udział maksymalnie 10 osób. 

Zainteresowani udziałem w szkoleniu prosimy o kontakt do 29 kwietnia
z dr hab. Rafałem Muster (e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.).

Decyduje kolejność zgłoszeń.


 Szkolenie GUS 11 04 2019 foto 1
 

Studenci drugiego roku socjologii (specjalność: socjologia organizacji i zarządzania) 11 kwietnia 2019 r. uczestniczyli w warsztatach organizowanych przez katowicki oddział Głównego Urzędu Statystycznego. Tematyka warsztatów dotyczyła praktycznych aspektów korzystania z Banku Danych Lokalnych w kontekście poszukiwania informacji o sytuacji społeczno-zawodowej ludności. Studenci zostali zapoznani z zasobami i funkcjonalnością Banku Danych Lokalnych. Podczas warsztatów zaprezentowane zostały zasady generowania zestawień z danymi statystycznymi na różnym poziomie agregacji danych.

Ponadto studenci poznali zasady aplikowania na wolne miejsca pracy w GUS
oraz otrzymali informacje o możliwościach odbycia praktyk w tej instytucji.

Inicjatywa B+R

Na początku 2019 roku pracownicy Instytutu Socjologii skupieni wokół Obserwatorium Procesów Miejskich i Metropolitalnych zostali zaproszeni do współpracy w przygotowywaniu wniosku grantowego w ramach programu Horyzont 2020 (SwafS-14-2018-2019). Projekt pt: „TeRRItories on a Mission. Stimulating MARKET-Driven Innovation in Metropolitan Areas” został złożony 2 kwietnia 2019 roku, a przygotowywany był pod kierunkiem dr hab. Roberta Pyki przez zespół w składzie: dr hab. Krzysztof Bierwiaczonek, dr Grzegorz Gawron, dr Grzegorz Libor i dr hab. Małgorzata Suchacka. Liderem projektu jest zespół badawczy Ruhr University z Bochum. Partnerami w projekcie są uniwersytety i instytuty badawcze z Wielkiej Brytanii, Irlandii, Niemiec, Malty, Chin i Republiki Południowej Afryki. 

Trzyletni projekt koncentruje się na wielopłaszczyznowej analizie regionalnych procesów powstawania innowacji oraz uwarunkowań funkcjonowania miejsc innowacyjnych. Zakładanym rezultatem projektu ma być stworzenie praktycznego, dostępnego i możliwego do zastosowania w obszarach metropolitalnych różnych rejonach świata zestawu narzędzi TeRRI, które mają wzmacniać działania innowacyjne w obszarach metropolitalnych.

Po wytężonych pracach koncepcyjnych i formalizowaniu wniosku, wypiciu niezliczonej ilości kaw czekamy na decyzje o przyjęciu (lub nie….)  projektu do realizacji.

Zaproszenie na seminarium

Zapraszamy na seminarium połączone z debatą

pt. Fenomen żółtych kamizelek. „Folklorystyczny” protest czy głęboki kryzys francuskiej demokracji

z udziałem francuskiego eksperta, Frédérica Mounier z Saint-Etienne we Francji

 

Spotkanie odbędzie się na Wydziale Nauk Społecznych, ul. Bankowa 11,
w dniu 17 kwietnia 2019 roku, o godz. 8:00 – 9:30, sala 233 (2 piętro)

Zaproszenie

 ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W SYMPOZJUM NAUKOWYM

 JAKOŚĆ PRACY A STAN WIĘZI SPOŁECZNYCH

honorującym w 10 rocznicę śmierci pamięć 

profesora Władysława Jachera 

 

Katowice, 4 kwietnia 2019 roku


link2INFORMACJE