Fotorelacja

Fotorelacja z otwartej konferencji "Uniwersytet francuski jako miejsce tworzenia myśli krytycznej?”,
która odbyła się 7 czerwca br..

Spotkanie z prof. dr hab. Ewą Martin, socjologiem z Université Grenoble Alpes we Francji otworzył Dyrektor Instytutu Socjologii dr hab. Tomasz Nawrocki. W rozmowach i debacie uczestniczył prof. dr hab. Ryszard Koziołek, Prorektor ds. Kształcenia i Studentów, Dyrektor Kolegium ISM. Studenci Uniwersytetu Śląskiego mieli okazję wysłuchać wykładu oraz uczestniczyć w debacie. 

logo2018

Zaproszenie

 

b czerwonySzanowni Państwo Studenci,

Dyrekcja Instytutu Socjologii zaprasza, w dniu 11 czerwca br. (wtorek), o godz. 11.00, w sali sympozjalnej 2 (3 piętro), studentów kierunków socjologia i praca socjalna na spotkanie z Zespołem Oceniającym Polskiej Komisji Akredytacyjnej. W trakcie spotkania, będą Państwo mieli okazję wypowiedzieć się na temat koncepcji i programu kierunków, które Państwo studiujecie.

Konferencja

Instytut Socjologii i Kolegium Indywidualnych Studiów Międzyobszarowych Unwiersytetu Śląskiego
zaprasza na spotkanie z prof. Ewą Martin

w ramach projektu „Zintegrowany Program Rozwoju Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach”
logo2018
ism 2

Zaproszenie

ZAPROSZENIE 
dla studentów WYDZIAŁU NAUK SPOŁECZNYCH do uczestniczenia w cyklu spotkań
z  Profesor Ewą Martin z
Université Grenoble Alpes

w ramach projektu Zintegrowany Program Rozwoju Uniwersytetu Śląskiego

 prof Ewa Martin

Serdecznie zapraszamy na spotkania poświęcone problematyce społecznej. Zagadnieniom związanym z dyskryminacją i sposobami jej badania a także refleksji socjologicznej dotyczącej znaczenia wrażliwości dla zrozumienia współczesnych zjawisk społecznych wymagających interwencji i budowy określonych strategii i modeli polityk społecznych. Spotkanie z Panią Profesor, będzie też okazją do dyskusji nad kształtem i rolą uniwersytetu w obecnej sytuacji społecznej oraz możliwością poznania specyfiki uczelni francuskich. 

Harmonogram spotkań:

28.05 
(wtorek)

29.05
(środa)

30.05
(czwartek)

 3.06
(poniedziałek)

5.06
(środa)

7.06
(piątek)

s. 312 
(3 piętro)

sala Rady Wydziału 
143 (1 piętro) 

sala 143 RW 

sala 143 RW

Seminarium pt.:
 Jak badać dyskryminację
jako zjawisko socjologiczne?

godz.* 9:35 - 14:15 

Wykład pt.: 
O pojęciu wrażliwości (vulnérabilité)
i jego funkcji heurystycznej

godz.* 11:10

Seminarium pt.: 
Jak badać dyskryminację
jako zjawisko socjologiczne?

godz.* 9:35 - 14:15 

Konferencja otwarta pt. 
Uniwersytet francuski
jako miejsce tworzenia myśli krytycznej

godz. 9:30

Spotkaniu patronuje Dyrekcja Kolegium
Indywidualnych Studiów Międzyobszarowych Unwiersytetu Śląskiego

 
* Czas trwania zajęć i ewentualna przerwa na lunch do ustalenia

Dnia 4.06 (wtorek) i 6.06 (czwartek) - możliwość umówienia się na indywidualne konsultacje

logo2018

Top innowacja

WYRÓŻNIENIE DLA PROJEKTU REALIZOWANEGO W INSTYTUCIE SOCJOLOGII UŚ 
DOTYCZĄCEGO TRANZYCJI ABSOLWENTÓW Z EDUKACJI NA RYNEK PRACY


Innowacja społeczna „WORK for JOB - przez praktykę do pracy - program zdobywania doświadczenia zawodowego dla studentów socjologii", która była testowana w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Śląskiego uzyskała wyróżnienie i rekomendację do upowszechnienia w szkołach wyższych jako tzw. TOP INNOWACJA w kategorii MENTOR.
 
Nominację przyznała Kapituła Innowacji Białostockiej Fundacji Kształcenia Kadr. Realizowany w partnerstwie z Powiatowym Urzędem Pracy w Tychach projekt grantowy – mający charakter działań testujących - jako jeden z nielicznych w skali kraju uzyskał dofinansowanie.
Koncepcja projektu została wypracowana wspólnie – przez pracowników PUP Tychy oraz kadrę Instytutu Socjologii UŚ. Natomiast projekt formalnie został złożony i rozliczony finansowo przez PUP Tychy, który jest członkiem Rady Programowo-Biznesowej funkcjonującej przy Instytucie Socjologii.
 
W projekcie uczestniczyło dziewięciu studentów socjologii z Uniwersytetu Śląskiego – sześciu z drugiego roku pierwszego stopnia i trzech studentów pierwszego roku drugiego stopnia. Projekt – co należy podkreślić - umożliwił studentom zdobycie cennego, praktycznego doświadczenia w samodzielnej realizacji badań empirycznych, pod merytoryczną opieką pracownika Instytutu Socjologii. Ponadto, młodzież akademicka za udział w stażu otrzymywała stypendia. Studenci w ramach projektu wzięli udział także w dwóch dwudniowych szkoleniach. Jedno ze szkoleń dotyczyło problematyki budowy zespołów zadaniowych, komunikacji i współpracy wewnątrzgrupowej, rozwiązywania konfliktów. W drugim szkoleniu poruszano zagadnienia związane ze współczesnymi tendencjami w badaniach społecznych i marketingowych oraz wykorzystywaniu mediów społecznościowych w realizacji badań empirycznych.
 
Studenci socjologii, przy wsparciu i współpracy z pracownikami Powiatowego Urzędu Pracy w Tychach realizowali projekty badawcze analizujące:
  • sytuację młodzieży na rynku pracy;
  • zagadnienia dotyczące funkcjonowania cudzoziemców na lokalnym rynku pracy;
  • ewaluację efektywności udzielanych dotacji osobom bezrobotnym na rozpoczęcie działalności gospodarczej.
Wyniki realizowanych analiz, związanych z problematyką rynku pracy miały wymiar praktycznie użyteczny i zostały wykorzystane przez publiczne służby zatrudnienia z Tychów w celu zwiększenia efektywności podejmowanych działań mających na celu aktywizację zawodową zarówno bezrobotnych, jak i poszukujących pracy.
Opracowane wyniki zrealizowanych badań przez studentów zostały wydane w formie publikacji książkowych, które zostały udostępnione bibliotekom oraz publicznym służbom zatrudnienia z województwa śląskiego.
Projekt zakończył się konferencją zorganizowaną na Wydziale Nauk Społecznych UŚ, podczas której studenci biorący udział w projekcie przedstawili wyniki zrealizowanych prac badawczych. Poniżej prezentujemy raporty z badań przygotowane przez studentów biorących udział w projekcie.
Efektywnosc Sytuacja Sytuacja i opinie

projekt

Rozkochał Ślązaków w śpiewie i polskiej kulturze …

banner majDwusetna rocznica urodzin Stanisława Moniuszki powszechnie zaktywizowała środowiska kultury do szerszego zainteresowania twórczością kompozytora najpowszechniej kojarzonego z narodowymi operami Straszny dwór i Halka. Jest okazją, by szerzej przedstawić jego dorobek. Filharmonia Śląska im. Henryka Mikołaja Góreckiego przy wsparciu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego i partnerstwie szeregu regionalnych instytucji, organizuje Majówkę z Moniuszką, skierowaną do grup odbiorców w każdym wieku. Kilkanaście wydarzeń w Filharmonii Śląskiej i poza siedzibą oraz sto kilkadziesiąt audycji dla dzieci w wielu miejscowościach województw śląskiego i małopolskiego! 

Filharmonia Śląska zachęca również do obejrzenia wystawy wielkoformatowej autorstwa dr Mai Drzazgi-Lech pt.: Gdybym miał Twój dar podbijania serc. Stanisław Moniuszko - ikona polskiej tożsamości kulturowej na Górnym Śląsku. Projekt realizowany w  ramach konkursu: Moniuszko 2019 - Promesa 2019 (nr: 120186/18/A1)

Dr Maja Drzazga-Lech z Instytutu Socjologii jest także koordynatorem kwerendy badawczej publiczności wydarzeń, mającej przybliżyć wiedzę społeczeństwa o Stanisławie Moniuszce oraz o słuchaczach koncertów i wydarzeń organizowanych przez Filharmonię w Katowicach.

Raport samooceny PKA

Szanowni PaNstwo, 

Zgodnie z wymogami Polskiej Komisji Akredytacyjnej przedstawiamy dwa opracowania:

Raport jest jednym z podstawowych źródeł informacji wykorzystywanych przez zespół oceniający PKA w procesie oceny programowej. Jego głównym celem jest prezentacja koncepcji i programu studiów, uwarunkowań jego realizacji oraz miejsca i roli kształcenia w otoczeniu społecznym i gospodarczym, w odniesieniu do szczegółowych kryteriów oceny programowej i standardów jakości kształcenia określonych w załączniku do Statutu PKA.