Współpraca

W czwartek 13 września 2018 r. została podpisana umowa o współpracy dydaktyczno-naukowej pomiędzy Uniwersytetem Śląskim i Zespołem Szkół Ogólnokształcących nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Katowicach. Umowę w imieniu Jego Magnificencji Rektora UŚ prof. dr hab. Andrzeja Kowalczyka podpisała dr hab. Małgorzata Suchacka, Prodziekan ds. kształcenia na Wydziale Nauk Społecznych.

W uroczystości uczestniczyli również przedstawiciele Wydziału Nauk Społecznych: dr hab. Małgorzata Myśliwiec z Instytutu Nauk Politycznych i Dziennikarstwa, która wygłosiła wykład na temat wybranych problemów Basenu Morza Śródziemnego, dr Marcela Gruszczyk, pełnomocnik Rektora Uniwersytetu Śląskiego ds. promocji i współpracy ze szkołami oraz dr Renata Jankowska koordynująca współpracę z ramienia Wydziału Nauk Społecznych.

XIX Kongres Socjologii

XIX ISA World Congress of Sociology
Power, Violence and Justice: Reflections, Responses and Responsibilities

W dniach 14-21 lipca odbył się XIX Międzynarodowy Kongres Socjologiczny ISA, na którym uczeni, intelektualiści, politycy, dziennikarze i działacze z różnych dziedzin dyskutowali nad tym, w jaki sposób mogą i przyczyniają się do zrozumienia zagadnień i zjawisk społecznych związanych z władzą, przemocą i sprawiedliwością. Instytut Socjologii reprezentowali dr Justyna Kijonka i dr Grzegorz Gawron.

XIX ISA World Congress of Sociology

30-lecie Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego

W dniach 22-23 czerwca 2018 r. odbyły się uroczyste obchody 30-lecia Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego. W ramach uroczystej sesji plenarnej „Nowoczesne intelektualne przywództwo dla przyszłości” prof. Marek S. Szczepański wygłosił przemówienie pt. „Cnoty nowoczesnego przywódcy – portret socjologiczny” oraz został uhonorowany Medalem 300-lecia Uniwersytetu Wrocławskiego.

P1030805 1

Spotkanie Rady Programowo-Biznesowej

W dniu 26 czerwca br. odbyło się coroczne spotkanie Rady Programowo-Biznesowej IS dla kierunku socjologia, w której uczestniczyli członkowie Rady reprezentujący otoczenie społeczno-gospodarcze, pracownicy instytutu oraz zaproszeni goście z Uniwersytetu w Plymouth. W trakcie spotkania dr hab. Rafał Muster przedstawił projekt „Czas na staż” realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Tychach we współpracy z Instytutem Socjologii, w ramach którego studenci socjologii uzyskali nie tylko praktyczne doświadczenie w samodzielnej realizacji badań empirycznych ale także zostali autorami publikacji prezentujących wyniki zrealizowanych prac badawczych: 

  • Sytuacja i opinie osób uczestniczących w stażach organizowanych przez urząd pracy, Sylwia Biała, Monika Pniak, Patrycja Warzecha
  • Sytuacja cudzoziemców na lokalnym rynku pracy, Katarzyna Nowicka, Rafał Lubański, Dmytro Tsakhlo
  • Ewaluacja efektywności udzielanych dotacji osobom bezrobotnym na rozpoczęcie działalności gospodarczej przez urząd pracy, Natalia Bieniek, Patrycja Kulpa, Aleksandra Świerc 
Wszystkim autorom publikacji serdecznie gratulujemy tak wielkiego osiągnięcia.

Projekt oraz publikacje studentów stanowią przykład efektywnego partnerstwa nawiązanego w ramach prac Rady Programowo-Biznesowej działającej przy Instytucie Socjologii, której członkiem jest pani Katarzyna Ptak Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Tychach. 

Zaproszeni goście, dr Marta Hawkins (Director of the Futures Entrepreneurship Centre, Plymouth Business School, Faculty of Business) i Penelope Hele (Inspiring Futures Project Support Officer, Faculty of Business), zaprezentowały obszary działań podejmowanych w swoim uniwersytecie oraz przedstawiły koncepcję wprowadzenia do programu studiów socjologicznych modelu współpracy uniwersytetu i środowiska biznesowego: The Inspiring Futures. Model ten w swoich założeniach nie tylko buduje podstawy partnerstwa i kreuje współpracę między środowiskiem akademickim a otoczeniem społecznym i gospodarczym (biznesem i sektorem publicznym) w celu zwiększenia potencjału partnerów ale także poprzez rozwijanie współpracy łączy różne dyscypliny akademickie z grupami zawodowymi  - szeroko rozumianym rynkiem pracy, i w konsekwencji rozwija nowe podejścia do teorii i praktyk dotyczących przedsiębiorczości.

 

Konferencja IS

W dniach 20-21 czerwca br. odbyła się XXIV Konferencja Instytutu Socjologii. W trakcie spotkania wysłuchaliśmy wystąpień dr Jolanty Klimczak pt. Płeć w przestrzeni, dr Valentina Behra pt. Historia najnowsza jako pole walki oraz gościa z Instytutu Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego dr hab. prof. UW Sławomira Łodzińskiego pt. Nazwy miejscowości w językach mniejszości narodowych w PolsceW programie  konferencji znalazły się także sprawy ważkie dla środowiska akademickiego związane z wejściem w życie tzw. Ustawy 2.0 oraz sprawy dydaktyczne.

 

Konferencja

14 czerwca 2018 roku w Centrum Konferencyjno – Rekreacyjnym "Madison" w Wojkowicach odbyła się Ogólnopolska Konferencja Naukowa Rewitalizacja zdegradowanych obszarów miejskich – nowe perspektywy dla środowiskowej pracy socjalnej. Organizatorami konferencji byli: Studium Pracy Socjalnej Instytutu Socjologii Uniwersytetu Śląskiego, Sekcja Pracy Socjalnej Polskiego Towarzystwa Socjologicznego oraz Urząd Miasta Wojkowice. Celem konferencji było przedstawienie szerokiego spektrum teorii naukowych, poglądów i opinii na temat znaczenia, stanu i szans rewitalizacji zdegradowanych obszarów miejskich w Polsce i w Europie. Do udziału w konferencji zaproszono przedstawicieli nauki oraz samorządów lokalnych. Konferencje otworzył Burmistrz Miasta Wojkowice Tomasz Szczerba, dyrektor Instytutu Socjologii Uniwersytetu Śląskiego dr hab. Tomasz Nawrocki, kierownik Studium Pracy Socjalnej i Zakładu Badań Kultury Współczesnej Uniwersytetu Śląskiego prof. zw. dr hab. Kazimiera Wódz oraz przewodnicząca sekcji pracy socjalnej Polskiego Towarzystwa Socjologicznego dr hab. prof. UŁ Jolanta Grotowska-Leder. Podczas konferencji odbyła się dyskusja panelowa Rewitalizacja – funkcje, kierunki, konteksty oraz dwie grupy tematyczne: Dialog i partycypacja w projektach rewitalizacji - szanse i ograniczenia, Innowacje społeczne w rewitalizacji. Wśród prelegentów znaleźli się między innymi: prof. dr hab. Anna Karwińska z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, dr hab. prof. UZ Mariusz Kwiatkowski oraz dr Dorota Bazuń reprezentujący Uniwersytet Zielonogórski, dr Dariusz Szrejder z Uniwersytetu Wrocławskiego, dr hab. Krzysztof Bierwiaczonek, dr hab. Krystyna Faliszek, dr hab. Krzysztof Łęcki, dr Daniela Dzienniak-Pulina, dr Witold Mandrysz oraz mgr Barbara Słania reprezentujący Uniwersytet Śląski, mgr Magdalena Faracik-Nowak z Urzędu Miasta w Siemianowicach Śląskich, mgr inż. Grzegorz Pronobis z firmy Pronobis Studio oraz mgr Kamila Paradowska – dyrektor Industrialnego Centrum Kultury w Rybniku-Niewiadomiu.
 

RN IS

Rada Naukowa Instytutu Socjologii wspiera stanowisko Polskiego Towarzystwa Socjologicznego przyjęte na Walnym Zebraniu Delegatów w dniu 20 czerwca 2018 roku. Podobnie jak PTS uważamy za nadmiernie pośpieszny i nieprzejrzysty tryb procedowania projektu Ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce.

Rada Naukowa Instytutu Socjologii wyraża solidarność z postulatami obrony autonomii uczelni, podmiotowości społeczności akademickiej i humanistyki polskiej.