Top innowacja

WYRÓŻNIENIE DLA PROJEKTU REALIZOWANEGO W INSTYTUCIE SOCJOLOGII UŚ 
DOTYCZĄCEGO TRANZYCJI ABSOLWENTÓW Z EDUKACJI NA RYNEK PRACY


Innowacja społeczna „WORK for JOB - przez praktykę do pracy - program zdobywania doświadczenia zawodowego dla studentów socjologii", która była testowana w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Śląskiego uzyskała wyróżnienie i rekomendację do upowszechnienia w szkołach wyższych jako tzw. TOP INNOWACJA w kategorii MENTOR.
 
Nominację przyznała Kapituła Innowacji Białostockiej Fundacji Kształcenia Kadr. Realizowany w partnerstwie z Powiatowym Urzędem Pracy w Tychach projekt grantowy – mający charakter działań testujących - jako jeden z nielicznych w skali kraju uzyskał dofinansowanie.
Koncepcja projektu została wypracowana wspólnie – przez pracowników PUP Tychy oraz kadrę Instytutu Socjologii UŚ. Natomiast projekt formalnie został złożony i rozliczony finansowo przez PUP Tychy, który jest członkiem Rady Programowo-Biznesowej funkcjonującej przy Instytucie Socjologii.
 
W projekcie uczestniczyło dziewięciu studentów socjologii z Uniwersytetu Śląskiego – sześciu z drugiego roku pierwszego stopnia i trzech studentów pierwszego roku drugiego stopnia. Projekt – co należy podkreślić - umożliwił studentom zdobycie cennego, praktycznego doświadczenia w samodzielnej realizacji badań empirycznych, pod merytoryczną opieką pracownika Instytutu Socjologii. Ponadto, młodzież akademicka za udział w stażu otrzymywała stypendia. Studenci w ramach projektu wzięli udział także w dwóch dwudniowych szkoleniach. Jedno ze szkoleń dotyczyło problematyki budowy zespołów zadaniowych, komunikacji i współpracy wewnątrzgrupowej, rozwiązywania konfliktów. W drugim szkoleniu poruszano zagadnienia związane ze współczesnymi tendencjami w badaniach społecznych i marketingowych oraz wykorzystywaniu mediów społecznościowych w realizacji badań empirycznych.
 
Studenci socjologii, przy wsparciu i współpracy z pracownikami Powiatowego Urzędu Pracy w Tychach realizowali projekty badawcze analizujące:
  • sytuację młodzieży na rynku pracy;
  • zagadnienia dotyczące funkcjonowania cudzoziemców na lokalnym rynku pracy;
  • ewaluację efektywności udzielanych dotacji osobom bezrobotnym na rozpoczęcie działalności gospodarczej.
Wyniki realizowanych analiz, związanych z problematyką rynku pracy miały wymiar praktycznie użyteczny i zostały wykorzystane przez publiczne służby zatrudnienia z Tychów w celu zwiększenia efektywności podejmowanych działań mających na celu aktywizację zawodową zarówno bezrobotnych, jak i poszukujących pracy.
Opracowane wyniki zrealizowanych badań przez studentów zostały wydane w formie publikacji książkowych, które zostały udostępnione bibliotekom oraz publicznym służbom zatrudnienia z województwa śląskiego.
Projekt zakończył się konferencją zorganizowaną na Wydziale Nauk Społecznych UŚ, podczas której studenci biorący udział w projekcie przedstawili wyniki zrealizowanych prac badawczych. Poniżej prezentujemy raporty z badań przygotowane przez studentów biorących udział w projekcie.
Efektywnosc Sytuacja Sytuacja i opinie

projekt