Raport samooceny PKA

Szanowni PaNstwo, 

Zgodnie z wymogami Polskiej Komisji Akredytacyjnej przedstawiamy dwa opracowania:

Raport jest jednym z podstawowych źródeł informacji wykorzystywanych przez zespół oceniający PKA w procesie oceny programowej. Jego głównym celem jest prezentacja koncepcji i programu studiów, uwarunkowań jego realizacji oraz miejsca i roli kształcenia w otoczeniu społecznym i gospodarczym, w odniesieniu do szczegółowych kryteriów oceny programowej i standardów jakości kształcenia określonych w załączniku do Statutu PKA.