Inter Cultural Project Management

Kolejna tura Inter Cultural Project Management w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.
 
W okresie od 4 do 18 listopada, po raz kolejny w naszym Instytucie realizowana jest wizyta studentów z FH-Campus z Wiednia i Hochshule z Monachium, studiujących na uczelniach partnerskich w ramach Joint Degree Study Programme konsorcjum SOWOSEC (Master in Social Work and Social Economy). Współpraca ta łączy - od 2005 roku - uczelnie partnerskie z Austrii, Czech, Francji, Niemiec, Polski, Słowacji, Szwajcarii i Węgier.  W naszym Instytucie wspólny program  studiów można realizować w ramach kierunku Praca Socjalna na specjalności Europejskie Studia Pracy Socjalnej i Ekonomii Społecznej (wcześniej na kierunku Socjologia o specjalności Zarządzanie Pracą  Socjalną i Ekonomia Społeczna).
Studenci w ramach wyjazdów zagranicznych realizują założenia modułu ICPM (Inter Cultural Project Management). Moduł ten, stanowiący integralną część Joint Degree Study Programme, zakłada realizację przez studentów dwutygodniowych zagranicznych wizyt studyjnych realizowanych w uniwersytetach partnerskich. W ramach tych wizyt realizowane są zajęcia dydaktyczne w języku angielskim i wizyty w instytucjach i organizacjach zajmujących się pracą socjalną i ekonomią społeczną. Do tej pory ponad 50 studentów, z Austrii i Niemiec gościło w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Śląskiego.
W tym roku gościmy grupę dwunastu studentek i studentów (ośmioro z FH-Campus Wien w Austrii i czworo z Hochshule Munchen w Niemczech). W swoim programie, prócz realizacji zajęć dydaktycznych, studenci w trakcie pobytu w UŚ odwiedzili między innymi:
  • Dom Nadziei – ośrodek terapii uzależnień dla dzieci i młodzieży w Bytomiu-Borku
  • oraz tamtejszą Szkołę Podstawową nr 16, od lat aktywnie działającą na rzecz lokalnej społeczności romskiej;
  • Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych w Rybniku; 
  • Centrum Integracji Społecznej i Program Aktywności Lokalnej oraz prowadzony przez niego Klub Młodzieżowy "Okejka" w świętochłowickich Lipinach;
  • Zakład Aktywności Zawodowej w Wodzisławiu Śląskim;
  • Fundację Pałac Inspiracji w Siemianowicach Śląskich
  • i Stowarzyszenia Umysłów Kreatywnych w Czeladzi.