Przez praktykę do pracy ...

Przez praktykę do pracy  - program zdobywania praktycznego doświadczenia zawodowego przez studentów socjologii
Instytut Socjologii w partnerstwie z Powiatowym Urzędem Pracy w Tychach, który jest członkiem Rady Programowo-Biznesowej w okresie od stycznia do czerwca br. realizuje projekt „Czas na staż – granty dla innowatorów społecznych oferujących nowe rozwiązania praktycznej nauki zawodu w przejściu z edukacji do pracy”.
 
Projekt ten – mający charakter działań testujących - jako jeden z nielicznych uzyskał dofinansowanie. Z ponad 400 wniosków w skali kraju pozytywną kwalifikację uzyskały jedynie 32 projekty.
W projekcie uczestniczy dziewięciu studentów socjologii – sześciu z drugiego roku pierwszego stopnia i trzech studentów pierwszego roku drugiego stopnia.
Projekt – co należy podkreślić - umożliwi studentom zdobycie cennego, praktycznego doświadczenia w samodzielnej realizacji badań empirycznych. Wyniki realizowanych analiz, związanych z problematyką rynku pracy będą miały wymiar praktycznie użyteczny i zostaną wykorzystane przez publiczne służby zatrudnienia z Tychów w celu zwiększenia efektywności podejmowanych działań mających na celu aktywizację zawodową zarówno bezrobotnych, jak i poszukujących pracy.
Konkretyzując, studenci, przy wsparciu i współpracy z pracownikami Powiatowego Urzędu Pracy w Tychach będą realizować trzy projekty badawcze analizujące:
  • sytuację młodzieży na rynku pracy;
  • zagadnienia dotyczące cudzoziemców na krajowym rynku pracy (m.in. problemy integracji społeczno-kulturowej);
  • ewaluację efektywności udzielanych dotacji osobom bezrobotnym na rozpoczęcie działalności gospodarczej;
Planowane rozwiązanie testujące umożliwia studentom zdobywanie potrzebnego doświadczenia zawodowego w trakcie studiów m.in. poprzez poznanie praktycznych zasad realizacji badań i analiz rynku pracy, zapoznanie się ze specyfiką funkcjonowania instytucji rynku pracy, a także z zasadami współpracy międzyinstytucjonalnej. Studenci dodatkowo nabywają umiejętności efektywnej współpracy w zespole. Wyniki zrealizowanych badań przez studentów zostaną wydane w formie publikacji książkowej (z nadanym numerem ISBN), która będzie udostępniona bibliotekom, publicznym służbom zatrudnienia oraz wszystkim zainteresowanym instytucjom.
 
Projekt zakończy się konferencją, która zostanie zorganizowana w czerwcu tego roku. Podczas konferencji studenci biorący udział w projekcie przedstawią wyniki zrealizowanych prac badawczych.
 
Studenci w ramach projektu wzięli udział także w dwóch dwudniowych szkoleniach. Jedno ze szkoleń dotyczyło problematyki budowy zespołów zadaniowych, komunikacji i współpracy wewnątrzgrupowej, rozwiązywania konfliktów. W drugim szkoleniu poruszano zagadnienia związane ze współczesnymi tendencjami w badaniach społecznych i marketingowych oraz wykorzystywaniu mediów społecznościowych w realizacji badań empirycznych. Studenci wykonują projekty badawcze w trzech trzyosobowych zespołach, za co otrzymują także stypendium.
 
Realizowany projekt w Instytucie Socjologii koordynuje dr hab. Rafał Muster.
projekt