Spotkanie otwarte

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy na spotkanie otwarte pt. Countries Old and New: Memorialisation among Polish migrants in Hull. (Stary i nowy kraj: upamiętnianie zmarłych wśród polskich imigrantów w Hull), które odbędzie się 8 grudnia 2017 r. o godz.11:00 w sali sympozjalnej 2 (3 piętro). Spotkanie poprowadzą dr Lisa Dikomitis (Senior Lecturer in Sociology, Keele University) oraz dr Marcin Biernat (Honorary Research Associate, University of Hull).
 
Poniżej znajdują się szczegółowe informacje dotyczące projektu badawczego Remember Me: The Changing Faces of Memorialisation realizowanego na University of Hull.

 

Remember Me. The Changing Face of Memorialisation. 
Countries old and new: memorialisation among Polish migrants in Hull

Pamiętaj mnie. Nowe sposoby upamiętniania zmarłych. 
Stary i nowy kraj: upamiętnianie zmarłych wśród polskich imigrantów w Hull.

The way British society approaches death and memorialisation is changing. The project ‘Remember Me. The Changing Face of Memorialisation’ explores the making of meaning in memorial practices in Britain. The study ‘Countries Old and New’ is a part of that large project. It examines how migrants in the UK change, merge and/or replace the traditions and rituals from their home countries with those of the adopted culture. A particular focus of the study is to gain insight of the Polish community in Hull and how Polish people in Hull, and in the UK, deal with death, dying and memorialisation.

This study is organised by the University of Hull and funded by the Arts and Humanities Research Council.

Podejście do śmierci i upamiętniania w brytyjskim społeczeństwie bardzo się zmieniło w ostatnich latach. Projekt badawczy ‘Pamiętaj mnie.’ bada znaczenie praktyk upamiętniania zmarłych w Wielkiej Brytanii. Badanie ‘Stary i nowy kraj’ stanowi część szerszego projektu ‘Pamiętaj mnie’, i bada, jak imigranci w Wielkiej Brytanii zmieniają, łączą, i/lub zastępują tradycje ojczyste tradycjami powszechnymi w ich nowym miejscu zamieszkania. Badanie ma na celu poznać polską społeczność w Hull, oraz to, jak Polacy w Hull, oraz w całej Wielkiej Brytanii, podchodzą do śmierci, umierania, i upamiętniania zmarłych.

To badanie jest przeprowadzane obecnie przez Uniwersytet w Hull, i finansowane przez brytyjską Radę Naukową Nauk Humanistycznych (AHRC).

For more information on this study
(Więcej informacji na temat badania można znaleźć na stronie internetowej):
http://www.hull.ac.uk/rememberme

RESEARCH TEAM

Principal Investigator: Emeritus Professor Margaret Holloway (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.)
Co-Investigator: Dr Lisa Dikomitis (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.)
Research Associate: Dr Marcin Biernat (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.)

University of Hull
Cottingham Road
Hull, HU6 7RX
Tel: 01482 466 376


Case study B: Countries old and new: memorialisation among Polish migrants in Hull

 

This case study examines the different ways in which UK-based migrants memorialise their loved ones through an ethnographic case study of the Polish community in Hull. By combining two ‘classic’ themes in contemporary anthropology - death rituals and migration - the case study explores questions of complex and several identities as well as the relationships between tradition, change and adaptation of ritual.

Despite general acknowledgement of the potential impact of migration on death management practices, research to date has been limited. Our research collects ethnographic data on migrants’ forms of memorialisation aims to garner insights into emerging forms of memorial in British migrant communities. Our study addresses such questions as: 

  • What kinds of rituals, public and private, continue after the funeral and where do social events take place?
  • Do migrants merge traditions from home with those of the adopted culture, and if so, how?
  • Do they utilise newly emerging forms, such as digital, to overcome barriers of place?

Our research stream is methodologically divided into two parts. The first part establishes a theoretical framework, including a detailed review and mapping of the international literature on migrant memorialisation and analysis of the local British institutional, social and cultural context. The second part is empirical, focussed on the Polish community in Hull via qualitative research methods: (a) ethnographic fieldwork and participant- observation; (b) in-depth interviews and (c) life histories.

We are examining patterns of migration, migrants’ networks, personal experiences of migration (micro-level/agency), the bureaucracy of death, bereavement and memorialisation, both on the micro-level (agency) and the societal level (macro- level/structure). The fieldwork in this work stream is mainly based on life histories, ethnographic participant-observation and in-depth interviews with informants from the Polish community and local key stakeholders in Hull.

Studium przypadku nr 2 - ‘Stary i nowy kraj: upamiętnianie zmarłych wśród polskich imigrantów w Hull

W tym studium badamy, jak imigranci w Wielkiej Brytanii upamiętniają bliskie im osoby. Przeprowadzamy badanie etnograficzne polskiej społeczności w Hull. Poprzez połączenie dwóch ‘klasycznych’ pojęć we współczesnej antropologii – rytuałów pogrzebowych i migracji – studium to bada kwestię złożonych i zróżnicowanych tożsamości, a także relacje między tradycją, zmianą, i adaptacją rytuałów.

Mimo, iż zauważono potencjalny wpływ migracji na rozwój praktyk związanych ze śmiercią, przeprowadzono niewiele badań na ten temat. Nasze studium będzie zbierać dane na temat różnych form upamiętniania wśród imigrantów. Te dane pomogą odpowiedzieć nam na następujące pytania:

  • Jakie tradycje, publiczne i prywatne, są przestrzegane po pogrzebie i gdzie odbywają sie uroczystości takie jak stypa? Jaki mają charakter takie uroczystości?
  • Czy imigranci łączą tradycje ojczyste z tradycjami z nowego kraju, a jeśli tak, to w jaki sposób?
  • Czy korzystają z internetu, aby upamiętniac bliskich zmarłych lub/i pochowanych w kraju ojczystym?

Nasze badanie jest podzielone na dwie części. W pierwszej części ustalone są ramy teoretyczne, w tym dokładny przegląd literatury , w tym literatury nieanglojęzycznej na temat upamiętniania wśród imigrantów, a także analizę lokalnego, brytyjskiego kontekstu instytucjonalnego, społecznego, i kulturowego. Druga część jest empiryczna i ma na względzie badania jakościowe polskiej społeczności w Hull: (a) badania etnograficzne, w tym obserwację uczestniczącą (b) wywiady pogłębione i (c) historie życia.

Badamy wzory migracyjne, sieci migrantów, osobiste doświadczenia migracji (na poziomie mikro/podmiotu), biurokrację związaną ze śmiercią, żałobą i upamiętnianiem, zarówno na poziomie mikro, jaki i społecznym (makro/struktury).