Informacja

UWAGA!
SOCJOLOGIA, specjalność Kariery europejskie w administracji i biznesie, 1 rok
zajęcia z dr hab. Robertem Pyką zostają przeniesione z wtorku z godziny 8.00 na poniedziałek (26 stycznia) 8:00, sala 312.

Zaproszenie

US kopiaInstytut Socjologii 

zaprasza na wykład otwarty
 
prof. Ewy Martin z Grenoble
pt. „FRANCUSKIE POLITYKI MIEJSKIE CZYLI BUDOWANIE OBSZARU OD DYSKRYMINACJI”
 
15 MARCA 2018
godzina 12.00, sala sympozjalna II

Informacja

UWAGA!
w dniach 22-23.02.2018 r. zajęcia z dr K. Juszczyk-Frelkiewicz nie odbędą się. 

Przez praktykę do pracy ...

Przez praktykę do pracy  - program zdobywania praktycznego doświadczenia zawodowego przez studentów socjologii
Instytut Socjologii w partnerstwie z Powiatowym Urzędem Pracy w Tychach, który jest członkiem Rady Programowo-Biznesowej w okresie od stycznia do czerwca br. realizuje projekt „Czas na staż – granty dla innowatorów społecznych oferujących nowe rozwiązania praktycznej nauki zawodu w przejściu z edukacji do pracy”.
 
Projekt ten – mający charakter działań testujących - jako jeden z nielicznych uzyskał dofinansowanie. Z ponad 400 wniosków w skali kraju pozytywną kwalifikację uzyskały jedynie 32 projekty.
W projekcie uczestniczy dziewięciu studentów socjologii – sześciu z drugiego roku pierwszego stopnia i trzech studentów pierwszego roku drugiego stopnia.
Projekt – co należy podkreślić - umożliwi studentom zdobycie cennego, praktycznego doświadczenia w samodzielnej realizacji badań empirycznych. Wyniki realizowanych analiz, związanych z problematyką rynku pracy będą miały wymiar praktycznie użyteczny i zostaną wykorzystane przez publiczne służby zatrudnienia z Tychów w celu zwiększenia efektywności podejmowanych działań mających na celu aktywizację zawodową zarówno bezrobotnych, jak i poszukujących pracy.
Konkretyzując, studenci, przy wsparciu i współpracy z pracownikami Powiatowego Urzędu Pracy w Tychach będą realizować trzy projekty badawcze analizujące:
  • sytuację młodzieży na rynku pracy;
  • zagadnienia dotyczące cudzoziemców na krajowym rynku pracy (m.in. problemy integracji społeczno-kulturowej);
  • ewaluację efektywności udzielanych dotacji osobom bezrobotnym na rozpoczęcie działalności gospodarczej;
Planowane rozwiązanie testujące umożliwia studentom zdobywanie potrzebnego doświadczenia zawodowego w trakcie studiów m.in. poprzez poznanie praktycznych zasad realizacji badań i analiz rynku pracy, zapoznanie się ze specyfiką funkcjonowania instytucji rynku pracy, a także z zasadami współpracy międzyinstytucjonalnej. Studenci dodatkowo nabywają umiejętności efektywnej współpracy w zespole. Wyniki zrealizowanych badań przez studentów zostaną wydane w formie publikacji książkowej (z nadanym numerem ISBN), która będzie udostępniona bibliotekom, publicznym służbom zatrudnienia oraz wszystkim zainteresowanym instytucjom.
 
Projekt zakończy się konferencją, która zostanie zorganizowana w czerwcu tego roku. Podczas konferencji studenci biorący udział w projekcie przedstawią wyniki zrealizowanych prac badawczych.
 
Studenci w ramach projektu wzięli udział także w dwóch dwudniowych szkoleniach. Jedno ze szkoleń dotyczyło problematyki budowy zespołów zadaniowych, komunikacji i współpracy wewnątrzgrupowej, rozwiązywania konfliktów. W drugim szkoleniu poruszano zagadnienia związane ze współczesnymi tendencjami w badaniach społecznych i marketingowych oraz wykorzystywaniu mediów społecznościowych w realizacji badań empirycznych. Studenci wykonują projekty badawcze w trzech trzyosobowych zespołach, za co otrzymują także stypendium.
 
Realizowany projekt w Instytucie Socjologii koordynuje dr hab. Rafał Muster.
projekt

Rekrutacja ERASMUS+

Dodatkowa rekrutacja na praktyki z Programu Erasmus+
Ze względu na poziom realizacji planów wyjazdowych dotyczących praktyk studenckich (SMP) w ramach programu Erasmus+ KA103HE, możliwość realizacji praktyki w roku akademickim 2017/2018 zostanie udostępniona studentom z listy rezerwowej dla rekrutacji z 2017 r.
 
Uniwersytet Śląski w Katowicach uruchamia także dodatkową rekrutację na praktyki. Podstawą zakwalifikowania studenta będzie program praktyki (learning agreement for traineeship) zatwierdzony i podpisany zarówno przez macierzystą jednostkę (podpis koordynatora wydziałowego oraz dziekana lub uprawnionego prodziekana), jak i przedstawiciela instytucji przyjmującej.
 
Zgłoszenia od studentów nie uwzględnionych na liście rezerwowej będą przyjmowane do 15.02.2018 r. lub do momentu wyczerpania środków, o ile nastąpi to wcześniej. Zatwierdzone i podpisane programy praktyki (learning agreement for traineeship) należy składać w Dziale Współpracy z Zagranicą – Biurze Programu Erasmus, w budynku rektoratu, pokój 75.

Wyjazd studyjny

W dniu 12 grudnia studenci III roku specjalności Wiedza o Współczesnym Społeczeństwie uczęszczający na zajęcia seminaryjne „Pamięć zbiorowa-przeszłość-tożsamość”, prowadzonych przez dr Bożenę Pactwę uczestniczyli w wyjeździe studyjnym do Krakowa. Na pierwszą jego część złożyła się wizyta w Oddziale Muzeum Historycznego Miasta Krakowa Fabryka Emalia Oscara Schindlera, gdzie po wystawie stałej „Kraków - czas okupacji 1939-1945” oprowadzał nas pan Mateusz Zdeb. Drugą część wypełniło zwiedzanie terenu byłego KL Plaszow, po którym oprowadzał nas i opowiadał o działaniach mających na celu przywrócenie pamięci o tym miejscu, Pan Kamil Karski. Obu Panom serdecznie dziękujemy za poświęcony czas, opowieści pełne pasji, przybliżenie historii wojennego Krakowa, a także pokazanie możliwości wykorzystania pracy archeologa w praktykach pamięci i upamiętniania.